chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Erfbelasting

  Bent u erfgenaam van een overleden inwoner van België? En had de overledene de voorbije vijf jaar het langst zijn of haar fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest? Dan bent u Vlaamse erfbelasting verschuldigd op de waarde van de verkregen goederen.

  Deze erfbelasting is verschuldigd op de waarde van alle roerende en onroerende goederen (in binnen- en buitenland) die uit de nalatenschap worden verkregen, na aftrek van de begrafeniskosten en eventuele schulden. Als erfgenaam bent u verplicht om bij een overlijden aangifte te doen van wat de overledene nalaat. Elke nalatenschap moet worden aangegeven, ook als de overledene minderjarig is of niets nalaat.

  De erfbelasting is een belasting op erfenissen van het Vlaamse gewest. Die erfbelasting wordt sinds 1 januari 2015 door de Vlaamse overheid geïnd.

  Voorwaarden

  Rijksinwoner

  De erflater moet een rijksinwoner van België zijn. Zijn werkelijke woonplaats is een Belgische gemeente, ook al is zijn wettelijke domicilie op het moment van overlijden in een ander land en heeft hij een andere nationaliteit.

  Als de overledene rijksinwoner van België is:

  • moeten alle nagelaten goederen worden aangegeven
  • en worden op die goederen erfbelasting geheven.

  Als de overledene geen rijksinwoner van België is:

  • moet er enkel aangifte worden gedaan van eventuele onroerende goederen in België
  • en wordt deze goederen belast met het recht van overgang bij overlijden.

  Fiscale woonplaats

  De fiscale woonplaats is de gemeente waar de burger zijn belastingen aangeeft:

  • Als de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaams Gewest ligt, zijn de Vlaamse successierechten van toepassing.
  • Als de overleden rijksinwoner zijn laatste fiscale woonplaats in Brussel of Wallonië had, dan zijn de Brusselse of Waalse successierechten van toepassing.
  • Woonde de overledene tijdens de laatste vijf levensjaren op meer dan één plaats in België? Dan telt het gewest waar de overledene het langst woonde in die vijf jaar.

  Procedure

  Indienen aangifte

  De erfgenamen moeten de aangifte indienen bij Vlaamse Belastingdienst. U kunt de aangifte zelf doen. Gebruik daarvoor het formulier ‘Aangifte van de nalatenschap’. Meer uitleg over het indienen van de aangifte vindt u in de toelichting bij het aangifteformulier (pdf).
  U kunt voor het indienen van de aangifte ook een beroep doen op een notaris.

  Het ingevuld formulier stuurt u op naar

  Vlaamse Belastingdienst - Erfbelasting
  Vaartstraat 16
  9300 Aalst

  Let wel: u moet alle 23 pagina's versturen naar Vlabel, ook al zijn die niet allemaal ingevuld.

  U kunt de aangifte ook indienen via het contactformulier van de Vlaamse Belastingdienst.
  Faxen is ook mogelijk naar het nummer 053-72 23 75

  Wat vermeldt u in de aangifte?

  In de aangifte moet de waarde van de onroerende en roerende goederen in het bezit van de overledene (actief) worden opgenomen. Van het actief mogen de begrafeniskosten en eventuele schulden van de overledene worden afgetrokken.

  Wanneer moet u de aangifte indienen?

  U moet de aangifte doen binnen een termijn van:

  • 4 maanden als het overlijden plaatsheeft in België
  • 5 maanden als het overlijden plaatsheeft in een land behorende tot de Europese Economische Ruimte
  • 6 maanden als het overlijden plaatsheeft buiten de EER.

  Voor de berekening van de termijn geldt de datum van overlijden als begindatum en de datum van ontvangst door de Vlaamse Belastingdienst als einddatum.

  Welke datum geldt als datum van indiening aangifte?

  Als u de aangifte indient via de post geldt de datum van ontvangst door Vlabel als datum van indiening. Als u het aangetekend verstuurt, geldt de poststempel als datum van indiening.

  Verlenging van de indieningstermijn

  In geval van ernstige moeilijkheden kunnen de erfgenamen een verlenging van de termijn aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst, tenzij de indieningstermijn al verstreken is.

  Wanneer de aangifte niet tijdig wordt ingediend, loopt iedere erfgenaam een verhoging van de belasting op.

  Bedrag

  De erfbelasting wordt berekend op de waarde van alle roerende en onroerende goederen waarvan de overledene op de datum van overlijden eigenaar was (de nalatenschap), verminderd met de kosten van de begrafenis en andere eventuele schulden van de overledene.

  Hoeveel procent erfbelasting u moet betalen, hangt af van:

  • de graad van uw verwantschap met de overledene
  • en de omvang van de nalatenschap.

  Berekening tarieven

  • In de rechte lijn en tussen partners worden de tarieven berekend per erfgenaam, afzonderlijk op het roerende gedeelte en op het onroerende gedeelte;
  • Tussen broers en zussen worden de tarieven berekend per erfgenaam, op het roerende en onroerende gedeelte samen;
  • Voor verdere verwanten of niet-verwanten worden de tarieven berekend op de globale verkrijging van alle erfopvolgers in deze categorie.

  Voor bepaalde delen van de nalatenschap kan u recht hebben op een vrijstelling of een vermindering.

  De tarieven van de erfbelasting en eventuele vrijstellingen en verminderingen vindt u op de website van de Vlaamse Belastingdienst. Op wikifin.be vindt u een erfenissimulator die u een eerste beeld geeft van hoe een erfenis verdeeld wordt en wat de successierechten zijn.

  Als de te betalen erfbelasting is berekend, verstuurt de Vlaamse Belastingdienst een aanslagbiljet naar de belastingplichtige(n).

  Ook als er geen erfbelasting moet worden betaald, krijgt u als belastingplichtige een aanslagbiljet. Dan staat er als bedrag 0  vermeld. U hoeft dan niets te betalen.

  Wetgeving

  De wetgeving over de erfbelasting is een bevoegdheid van de gewesten:

  • Sinds 1 januari 2002 heeft het Vlaamse Gewest de bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen aan de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen en verminderingen.
  • Sinds 1 januari 2015 int Vlaanderen zelf de Vlaamse erfbelastingen.

  Contact

  Vlaamse Belastingdienst

  Adres
  Koning Albert II-laan 35 bus 62
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Website
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/contact
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Orde van Notarissen - Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat

  Adres
  Bergstraat 30-32
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 505 08 50
  E-mail
  Website

  Federale Overheidsdienst Financiën

  Adres
  North Galaxy
  Koning Albert II-laan 33
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  02 572 57 57
  Fax
  02 579 66 19
  Website
  Contactpagina
  http://ccff02.minfin.fgov.be/webForm/public/fin.jsf
  Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 17:00