Statuten en jaarrekeningen van ondernemingen

Statuten van ondernemingen worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België kunt u de jaarrekeningen raadplegen. Identificatiegegevens vindt u terug in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Oprichtingsakte van (en wijzigingen aan) de statuten

Elke vennootschap of elke rechtspersoon (onderneming, vzw, stichting) moet een oprichtingsakte laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Ook de aanstelling of het ontslag van (leden van) de raad van bestuur van een vennootschap en wijzigingen aan de statuten worden in die bijlagen openbaar gemaakt.

Op de website van het Staatsblad kunt u de formulieren downloaden die u daarvoor nodig hebt. Die formulieren moet u met een kopie van het verslag en een bewijs van betaling opsturen naar de ondernemingsrechtbank (vroeger ‘rechtbank van koophandel’).

Het Belgisch Staatsblad wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Justitie. U kunt het Staatsblad online raadplegen.

Jaarrekeningen (omzetcijfers) en de sociale balans (personeelsbestand)

De meeste Belgische ondernemingen moeten jaarlijks hun (geconsolideerde) jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB), die die dan integraal publiceert. Op de website van de NBB, onder de rubriek ‘Balanscentrale’, kunt u de jaarrekeningen en de sociale balans, met specifieke informatie over het personeelsbestand, raadplegen. De Balanscentrale stelt op basis van de jaarrekeningen die worden neergelegd, statistieken op voor een bepaald aantal sectoren en rechtsvormen.

Identificatiegegevens van ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank die beheerd wordt door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. In die gegevensbank zijn de basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden opgeslagen, zoals het ondernemingsnummer, de naam, de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel, de oprichtings- en stopzettingsdatum, de economische activiteiten die de onderneming uitoefent en verwijzingen naar jaarrekeningen en balansen die zijn neergelegd bij de NBB, het werkgeversrepertorium en het Belgisch Staatsblad.

Sommige gegevens zijn raadpleegbaar voor het grote publiek, andere zijn alleen toegankelijk voor ondernemingen (via ‘My Enterprise’) of overheidsdiensten.

KBO Public Search toont de publieke gegevens die zijn ingeschreven in de KBO van:

  • de actieve ondernemingen en hun vestigingseenheden
  • de bekendgemaakte ondernemingen die in België nog niet actief zijn.

In de KBO zijn gegevens samengebracht die afkomstig zijn van:

  • het rijksregister van rechtspersonen
  • het handelsregister
  • de btw-administratie
  • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Contact

Het Belgisch Staatsblad

Adres
Het Belgisch Staatsblad
WTC III
Antwerpsesteenweg 53
1000 Brussel
België
Telefoon
0800 98 809
E-mail
Website

Nationale Bank van België (NBB)

Adres
Nationale Bank van België (NBB)
De Berlaimontlaan 14
1000 Brussel
België
Telefoon
02 221 21 11
Fax
02 221 31 00
E-mail
Website

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Adres
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
België
Telefoon
0800 120 33
Fax
02 277 50 82
E-mail
Website