chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Btw voor startende ondernemers

  Btw voor startende ondernemers

  Als zelfstandige of ondernemer krijgt u ongetwijfeld te maken met btw. De btw is een belasting op goederen en diensten die door de eindverbruiker wordt gedragen en die stapsgewijs, bij elke stap in het productie- en distributieproces, wordt geïnd. De btw is dus de toegevoegde waarde die bij elke stap wordt belast, zoals in dit voorbeeld.

  Wat betekent dat concreet?

  • Als zelfstandige of ondernemer bent u in de meeste gevallen btw-plichtig. Dat betekent dat u btw moet aanrekenen op de facturen voor uw klanten.
  • De btw die u zelf moet betalen (omdat u ook zelf goederen of materialen of diensten moet aankopen voor uw zaak), mag u in mindering brengen van de btw die u van uw klanten hebt ontvangen. Dat noemt men de btw-aftrek.
  • U moet bij de overheid een periodieke btw-aangifte indienen, waarin u zowel de ontvangen als de betaalde btw aangeeft. Het verschil tussen de btw die u ontving en de btw die u zelf betaalde, stort u door aan de btw-administratie.

  Btw aanrekenen

  Als zelfstandige, zowel in hoofdberoep als in bijberoep, moet u btw aanrekenen op de facturen die u aan uw klanten aanrekent. Welk btw-tarief u moet aanrekenen, wordt bepaald door wat er wordt verhandeld. In principe zijn alle prestaties (levering van diensten of goederen) btw-plichtig, maar er zijn enkele uitzonderingen. Het gaat om sommige vrije beroepen en beroepen met een sociaal of cultureel karakter, zoals:

  • (tand)artsen
  • acteurs
  • kinesietherapeuten
  • vroedvrouwen ...

  Deze beroepen hoeven geen btw aan te rekenen. Om zeker te weten of u al of niet btw-plichtig bent, kunt u het best uw plaatselijke btw-kantoor om raad vragen.

  Bijzondere regelingen

  Omdat de normale btw-regeling voor kleine ondernemingen een hele opgave kunnen betekenen, bestaan er voor hen bijzondere regelingen die hun fiscale verplichtingen kunnen verlichten. Ze hebben de keuze tussen zo'n bijzondere regeling of de normale regeling. De bekendste zijn:

  • de forfaitaire btw-regeling: voor sommige sectoren en beroepen mag de btw forfaitair berekend worden op basis van aankopen of uurtarieven, en dus niet op basis van facturen. U kunt voor het forfaitaire btw-stelsel kiezen als
   • uw onderneming een natuurlijke persoon, bvba of vof is
   • minstens 75 procent van de omzet moet bestaan uit handelingen waarvoor geen factuur moet worden uitgereikt;
   • de jaarlijkse omzet, exclusief btw, mag niet meer bedragen dan 750.000 euro.
  • de vrijstelling van btw bij lage omzet: u kunt ervoor kiezen geen btw aan te rekenen als uw omzet minder dan 25.000 euro bedraagt. Daartegenover kan de belastingplichtige in geen enkel geval de btw die hij aan zijn leveranciers heeft betaald, in aftrek brengen. De btw-vrijstellingsregeling is populair bij mensen die zelfstandig zijn in bijberoep.
   Als u voor de vrijstellingsregeling kiest, moet u uw keuze kenbaar maken aan uw belastingkantoor voor 1 juni 2016 (voor vrijstellingsregeling vanaf 1 juli 2016) of voor 15 december 2016 (voor vrijstellingsregeling vanaf 1 januari 2017).
   Als u voor de btw-vrijstellingregeling kiest, betekent dat concreet dat u:
   • geen btw aanrekent aan uw klanten
   • geen btw betaalt aan de overheid
   • geen periodieke btw-aangifte indient.

  Periodieke btw-aangifte indienen

  Als u zelfstandige wordt, moet u een btw-identificatie aanvragen. Uw plaatselijke btw-kantoor kan u daarbij helpen. U hebt daarvoor uw ondernemingsnummer nodig. Vul het formulier ‘Aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden bij aanvang van een activiteit’ in en stuur het op naar uw btw-kantoor.

  Daarna, als u als zelfstandige aan de slag bent, moet u een periodieke btw-aangifte indienen bij de overheid. Afhankelijk van de aard en de omzet van uw onderneming dient u uw btw-aangifte maandelijks of driemaandelijks in. Voor de meeste starters is de btw-aangifte driemaandelijks, omdat hun omzet lager ligt dan een miljoen euro.

  • In de btw-aangifte geeft u de btw aan die u hebt ontvangen van uw klanten.
  • U vult ook het bedrag van btw in dat u aan leveranciers hebt betaald voor prestaties of goederen die direct met uw handelsactiviteit te maken hebben. De betaalde btw mag u in mindering brengen van de ontvangen btw.
  • Het resterende bedrag betaalt u aan de btw-administratie.

  U dient uw periodieke btw-aangifte elektronisch in via de Intervat-toepassing, een online toepassing van de btw-administratie. Als dat niet mogelijk is voor u, kunt u een papieren aangifte indienen. Daarvoor moet u een schriftelijke motiveringsbrief bezorgen aan uw btw-controlekantoor. Daar moet u dan blanco aangifte-formulieren aanvragen en die ingevuld naar het scanningcentrum sturen.

  Het is zeer belangrijk dat u de btw-aangifte correct invult. Neem daarom bij twijfel contact op met het plaatselijke btw-kantoor. Doe dat ook als u niet zeker weet welk btw-tarief u moet hanteren. Het is ook nuttig dat u voor het invullen van de btw-aangifte een beroep doet op een boekhouder of een accountant. Zeker omdat foute en/of laattijdige aangiften tot fikse boetes kunnen leiden, die een flinke streep door de rekening van een zelfstandige kunnen betekenen.

  Jaarlijkse klantenlisting

  De btw-administratie vraagt ook dat u jaarlijks een lijst van belastingplichtige klanten (‘klantenlisting’) indient. De klantenlisting is een lijst van de Belgische btw-nummers van uw klanten aan wie uw onderneming goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro (exclusief btw). U moet de klantenlisting elk jaar indienen voor 31 maart.

  Sinds 1 juli 2016 hoeft u niet langer een jaarlijkse klantenlisting in te dienen als uw zaak onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen valt.

  Als uw onderneming periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u in principe de klantenlisting elektronisch indienen via Intervat. Als u uw periodieke btw-aangiften op papier indient, kunt u dat op dezelfde manier doen voor de klantenlisting. U moet het formulier aanvragen bij uw btw-kantoor en het indienen bij het scanningcentrum.

  Publicaties

  Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken

  De brochure bevat een overzicht van de administratieve formaliteiten die een startende ondernemer moet vervullen.

  Contact

  Federale Overheidsdienst Financiën

  Adres
  North Galaxy
  Koning Albert II-laan 33
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  02 572 57 57
  Fax
  02 579 66 19
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 17:00