Kwekers van honden en katten (vanaf 3 nesten per jaar)

Onder ‘honden- of kattenkwekerij’ wordt verstaan: elke inrichting

 • waar teven of kattinnen voor de kweek worden gehouden
 • en waar honden of katten worden verhandeld die afkomstig zijn uit de eigen kwekerij of uit andere kwekerijen die voldoen aan de bepalingen van de wet.

Er zijn verschillende categorieën van kwekers:

 • de occasionele kwekers (maximaal 2 nesten honden en 2 nesten katten per jaar), die op dit ogenblik niet erkend moeten zijn
 • vanaf 3 nesten katten of 3 nesten honden per jaar: de hobbykwekers, de professionele kwekers en de kwekers-handelaars, die allemaal wel erkend moeten zijn.

  Een overzicht van erkende honden- en kattenkwekers in Vlaanderen vindt u in de

Erkenning nodig vanaf 3 nesten katten of honden per jaar

Hobbykwekers, professionele kwekers en kweker-handelaars moeten een erkenning hebben.

Als de inrichting zich bevindt in het Vlaamse gewest, moet u de erkenning als hondenkwekerij of kattenkwekerij aanvragen bij de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid. Op de website van Dierenwelzijn staat hoe en onder welke voorwaarden men een honden- of kattenkwekerij kan opstarten en uitbaten. De voorwaarden verschillen per soort kweker.

 • Hobbykweker (3 tot 10 nesten per jaar)
  Een hobbykweker is hij die op hetzelfde postadres verschillende vrouwelijke fokdieren houdt en die per jaar tussen drie en tien nesten honden of katten afkomstig uit zijn eigen kwekerij verhandelt.
 • Professionele kweker (meer dan 10 nesten per jaar)
  Een professionele kweker is hij die op hetzelfde postadres meer dan vijf vrouwelijke fokdieren houdt en per jaar meer dan tien nesten honden of katten afkomstig uit zijn eigen kwekerij verhandelt.
 • Kweker-handelaar (meer dan 10 nesten per jaar)
  Een kweker-handelaar is hij die op hetzelfde postadres meer dan vijf vrouwelijke fokdieren houdt en nesten verhandelt afkomstig uit andere kwekerijen dan de zijne. Om deze activiteit uit te oefenen moet de kweker minstens 10 nesten uit zijn eigen kwekerij verhandelen.
  Een kweker-handelaar kan onder bepaalde voorwaarden ook honden of katten afkomstig uit het buitenland verhandelen.

Verplichtingen van de verantwoordelijke van de erkende kwekerij

De verantwoordelijke van de erkende kwekerij is verplicht om:

 • bij het plaatsen van een advertentie het erkenningsnummer (= HKXXXX) te vermelden
 • het bewijs van erkenning duidelijk zichtbaar voor elke potentiële koper in zijn handelszaak op te hangen
 • honden vóór hun verhandeling te identificeren en registreren overeenkomstig de wettelijke bepalingen en over een correct identificatiedocument (paspoort) te beschikken (de gegevens van de kweker moeten vermeld staan in het paspoort op het moment van de verkoop)
 • katten vóór hun verhandeling
  • te identificeren door inplanting van een ISO-microchip en te registreren (het nummer van de chip moet op het garantiecertificaat worden vermeld
  • te laten steriliseren of te castreren (tenzij de katten verhandeld worden aan een erkende kweker).
 • de potentiële koper advies te geven en samen met hem de verplichte vragenlijst te overlopen
 • de koper de nodige richtlijnen te geven over de voeding, de huisvesting en de algemene verzorging van het dier, voor honden moeten deze richtlijnen schriftelijk meegegeven worden samen met richtlijnen aangaande de opvoeding van de hond (23.99 kB)
 • op verzoek van de koper een gedateerd bewijs van eigendomsoverdracht te bezorgen met vermelding van de naam van de verkoper, de soort en het aantal verkochte dieren
 • de koper een garantie te geven tegen bepaalde besmettelijke ziekten die in de eerste dagen na verkoop zouden kunnen optreden en tegen enkele erfelijke aandoeningen. Hiervoor geeft hij de koper een garantiecertificaat (46.62 kB) dat beantwoordt aan het wettelijk model. De garantie moet de koper de keuze laten tussen de vervanging van het overleden dier en de terugbetaling ervan. De besmettelijke ziekten waarop de wettelijke garantie van toepassing is, zijn:
  • bij honden
   • ziekte van Carré
   • parvovirose
   • hepatitis Contagiosa Canis
  • bij katten
   • panleukopenie
   • infectieuze peritonitis
   • feliene leukose
 • de voorwaarden van de ‘garantie tegen verborgen gebreken’ zoals bepaald in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk wetboek na te leven
 • om (op eigen kosten) om de maand of om de 3 maanden (afhankelijk van de categorie) hun contractdierenarts vragen een controle uit te voeren en een verslag te maken.

Verder is het de verantwoordelijke van een erkende kwekerij verboden om:

 • teven en kattinnen meer dan twee keer per jaar te laten jongen
 • te kweken door kruising van verschillende rassen
 • bedrieglijke publiciteit te voeren of valse informatie te verstrekken over de leeftijd, de afkomst of de benaming van het dier
 • honden en katten te verhandelen die:
  • ziektesymptomen vertonen
  • minder dan 7 weken oud zijn
  • niet volgens de wettelijke voorschriften geïdentificeerd zijn
  • niet vergezeld gaan van een correct identificatie- en registratiedocument
  • een niet toegelaten ingreep hebben ondergaan, tenzij de ingreep plaatsvond voor het verbod van kracht was.

Verschillende inrichtingen op eenzelfde plaats

Om impulsaankopen te vermijden, is het sinds 1 januari 2009 verboden om op hetzelfde postadres een honden- of kattenkwekerij én een handelszaak voor dieren (knaagdieren, vogels, reptielen, …) uit te baten.

Een kwekerij en een handelszaak kunnen enkel samen uitgebaat worden als:

 • beide inrichtingen afzonderlijke door het gemeentebestuur toegekende administratieve adressen hebben
 • rechtstreekse toegang van de kwekerij naar de handelszaak, en omgekeerd, onmogelijk is
 • de inrichtingen vanaf de openbare weg aparte ingangen hebben
 • de inrichtingen zelfstandig functioneren en afzonderlijke betaalplaatsen hebben.

Controles

Kwekerijen worden gecontroleerd om na te gaan of ze voldoen aan de vereisten inzake dierenwelzijn. Deze controles worden systematisch uitgevoerd bij elke nieuwe aanvraag tot erkenning en worden herhaald tijdens een algemene controleronde of indien er een klacht wordt ingediend tegen een inrichting. Bij de controles worden zowel de administratieve als de praktische aspecten bekeken (voldoende en competent personeel, contract met een erkende dierenarts, bijhouden van registers, identificatie en registratie van honden, naleving van de voorwaarden van de wettelijke garantie, normen voor het houden van dieren, …).

Contact

Inspectiedienst Dierenwelzijn

Adres
Departement Omgeving
Inspectiedienst Dierenwelzijn
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Telefoon
1700
E-mail
Website