Energieheffing of bijdrage Energiefonds

De Vlaamse overheid voerde in 2015 een heffing in op afnamepunten van elektriciteit. Met ingang van 1 maart 2016 werd deze bestaande vaste maandelijkse heffing omgevormd tot een jaarlijkse heffing gebaseerd op het verbruik. Deze verhoogde heffing werd ook de ‘Turteltaks’ genoemd. De omvorming tot jaarlijkse heffing werd door het Grondwettelijk Hof vernietigd in juni 2017. Volgens het Grondwettelijk Hof is de verhoogde energietaks in strijd met de fiscale regel dat de gewesten geen belastingen mogen heffen op zaken waarop al een federale heffing bestaat. Aangezien er sinds 1999 al een federale belasting bestaat op het elektriciteitsverbruik, een heffing per verbruikte kilowattuur, mag de Vlaamse overheid dat niet nog eens doen.

Het Grondwettelijk Hof besliste dat de verhoogde energieheffing wel nog in rekening mag worden gebracht voor 2016 en 2017. Deze uitspraak is bindend en moet worden gerespecteerd door de overheid, de burger, de leveranciers en ook door de rechtbanken.

Vanaf 1 januari 2018 mogen de energieleveranciers de verhoogde heffing niet meer aanrekenen.

  • De bijdragen voor 2016 en 2017 moeten wel nog  betaald worden en kunnen niet teruggevorderd worden.
  • De maandelijkse heffing ‘Bijdrage Energiefonds’ (zoals die voor maart 2016 bestond) blijft in 2018 wel van toepassing.
  • Op 23 september 2017 werd debijdrage kosten groene stroom en WKK’ verhoogd om de afschaffing van de Turteltaks te compenseren.

Energieheffing vanaf 1 januari 2018

Vanaf heffingsjaar 2018 wordt een maandelijkse heffing vastgesteld per afnamepunt in het Vlaamse Gewest. Voor elke aparte aansluiting op het elektriciteitsnet (= afnamepunt) is de bijdrage afzonderlijk verschuldigd. Het Energiedecreet omschrijft een afnamepunt als het punt waar elektriciteit van het net wordt afgenomen en verbruikt. Concreet komt elk afnamepunt overeen met één EAN-nummer. De bijdrage wordt voor elk afnamepunt apart berekend en aangerekend.

Het tarief is afhankelijk van het spanningsniveau waarop het afnamepunt is aangesloten en, in geval van laagspanning, van het feit of men een residentiële of niet-residentiële afnemer is. Beschermde klanten betalen GEEN energieheffing of bijdrage Energiefonds.

Categorieën Tarief in euro/maand

Afnemers op laagspanning: Residentiële afnemer (natuurlijk persoon gedomicilieerd op het adres)

0,42

Afnemers op laagspanning: Niet-residentiële afnemer (bedrijf, 2e woning waar niemand gedomicilieerd is)

7,87

Afnemer op middenspanning

150

Afnemer op hoogspanning

875

Beschermde klant

0

De bijdrage wordt door uw energieleverancier verrekend op de afrekenings- en slotfacturen. Op de elektriciteitsfacturen wordt de heffing opgenomen onder de naam ‘Bijdrage Energiefonds’.

Energieheffing van 1 maart 2016 tot en met 31 december 2017

Vragen en antwoorden over toepassingsgebied, tarief en betaling van de verhoogde energieheffing voor de heffingsjaren 2016 en 2017, vindt u op de website van de Vlaamse Belastingsdienst.

Contact

Neem voor alle vragen over de energieheffing en hoe deze gefactureerd wordt op uw energiefactuur contact op met uw energieleverancier.