Klachten over gemeenten

Klachten over gemeenten

Bent u niet tevreden over de werking van uw gemeente? Of bent u het niet eens met een beslissing van uw gemeentebestuur? Dan kunt u een klacht indienen.

Bent u het niet eens met een beslissing die het gemeentebestuur heeft genomen?

Als u een beslissing van de burgemeester, het college of de gemeenteraad wilt aanvechten, kunt u klacht indienen bij:

 • de deputatie van het provinciebestuur voor:
  • een beroep tegen de weigering van een bouwvergunning
  • een beroep tegen beslissingen over milieuvergunningsaanvragen.
 • het Agentschap Binnenlands Bestuur als het gaat over niet reglementair genomen beslissingen.

Hebt u een klacht over de werking van uw gemeentebestuur?

Misschien bent u niet tevreden over de werking van uw gemeentebestuur, de burgemeester of een schepen, bijvoorbeeld over:

 • onregelmatigheden bij gemeenteraadsvergaderingen
 • klachten over onverenigbaarheden van gemeenteraadsleden, schepenen
 • klachten over financiële beslissingen van de gemeente of het OCMW
 • klachten over personeelsbeslissingen van de gemeente of het OCMW.

In de eerste plaats kunt u contact opnemen met uw gemeentebestuur om uw klacht te formuleren:

 • U kunt terecht bij de informatieambtenaar of klachtenbehandelaar of ombudsdienst van uw gemeente.
 • U kunt ook een officiële brief met uw klacht richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Als u geen antwoord krijgt of als u niet tevreden bent met het antwoord van de gemeente, dan kunt u een klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Hebt u een klacht over de administratieve diensten van de gemeente?

Als u niet tevreden bent over de werking van de gemeentelijke diensten, dan kunt u uw klacht richten tot de klachtenbehandelaar of ombudsdienst van uw gemeente.

Als u geen antwoord krijgt of als u niet tevreden bent met het antwoord van de klachtenbehandelaar, dan kunt u een officiële brief met uw klacht richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Beheer van wegen

Gemeenten zijn bevoegd voor het beheer van gemeentewegen op hun eigen grondgebied. Voor klachten kunt u zich richten tot de klachtenbehandelaar of ombudsdienst van uw gemeente.

Voor gewestwegen is het gemeentebestuur niet bevoegd. Als u klachten hebt over gewestwegen, dan kunt u terecht bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Wegen en Verkeer.

Contact

Agentschap Binnenlands Bestuur

Adres
Agentschap Binnenlands Bestuur
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 40 21
Fax
02 553 43 01
E-mail
Website

Agentschap Wegen en Verkeer