Subsidie voor verenigingen voor culturele en sportieve participatie van gedetineerden

Verenigingen die de culturele en sportieve participatie van gedetineerden bevordert, kunnen een subsidie krijgen van de Vlaamse overheid.

De vereniging organiseert een sport- en  cultuuraanbod in gevangenissen en ontwikkelt een gevarieerd en gespecialiseerd cursusaanbod.

Voorwaarden

Enkel verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) kunnen een subsidie aanvragen. De regelgeving voorziet in de subsidiëring van één vereniging.

Verdere voorwaarden vindt u op de website van Sociaal-Cultureel Werk.

Wetgeving

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)