Handelszaak voor gezelschapsdieren

Onder een handelszaak voor dieren wordt verstaan ‘een instelling, met uitzondering van het landbouwbedrijf, al dan niet toegankelijk voor het publiek, waar dieren worden gehouden met het doel ze te verhandelen’.

Een overzicht van de erkende dierenwinkels in Vlaanderen vindt u in deze lijst van erkende handelszaken voor dieren (pdf, 558 KB).

Welke dieren kunt u kopen in een dierenwinkel?

Sinds 1 januari 2009 is het verboden om honden en katten te verkopen in handelszaken voor dieren. Alleen kwekers mogen honden of katten verkopen. Ook op de openbare weg, markten, beurzen en tentoonstellingen is het verboden om honden of katten te verkopen.

Niet alle dieren zijn geschikt als gezelschapsdier. Daarom werd er een lijst gemaakt van zoogdieren die door iedereen vrij gehouden mogen worden. Alleen zoogdieren die op depositieve lijststaan, mogen te koop aangeboden worden.

Regels bij de verkoop van gezelschapsdieren

De Dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986 (238.09 kB) legt (in artikelen 10, 10bis, 11, 11bis en 12) een hele reeks voorwaarden aan de handel in dieren op. Zo is het verboden dieren te verkopen aan kinderen jonger dan 16 jaar zonder dat hun ouders of voogden hiervoor uitdrukkelijk toestemmingen hebben gegeven.

Natuurlijk is ook de verkoop verboden van:

  • dieren met ziektesymptomen
  • frauduleus ingevoerde of illegaal gehouden dieren
  • zwervende, verloren of achtergelaten dieren
  • dieren die een verboden amputatie hebben ondergaan, bv. van staart of oren, na de inwerkingtreding van het verbod
  • niet of te vroeg gespeende zoogdieren (bv. honden en katten die minder dan 7 weken oud zijn).

Gezelschapsdieren mogen ook niet op krediet verkocht worden.

Wie een dier te koop aanbiedt, mag geen valse informatie verstrekken over de leeftijd, de afkomst of de benaming van het dier. Hij mag ook geen bedrieglijke publiciteit voeren om de verkoop te bevorderen.

Het uitbaten van een handelszaak en de voorwaarden voor de verhandeling van gezelschapsdieren worden verder gereglementeerd via het KB van 27 april 2007 (483.82 kB). Een erkenning is vereist voor een dierenhandelszaak.

Erkenning van een handelszaak voor dieren

Elke dierenhandelszaak moet erkend zijn. Op de website van Dierenwelzijn staat hoe en onder welke voorwaarden men een handelszaak voor dieren kan opstarten en uitbaten.

Bij de Dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid kunt u een erkenning als handelszaak voor dieren aanvragen.

Verschillende inrichtingen op eenzelfde plaats

Om impulsaankopen van honden en katten te vermijden, is het sinds 1 januari 2009 verboden om op hetzelfde postadres een handelszaak voor dieren (knaagdieren, vogels, reptielen, …) en een honden- of kattenkwekerij uit te baten. Een handelszaak en een kwekerij kunnen enkel samen uitgebaat worden als:

  • beide inrichtingen afzonderlijke door het gemeentebestuur toegekende administratieve adressen hebben
  • rechtstreekse toegang van de kwekerij naar de handelszaak, en omgekeerd, onmogelijk is
  • de inrichtingen vanaf de openbare weg aparte ingangen hebben
  • de inrichtingen zelfstandig functioneren en afzonderlijke betaalplaatsen hebben.

Controles

Handelszaken voor dieren worden gecontroleerd om na te gaan of ze voldoen aan de vereisten inzake dierenwelzijn. Die controles worden systematisch uitgevoerd bij elke nieuwe aanvraag tot erkenning en worden herhaald tijdens een algemene controleronde of als er een klacht wordt ingediend tegen een inrichting. Bij de controles worden zowel de administratieve als de praktische aspecten bekeken (voldoende en competent personeel, contract met een erkende dierenarts, bijhouden van registers, normen ...).

Contact

Inspectiedienst Dierenwelzijn

Adres
Departement Omgeving
Inspectiedienst Dierenwelzijn
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Telefoon
1700
E-mail
Website