Sloop- en heropbouwpremie

Sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is. In 13 Vlaamse steden moet u slechts 6% btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning. In alle andere gemeenten betaalt u 21% btw. Particulieren die NIET in één van die dertien steden wonen, kunnen binnenkort een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

De nieuwe premie werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 21 december 2018. Een definitieve goedkeuring van de wetgeving wordt verwacht in februari 2019. De effectieve aanvraag van de premie kan pas vanaf daarna gebeuren.

Voorwaarden

U kunt de premie enkel aanvragen voor een bouwproject waarbij de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt. Als de sloop- en herbouwvergunning apart worden aangevraagd, kan er geen premie worden toegekend.

De premie geldt voor gebouwen in het Vlaamse Gewest, met uitzondering van de 13 Vlaamse steden waar het verlaagd btw-tarief van toepassing is (Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas).

De premie geldt enkel voor sloop- en heropbouwprojecten waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019.

De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en de op te richten woning(en) of appartementsgebouw(en) zijn op moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de geheelheid volle eigendom van één of meer natuurlijke personen.

Opgelet: de premie kan worden teruggevorderd in volgende gevallen:

  • de premievoorwaarden zijn niet nageleefd
  • de omgevingsvergunning wordt niet volledig uitgevoerd binnen de wettelijke termijnen
  • de omgevingsvergunning wordt vernietigd
  • de omgevingsvergunning wordt voorafgaand aan de ingebruikname van het nieuwe gebouw overgedragen aan een rechtspersoon
  • de eigendom van de grond of van een van de gebouwen (de af te breken of de nieuw gebouwde) wordt in de loop van het bouwproject
    • overgedragen aan een rechtspersoon
    • met een zakelijk recht wordt belast ten voordele van een rechtspersoon.

Procedure

Premie-aanvragen kunnen pas worden ingediend op het ogenblik dat de wetgeving definitief is goedgekeurd en in werking is getreden (verwacht in de loop van de tweede helft van februari of maart 2019).

De premie-aanvraag gebeurt in twee stappen.

Stap 1: online aanvraag

U moet de premie aanvragen via een webapplicatie op Energiesparen.be uiterlijk binnen één maand nadat de aanvraag van de omgevingsvergunning voor afbraak en herbouw werd ingediend.

Voor dossiers waarbij de aanvraag van de omgevingsvergunning is gebeurd van 1 oktober 2018 tot de definitieve inwerkingtreding van de regelgeving, moet de premie-aanvraag gebeuren binnen de maand na de inwerkingtreding.

Stap 2: bewijs van einde sloopwerken

Zodra de sloop effectief is uitgevoerd, moet de aanvrager van de premie een bewijs voorleggen van het einde van de sloopwerken. De premie wordt uitbetaald binnen een termijn van 3 maanden na het voorleggen van dat bewijs.

Bedrag

De premie is beperkt tot 1 premie van 7.500 euro per bouwproject. De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden verkregen, ook al gaat het om verschillende gebouwen.

Wetgeving

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een sloop- en heropbouwpremie

Contact

Vlaams Energieagentschap

Adres
Vlaams Energieagentschap
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
België
Telefoon
1700
E-mail
Website