Mediaregelgeving

Radio- en televisie-omroeporganisaties hebben een zendvergunning nodig vooraleer zij mogen uitzenden.

Daarnaast zijn televisie- en radioprogramma's (en reclame) onderworpen aan regels om de kijker of de luisteraar te beschermen tegen overmatige reclameboodschappen en uitzendingen die niet door de beugel kunnen.

Mediadecreet

Het Mediadecreet legt de spelregels vast voor radio- en televisieomroepen in Vlaanderen. In het Mediadecreet worden de aanvangsuren of einduren van televisieprogramma's niet bepaald. Hebt u opmerkingen over programma's die niet op het aangekondigde tijdstip beginnen of later eindigen dan voorzien, contacteer dan de omroep in kwestie.

De bepalingen rond de taken en bevoegdheden van de openbare omroep VRT (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie) zijn neergelegd in het Mediadecreet en de beheersovereenkomst met de Vlaamse Regering. De VRT stelt autonoom zijn programma-aanbod en uitzendschema vast, maar moet zich ook houden aan bepaalde plichten. De verplichtingen van de VRT kunt u nalezen in de beheersovereenkomst.

Vlaamse Regulator voor de Media

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van kijkers en luisteraars ziet de VRM er op toe dat de mediaregelgeving binnen de Vlaamse Gemeenschap nageleefd wordt. De VRM doet uitspraak over geschillen in verband met de mediaregelgeving, reikt de mediavergunningen uit en de licenties voor etheromroepnetwerken.

De VRM bestaat uit twee kamers.

De Algemene Kamer:

  • houdt toezicht op de naleving van de mediaregelgeving door de Vlaamse radio- en televisieomroeporganisaties
  • houdt toezicht op de naleving van de bepalingen van de zendvergunningen van particuliere radio-omroepen en is ook belast met het uitreiken, wijzigen, schorsen en intrekken van zendvergunningen aan de erkende omroepen en de radio- en televisieomroepnetwerken en het geven en intrekken van de toestemming aan dienstenverdelers om omroepprogramma's door te geven.

De Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak over geschillen die ontstaan ten gevolge van:

  • programma's die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten
  • programma's die aansporen tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit
  • programma's waarin discriminatie voorkomt tussen verschillende ideologische of filosofische strekkingen.

Bent u van mening dat de Vlaamse omroeporganisaties zich niet houden aan de bepalingen uit het mediadecreet, dan kunt u een klacht indienen bij de VRM.

Op de website van de Vlaamse Regulator voor de Media vindt u het antwoord op enkele veel gestelde vragen. Andere vragen kunt u via het contactformulier aan de Regulator stellen.

Ook interessant

Publicaties

Toezicht op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Rapport 2014

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) publiceert jaarlijks een toezichtsrapport over de naleving door de openbare omroep (VRT) van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap [1]. Het voorliggende toezichtsrapport heeft betrekking op de beheersovereenkomst 2012-2016 van de openbare omroep met de Vlaamse Gemeenschap, werkingsjaar 2014.

Veelgestelde vragen

Contact

Team Media en film

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

Adres
De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 741 31 11
E-mail
Website
Adres
De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Boekhandelstraat 2
3000 Leuven
België
Telefoon
02 741 31 11
E-mail
Website
Adres
De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Martelaarslaan 232
9000 Gent
België
Telefoon
02 741 31 11
E-mail
Website
Adres
De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Jan Van Rijswijcklaan 157
2018 Antwerpen
België
Telefoon
02 741 31 11
E-mail
Website
Adres
De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Via Media 2
3500 Hasselt
België
Telefoon
02 741 31 11
E-mail
Website
Adres
De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Doorniksesteenweg 214B
8500 Kortrijk
België
Telefoon
02 741 31 11
E-mail
Website