Erkenning en subsidiëring van Toerisme voor Allen-verblijven

Alle verblijven die logies aanbieden, kunnen erkend worden als ‘Toerisme voor Allen’-verblijf en een subsidie aanvragen. De erkenning en de subsidiëring houden in dat die toeristische verblijven specifieke inspanningen leveren om bepaalde groepen in onze samenleving, meer bepaald jongeren, personen met een beperking en kansarmen, van een vakantie te laten genieten. Daarnaast moeten ze voldoen aan specifieke criteria voor veiligheid, comfort en hygiëne.

Voorwaarden

Voor erkenning

Om erkend te worden, moet een toeristisch bedrijf gelegen zijn in het Vlaamse Gewest. Een verblijf in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan alleen erkend worden als de exploitant op basis van zijn activiteiten als ‘uitsluitend behorend tot de Vlaamse Gemeenschap’ kan worden beschouwd (Toerisme voor Allen-decreet).

Een verblijf moet verder voldoen aan specifieke erkenningscriteria in verband met:

 • drempelverlagende maatregelen
 • brandveiligheid
 • hygiëne, comfort en classificatienormen
 • aanleveren van statistische gegevens.

Om erkend te worden, doet het er niet toe of de uitbater een privépersoon, een vennootschap, een feitelijke vereniging, een plaatselijke (jeugd)groep of een vzw is. Ook wordt er geen minimumcapaciteit opgelegd.

Voor subsidiëring

Om subsidie te krijgen als ‘Toerisme voor Allen’-verblijf, is een erkenning nodig. Er bestaan subsidies voor:

 • toegankelijkheidsaanpassingen aan bestaande gebouwen,
 • extern toegankelijkheidsadvies,
 • proef- of themagerichte projecten (bijvoorbeeld voor duurzaamheid of kindvriendelijkheid),
 • animatie voor (eenouder)gezinnen, jeugd, personen met een handicap, personen die in armoede leven en senioren.

Erkende verblijven met een jeugdlabel komen ook in aanmerking voor subsidies voor:

 • moderniseringswerken
 • brandveiligheidswerken
 • nieuwbouw
 • toegankelijkheidsaanpassingen bij nieuwbouw.

Onderhoudswerkzaamheden of werkzaamheden aan het privégedeelte van een verblijf worden nooit gesubsidieerd.

Procedure

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de kosten van de aankoop van materialen en van het uitgevoerde werk. U hebt niet automatisch recht op een subsidie als u aan de voorwaarden voldoet. Het budget is beperkt, waardoor niet altijd alle aanvragers beloond worden. Om aan zoveel mogelijk ingediende projecten een subsidie toe te kennen, kan het percentage van 40% ook verlaagd worden.

Contact

Toerisme Vlaanderen

Adres
Toerisme Vlaanderen
Grasmarkt 61
1000 Brussel
België
Telefoon
02 504 03 00
Fax
02 504 03 77
E-mail
Website