chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Energieprestatieregelgeving (EPB) voor nieuwbouw en renovatie

  Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’.

  • Voor nieuwbouw (of gelijkwaardig) gelden er voor een wooneenheid EPB-eisen op vlak van:
   • thermische isolatie: K-peil (globale warmte-isolatie van het gebouw), U-waarden
   • energieprestatie: maximaal E-peil, netto-energiebehoefte voor verwarming
   • binnenklimaat: ventilatie, beperken van het risico op oververhitting
   • minimumaandeel hernieuwbare energie bij bouwaanvraag vanaf 2014
  • Voor een ingrijpende energetische renovatie gelden er EPB-eisen op vlak van:
   • thermische isolatie: U-waarden
   • energieprestatie: maximaal E-peil (E90 voor een wooneenheid)
   • binnenklimaat: ventilatie
   • aandeel hernieuwbare energie bij bouwaanvraag vanaf 2017
  • Voor renovatie en bij functiewijzigingen zijn er EPB-eisen voor
   • thermische isolatie
   • binnenklimaat: ventilatie
   • nieuwe, vernieuwde of vervangen technische installaties (verwarming, sanitair warm water, ijswatersysteem, centraal ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer) bij bouwaanvraag vanaf 2015.

  Voorwaarden

  De energieprestatieregelgeving is van toepassing op alle werkzaamheden aan gebouwen:

  • die kaderen in een vergund geheel waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd of een melding werd gedaan vanaf 1 januari 2006 (dus ook op de niet-vergunningsplichtige werken die samen met de vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd)
  • én die verwarmd of gekoeld worden. Elk nieuw of gerenoveerd gebouw is dus EPB-plichtig, behalve
   • gebouwen waarvoor een specifieke vrijstelling geldt
   • industriegebouwen waarvan op het moment van de vergunningsaanvraag of melding zeker is dat geen klimatisatie-installatie zal worden geplaatst.

  Voor bouwaanvragen tot 31-12-2014 zijn de EPB-eisen van toepassing op gebouwen die verwarmd of gekoeld worden ten behoeve van mensen. Elk gebouw (uitgezonderd industrie en landbouw) waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd doorbrengen, enzovoort wordt altijd beschouwd als geklimatiseerd.

  De EPB-eisen zijn niet voor alle gebouwen dezelfde. Welke EPB-eisen er gelden voor een bouwproject, is afhankelijk van de:

  • bestemming van het gebouw (voor een woning gelden er andere eisen dan voor een kantoor, school, industrieel gebouw, ziekenhuis, horeca, winkels, ...)
  • aard van de werken (voor nieuwbouw gelden er andere eisen dan bijvoorbeeld voor renovatie)
  • jaar van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

  Aan welke EPB-eisen moet mijn bouwproject voldoen?

  Gebruik daarvoor de online EPB-wegwijzer. Na het invullen van een aantal basisgegevens, komt u te weten aan welke specifieke eisen uw bouwproject moet voldoen.

  Op de website energiesparen.be vindt u ook de EPB-eisentabellen per jaar. Het jaar waarin u een stedenbouwkundige vergunning hebt aangevraagd, bepaalt de EPB-eisen en dus niet het jaar waarin de vergunning goedgekeurd is.

  Om de paar jaren worden de EPB-eisen strenger. Tegen 2021 zullen alle nieuwe gebouwen in Vlaanderen bijna-energieneutraal gebouwd moeten worden.

  Voor wooneenheden zijn de onderstaande E-peilnormen van toepassing. Het jaar waarin u een stedenbouwkundige vergunning hebt aangevraagd, bepaalt de EPB-eisen en dus niet het jaar waarin de vergunning goedgekeurd is.

  Datum aanvraag bouwvergunning
  voor nieuwbouw (of gelijkwaardig)
  van wooneenheid
  Maximaal E-peil
  van 2006 tot eind 2009 E100
  van 2010 tot eind 2011 E80
  van 2012 tot eind 2013 E70
  van 2014 tot eind 2015 E60
  van 2016 tot eind 2017 E50
  van 2018 tot eind 2019 E40
  2020 E35
  2021 E30

   

  Procedure

  Tijdens het bouwproces moeten er een aantal stappen gevolgd worden. Er zijn verplichtingen voor de aangifteplichtige (bouwheer of opdrachtgever van het bouwproject), voor de architect en voor de verslaggever.

