chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Erfbelasting

  De erfbelasting is de Vlaamse belasting op nalatenschappen. De belasting wordt berekend op de waarde de roerende en onroerende goederen (in binnen- en buitenland) die de overledene nalaat. Om de waarde van de nalatenschap te bepalen, moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap indienen bij de Vlaamse belastingdienst.

  Op 23 februari 2018 besliste de Vlaamse regering om de erfbelasting te hervormen. Een aantal tarieven gaan omlaag, de vrijstelling voor de langstlevende partner wordt uitgebreid en er komt een gedeeltelijke erfenissprong.

  De hervormde erfbelasting treedt in werking op 1 september 2018. De wijzigingen staan overzichtelijk uitgelegd in deze brochure

  Voorwaarden

  Rijksinwoner

  De erflater moet een rijksinwoner van België zijn. Zijn werkelijke woonplaats is een Belgische gemeente, ook al is zijn wettelijke domicilie op het moment van overlijden in een ander land en heeft hij een andere nationaliteit.

  Als de overledene een rijksinwoner van België is:

  • moeten alle nagelaten goederen worden aangegeven
  • en worden op die goederen erfbelasting geheven.

  Als de overledene geen rijksinwoner van België is:

  • moet er enkel aangifte worden gedaan van eventuele onroerende goederen in België
  • en wordt deze goederen belast met het recht van overgang bij overlijden.
   Het recht van overgang is een erfbelasting die verschuldigd is door de erfgenamen van niet-rijksinwoners.

  Fiscale woonplaats

  De fiscale woonplaats is de gemeente waar de burger zijn belastingen aangeeft:

  • Als de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaamse Gewest ligt, dan is de Vlaamse erfbelasting van toepassing.
  • Als de overleden rijksinwoner zijn laatste fiscale woonplaats in Brussel of Wallonië had, dan zijn de Brusselse of Waalse successierechten van toepassing.
  • Woonde de overledene tijdens de laatste vijf levensjaren op meer dan één plaats in België? Dan telt het gewest waar de overledene het langst woonde in die vijf jaar.

  Procedure

  Indienen van de aangifte

  De erfgenamen moeten de aangifte indienen bij Vlaamse Belastingdienst. Als u de aangifte zelf doen, dan gebruikt u daarvoor het formulier ‘Aangifte van nalatenschap na overlijden’. Meer uitleg over het indienen van de aangifte vindt u in de toelichting bij het aangifteformulier (pdf).
  U kunt voor het indienen van de aangifte ook een beroep doen op een notaris.

  U kunt de aangifte indienen

  • via het contactformulier op de website van de Vlaamse belastingdienst
  • per post of fax bij de Vlaamse belastingdienst in Aalst. Het adres en faxnummer staan vermeld op het aangifteformulier.

  U moet alle 23 pagina's versturen naar de Vlaamse belastingdienst, ook al zijn die niet allemaal ingevuld. Het aangifteformulier voor rijksinwoners is hetzelfde als voor niet-rijksinwoners van België.

  Wat vermeldt u in de aangifte?

  In de aangifte moet de waarde van de onroerende en roerende goederen in het bezit van de overledene (het actief) worden opgenomen. Van het actief mogen de begrafeniskosten en eventuele schulden van de overledene worden afgetrokken.

  Wanneer moet u de aangifte indienen?

  U moet de aangifte doen binnen een termijn van:

  • 4 maanden als het overlijden plaatsheeft in België
  • 5 maanden als het overlijden plaatsheeft in een land behorende tot de EER
  • 6 maanden als het overlijden plaatsheeft buiten de EER.

  Voor de berekening van de termijn geldt de datum van overlijden als begindatum en de datum van ontvangst door de Vlaamse Belastingdienst als einddatum.

  Als de aangifte niet tijdig wordt ingediend, loopt iedere erfgenaam een verhoging van de belasting op.

  Welke datum geldt als datum van indiening aangifte?

  Als u de aangifte indient via de post geldt de datum van ontvangst door Vlabel als datum van indiening.
  Als u de aangifte aangetekend verstuurt, geldt de poststempel als datum van indiening.

  Bedrag

  De erfbelasting wordt berekend op de waarde van alle roerende en onroerende goederen waarvan de overledene op de datum van overlijden eigenaar was (de nalatenschap), verminderd met de kosten van de begrafenis en andere eventuele schulden van de overledene.

  Hoeveel procent erfbelasting u moet betalen, hangt af van:

  • de graad van uw verwantschap met de overledene
  • en de omvang van de nalatenschap.

  Berekening tarieven

  • In de rechte lijn en tussen partners worden de tarieven berekend per erfgenaam, afzonderlijk op het roerende gedeelte en op het onroerende gedeelte;
  • Tussen broers en zussen worden de tarieven berekend per erfgenaam, op het roerende en onroerende gedeelte samen;
  • Voor verdere verwanten of niet-verwanten worden de tarieven berekend op de globale verkrijging van alle erfopvolgers in deze categorie.

  Voor bepaalde delen van de nalatenschap kan u recht hebben op een vrijstelling of een vermindering.

  De tarieven van de erfbelasting en eventuele vrijstellingen en verminderingen vindt u op de website van de Vlaamse belastingdienst.

  Als de te betalen erfbelasting is berekend, verstuurt de Vlaamse Belastingdienst een aanslagbiljet naar de belastingplichtige(n).

  Ook als er geen erfbelasting moet worden betaald, krijgt u als belastingplichtige een aanslagbiljet. Dan staat er als bedrag 0 vermeld. U hoeft dan niets te betalen.

  Wetgeving

  De wetgeving over de erfbelasting is een bevoegdheid van de gewesten:

  • Sinds 1 januari 2002 heeft het Vlaamse Gewest de bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen aan de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen en verminderingen.
  • Sinds 1 januari 2015 int Vlaanderen zelf de Vlaamse erfbelastingen.
  Veelgestelde vragen

  Contact

  Vlaamse Belastingdienst

  Adres
  Vlaamse Belastingdienst
  Koning Albert II laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00
  Adres
  Vlaamse Belastingdienst
  Diestsepoort 6
  3000 Leuven
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Website
  Adres
  Vlaamse Belastingdienst
  Vaartstraat 16
  9300 Aalst
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Website
  Adres
  Vlaamse Belastingdienst
  Copernicuslaan 40
  2018 Antwerpen
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Website
  Adres
  Vlaamse Belastingdienst
  Koning Albert I-laan 1.2
  8200 Brugge
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Website
  Adres
  Vlaamse Belastingdienst
  Koningin Astridlaan 50
  3500 Hasselt
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Website

  Federale Overheidsdienst Financiën

  Adres
  Federale Overheidsdienst Financiën
  North Galaxy
  Koning Albert II-laan 33
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  02 572 57 57
  Fax
  02 579 66 19
  Contactpagina
  https://financien.belgium.be/nl/Contact
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 17:00