Schadevergoeding bij een natuurramp

Er is een verschil tussen een algemene natuurramp en een landbouwramp.

 • Een natuurramp is een ramp waarbij er niet alleen schade is aan landbouwgewassen en waarbij niet alleen landbouwers, maar ook andere burgers getroffen zijn.
 • Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen schade is aan landbouwteelten.

Vergoeding van de brandverzekering

In alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) moet de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Uw brandverzekering moet dus natuurrampen dekken. Die verzekering geldt onder meer voor schade aangericht door:

 • overstroming
 • overlopen of opstuwen van openbare riolen
 • terreinverschuivingen of -verzakkingen.

U moet uw schadegeval aan uw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden. Het is dus absoluut aan te raden om een brandverzekering af te sluiten voor uw woning, maar dit is in België niet verplicht.

Vergoeding van het Rampenfonds

Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het Rampenfonds schade vergoeden en dat alleen als het schadefeit als algemene natuurramp erkend werd.

 • Goederen die al verzekerd zijn binnen uw gewone brandverzekering, komen nooit in aanmerking voor een vergoeding van het rampenfonds.
 • Goederen die niet verzekerd zijn binnen een brandpolis (hoewel een verzekering wel mogelijk was), worden enkel vergoed als het slachtoffer kan aantonen dat hij recht had op een leefloon of een gelijkwaardige vergoeding, op het ogenblik van de ramp.
 • Voor goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandpolis, kunt u eventueel een vergoeding krijgen van het rampenfonds, op voorwaarde dat de natuurramp officieel erkend werd.

De procedure voor schadevergoeding loopt in twee stappen. Eerst moet het Rampenfonds de natuurramp erkennen. Pas daarna kunt u een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

Rampen tot eind juni 2014

De erkenning (of niet-erkenning) van rampen tot plaatsvonden tot en met eind juni 2014, is een bevoegdheid van de federale overheid. De federale overheid behandelt al die dossiers. Op de website www.rampen.be van de Directie Rampenschade van de FOD Binnenlandse Zaken vindt u meer informatie en contactgegevens.

Rampen sinds 1 juli 2014

Voor alle rampen die sinds 1 juli 2014 plaatsgevonden hebben, is de Vlaamse overheid bevoegd.

 • 1

  Erkenning van de natuurramp

  • Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, verzamelt de getroffen gemeente zo veel mogelijk gegevens. Wanneer u schade hebt geleden door een natuurramp, neemt u het best contact op met uw gemeente zodat zij ook uw informatie kunnen gebruiken.
  • De gemeente zal alle wetenschappelijke en financiële informatie dan bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds.
  • Het Vlaams Rampenfonds vraagt de erkenning als ramp aan bij de minister-president.
  • De minister-president legt de erkenningsaanvraag voor aan de Vlaamse Regering, die beslist over de goedkeuring.
  • Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

  Op de webpagina van het Vlaams Rampenfonds kunt u zien welke rampen (sinds 1 juli 2014) al erkend zijn.

 • 2

  Aanvraag van een schadevergoeding

  Als de ramp officieel erkend werd als natuurramp, dan hebt u drie maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds. Op de webpagina van het Vlaams Rampenfonds vindt u formulieren en een gebruikershandleiding. In elke gemeente is een Coördinator Rampenschade aangesteld, die u eventueel kan helpen bij het invullen van de formulieren.

  Het Vlaams Rampenfonds behandelt uw aanvraag in opdracht van de gouverneur van de provincie waar de schade geleden werd. De gouverneur beslist over de vergoedingen.

Contact

Team Rampenfonds

Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Team Rampenfonds
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 50 10
E-mail
Website