Wat als 5 jaar na de vergunning de werken nog niet gedaan zijn en het gebouw nog niet in gebruik is genomen?

De werken zijn niet beëindigd binnen de 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning en het gebouw is nog niet in gebruik genomen. Hoe moet de EPB-aangifte opgemaakt worden?

Er zijn twee mogelijke situaties:

 1. Er is een overtreding van de wetgeving ruimtelijke ordening.
  In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening staat dat gestarte werken binnen de 3 jaar wind- en waterdicht moeten zijn. Als dat niet het geval is, vervalt die vergunning en moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd.
  In dat geval zijn de eisen en voorwaarden uit artikel 9.1.1 van het Energiebesluit van toepassing.
   
 2. Het bouwproject is binnen de 3 jaar na de start van de werken wel wind- en waterdicht, maar de verdere afwerking ontbreekt.

  De werken die de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw bepalen, moeten worden afgewerkt binnen de 5 jaar na de goedkeuringsdatum van uw stedenbouwkundige vergunning.

  Als de EPB-aangifte niet tijdig ingediend wordt, stuurt het VEA eerst een aanmaningsbrief. In die aanmaningsbrief staat een termijn vermeld (6 weken) waarbinnen de aangifteplichtige zich nog in regel kan stellen zonder een boete te krijgen. Als er niet ingediend wordt binnen die termijn, volgt er een boete. De boete bestaat uit een vast bedrag (1000 euro), vermeerderd met een bedrag dat afhankelijk is van de grootte van het gebouw (1 euro per kubieke meter).
  Het betalen van de boete geeft u geen vrijstelling van EPB-aangifte. U bent nog altijd verplicht de EPB-aangifte in te dienen. Als u dat niet doet, zal de administratie verdere stappen nemen. Er zal uiteindelijk een dwangsom opgelegd worden. Die bedraagt 10 euro per dag dat de EPB-aangifte niet is ingediend.

Andere veelgestelde vragen