Planschadevergoeding

Als uw bebouwbare grond, gelegen in het Vlaamse Gewest, na een bestemmingswijziging een onbebouwbare grond wordt, dan kunt u een vergoeding krijgen voor de geleden schade.

Procedure

Een planschadevergoeding wordt niet automatisch toegekend.

Als u als eigenaar meent recht te hebben op deze vergoeding, dan dient u een planschadevordering in bij de rechtbank van eerste aanleg. U doet dit uiterlijk één jaar na het ontstaan van het recht op de planschadevergoeding.

Bedrag

De planschadevergoeding bedraagt 80% van de waardevermindering van de grond als gevolg van de bestemmingswijziging.

Wetgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Meer informatie

Contact

Departement Omgeving

Adres
Departement Omgeving
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 80 11
E-mail
Website