  Vóór de werken

  • Vóór de start van de werkzaamheden moet u als aangifteplichtige een verslaggever aanstellen. Die verslaggever kan de ontwerpende architect van het gebouw zijn, maar ook een andere architect of ingenieur.
  • Vóór de start van de werken moet de verslaggever een voorafberekening maken om te controleren of er met de vooropgestelde maatregelen aan de EPB-eisen voldaan zal worden. De verslaggever maakt hiervoor een berekening (de startverklaring) op basis van het ontwerp, de lastenboeken, de offertes, ... Voor die berekening gebruikt hij het softwarepakket van de overheid. Die voorafberekening moet als startverklaring voor aanvang van de werken elektronisch ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). Als de voorafberekening toont dat op basis van het ontwerp de eisen niet behaald worden, maakt de verslaggever één voorstel op waarmee de eisen wel worden behaald. Het staat de aangifteplichtige vrij om dat voorstel uit te voeren en bepaalde materialen en installaties al dan niet bij te sturen om aan de eisen te voldoen. De elektronische startverklaring vermeldt de startdatum van het werk en is ook het bewijs van aanstelling van de verslaggever.

  Tijdens de werken

  • Tijdens het uitvoeren van de werken worden alle zaken die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw beïnvloeden nauwkeurig bijgehouden. In deze fase behoudt de aangifteplichtige de vrijheid om bepaalde materiaal- of installatiekeuzes te veranderen. Als de architect merkt dat (door een slechte keuze van materiaal of installatie) de EPB-eisen misschien niet gehaald worden, dan moet hij dat melden aan de aangifteplichtige en de verslaggever.

  Na de werken

  • U moet als aangifteplichtige aantonen dat het gebouw in orde is met de energieprestatieregelgeving en voldoet aan de EPB-eisen. De verslaggever maakt daarvoor een berekening (de EPB-aangifte) op basis van vaststellingen, lastenboeken, facturen, ... Voor die berekening gebruikt hij het softwarepakket van de overheid. Deze EPB-aangifte moet tijdig ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap.
  • Nadat de EPB-aangifte bij het Vlaams Energieagentschap is ingediend, levert de verslaggever u ook het verplichte energieprestatiecertificaat ‘EPC Bouw’ af. Dat certificaat bestaat alleen voor gebouwen waarvoor een E-peil-eis geldt (dus voor nieuwbouw en niet voor verbouwingen).

  Boete

  De aangifteplichtige kan een administratieve boete krijgen als:

  • de startverklaring niet (tijdig) wordt ingediend
  • de EPB-aangifte niet (tijdig) wordt ingediend (na aanmaningsbrief)
  • er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen. Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete.

  Ook de verslaggever kan een boete krijgen als blijkt dat de EPB-aangifte niet overeenstemt met de gebruikte materialen en de toegepaste technieken.

  Uitzonderingen

  Op energiesparen.be vindt u een overzicht van welke gebouwen of werken (gedeeltelijk of volledig) kunnen worden vrijgesteld van de EPB-eisen.

  Voor onderstaande werkzaamheden is de energieprestatieregelgeving niet van toepassing.

  • Werkzaamheden waarvoor volgens de stedenbouwwetgeving geen tussenkomst van een architect vereist is én waarbij het beschermd volume van het gebouw kleiner is dan 3000 m3. De vervanging van ramen (zonder vergunning voor een ander werk aan het gebouw) en het plaatsen van een verwarmingsinstallatie bijvoorbeeld.
  • Aanvragen die ingediend werden vóór 1 januari 2006. Voor deze dossiers gelden de procedures en de eisen van de vroegere isolatieregelgeving.
  • Werkzaamheden in niet-verwarmde vrijstaande garages, plantenserres, stallingen voor dieren, ...
  • Vervangen van ramen (zonder vergunning voor een ander werk aan het gebouw), plaatsen van een verwarmingsinstallatie, ...
  • Een interne verbouwing: bijv. inrichting van een zolderverdieping tot appartement, zonder werken aan de warmteverliesoppervlakten.
  • Aanvragen voor technische werken, terreinaanlegwerken, ...

  Publicaties

  Nieuwe EPB-eisen voor 2017 voor nieuwbouw en renovatie (1 exemplaar)

  De brochure licht de energieprestatieregelgeving (EPB) in Vlaanderen toe en bevat informatie over de manier waarop bouwers op een doordachte manier energie kunnen besparen bij het bouwen en verbouwen van een woning.

  Nieuwe EPB-eisen voor 2015 en 2016 voor nieuwbouw en renovatie (1 exemplaar)

  De brochure licht de energieprestatieregelgeving (EPB) in Vlaanderen toe en bevat informatie over de manier waarop bouwers op een doordachte manier energie kunnen besparen bij het bouwen en verbouwen van een woning.

  10 jaar EPB in Vlaanderen - het ABC van EPB

  In 2016 bestaat de regelgeving op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat (EPB) tien jaar. De energieprestatieregelgeving leerde Vlamingen energiezuiniger te bouwen. Het ABC laat bouwers en verbouwers kennismaken met de belangrijkste EPB-begrippen. Het bevat ook quotes uit de bouwsector en nuttige en ludieke weetjes.

  Contact

  Vlaams Energieagentschap

  Adres
  Koning Albert II-laan 20 bus 17
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 46 01
  E-mail
  Website
  Contactpagina
  http://www.energiesparen.be/info