Erfbelasting

De erfbelasting is de Vlaamse belasting op nalatenschappen. De belasting wordt berekend op de waarde de roerende en onroerende goederen (in binnen- en buitenland) die de overledene nalaat. Om de waarde van de nalatenschap te bepalen, moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap indienen bij de Vlaamse belastingdienst. Voor iedere overledene (ongeacht de leeftijd) moet er een aangifte ingediend worden. 

Wijziging vanaf 1 september 2018

De Vlaamse Regering heeft op 4 mei 2018 een beslissing genomen over wijzigingen aan de erfbelasting en over wijzigingen naar aanleiding van de hervorming van het federale erfrecht. Deze wijzigingen worden momenteel behandeld in het Vlaams Parlement. 

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u meer meer informatie over de wijzigingen.

Voorwaarden

Rijksinwoner

De erflater moet een rijksinwoner van België zijn. Zijn werkelijke woonplaats is een Belgische gemeente, ook al is zijn wettelijke domicilie op het moment van overlijden in een ander land en heeft hij een andere nationaliteit.

Als de overledene een rijksinwoner van België is:

 • moeten alle nagelaten goederen worden aangegeven
 • en worden op die goederen erfbelasting geheven.

Als de overledene geen rijksinwoner van België is:

 • moet er enkel aangifte worden gedaan van eventuele onroerende goederen in België
 • en wordt deze goederen belast met het recht van overgang bij overlijden.
  Het recht van overgang is een erfbelasting die verschuldigd is door de erfgenamen van niet-rijksinwoners.

Fiscale woonplaats

De fiscale woonplaats is de gemeente waar de burger zijn belastingen aangeeft:

 • Als de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaamse Gewest ligt, dan is de Vlaamse erfbelasting van toepassing.
 • Als de overleden rijksinwoner zijn laatste fiscale woonplaats in Brussel of Wallonië had, dan zijn de Brusselse of Waalse successierechten van toepassing.
 • Woonde de overledene tijdens de laatste vijf levensjaren op meer dan één plaats in België? Dan telt het gewest waar de overledene het langst woonde in die vijf jaar.

Procedure

Indienen van de aangifte

De erfgenamen moeten de aangifte indienen bij Vlaamse Belastingdienst. Als u de aangifte zelf doen, dan gebruikt u daarvoor het formulier ‘Aangifte van nalatenschap na overlijden’. Meer uitleg over het indienen van de aangifte vindt u in de toelichting bij het aangifteformulier (pdf).
U kunt voor het indienen van de aangifte ook een beroep doen op een notaris.

U kunt de aangifte indienen

 • via het contactformulier op de website van de Vlaamse belastingdienst
 • per post of fax bij de Vlaamse belastingdienst in Aalst. Het adres en faxnummer staan vermeld op het aangifteformulier.

U moet alle 23 pagina's versturen naar de Vlaamse belastingdienst, ook al zijn die niet allemaal ingevuld. Het aangifteformulier voor rijksinwoners is hetzelfde als voor niet-rijksinwoners van België.

Wat vermeldt u in de aangifte?

In de aangifte moet de waarde van de onroerende en roerende goederen in het bezit van de overledene (het actief) worden opgenomen. Van het actief mogen de begrafeniskosten en eventuele schulden van de overledene worden afgetrokken.

Wanneer moet u de aangifte indienen?

U moet de aangifte doen binnen een termijn van:

 • 4 maanden als het overlijden plaatsheeft in België
 • 5 maanden als het overlijden plaatsheeft in een land behorende tot de EER
 • 6 maanden als het overlijden plaatsheeft buiten de EER.

Voor de berekening van de termijn geldt de datum van overlijden als begindatum en de datum van ontvangst door de Vlaamse Belastingdienst als einddatum.

Als de aangifte niet tijdig wordt ingediend, loopt iedere erfgenaam een verhoging van de belasting op.

Welke datum geldt als datum van indiening aangifte?

Als u de aangifte indient via de post geldt de datum van ontvangst door Vlabel als datum van indiening.
Als u de aangifte aangetekend verstuurt, geldt de poststempel als datum van indiening.

Bedrag

De erfbelasting wordt berekend op de waarde van alle roerende en onroerende goederen waarvan de overledene op de datum van overlijden eigenaar was (de nalatenschap), verminderd met de kosten van de begrafenis en andere eventuele schulden van de overledene.

Hoeveel procent erfbelasting u moet betalen, hangt af van:

 • de graad van uw verwantschap met de overledene
 • en de omvang van de nalatenschap.

Berekening tarieven

 • In de rechte lijn en tussen partners worden de tarieven berekend per erfgenaam, afzonderlijk op het roerende gedeelte en op het onroerende gedeelte;
 • Tussen broers en zussen worden de tarieven berekend per erfgenaam, op het roerende en onroerende gedeelte samen;
 • Voor verdere verwanten of niet-verwanten worden de tarieven berekend op de globale verkrijging van alle erfopvolgers in deze categorie.

Voor bepaalde delen van de nalatenschap kan u recht hebben op een vrijstelling of een vermindering.

De tarieven van de erfbelasting en eventuele vrijstellingen en verminderingen vindt u op de website van de Vlaamse belastingdienst.

Als de te betalen erfbelasting is berekend, verstuurt de Vlaamse Belastingdienst een aanslagbiljet naar de belastingplichtige(n).

Ook als er geen erfbelasting moet worden betaald, krijgt u als belastingplichtige een aanslagbiljet. Dan staat er als bedrag 0 vermeld. U hoeft dan niets te betalen.

Wetgeving

De wetgeving over de erfbelasting is een bevoegdheid van de gewesten:

 • Sinds 1 januari 2002 heeft het Vlaamse Gewest de bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen aan de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen en verminderingen.
 • Sinds 1 januari 2015 int Vlaanderen zelf de Vlaamse erfbelastingen.
Veelgestelde vragen

Contact

Vlaamse Belastingdienst

Adres
Vlaamse Belastingdienst
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 19:00
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Copernicuslaan 40
2018 Antwerpen
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website

Federale Overheidsdienst Financiën

Adres
Federale Overheidsdienst Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
Telefoon
02 572 57 57
Fax
02 579 66 19
Contactpagina
https://financien.belgium.be/nl/Contact
Website
Openingsuren
 • ma - vr08:00 - 17:00