Ondernemen in een landbouwbedrijf

Ondernemen in een landbouwbedrijf

Een landbouwbedrijf runnen is geen eenvoudige opdracht. Er komt heel wat bij kijken. Vaak zijn er ook grote investeringen nodig, zowel bij de opstart van het bedrijf als in latere fasen. De overheid ondersteunt de land- en tuinbouwsector met financiële steun.

Een landbouwbedrijf starten of overnemen

Starten in de land- en tuinbouwsector kan op twee manieren gebeuren:

  • door de overname van een bestaand bedrijf
  • door de oprichting van een nieuw bedrijf.

Door de omvang van de bedrijfsstructuur en de regelgeving komen nieuwe bedrijven alleen nog voor in de tuinbouwsector. In de landbouw vinden er vooral bedrijfsovernames plaats.

Het centrale aanspreekpunt voor starters in de land- en tuinbouwsector is de afdeling Ondernemen en Ontwikkelen van het Departement Landbouw en Visserij. Daar kunnen startende landbouwers terecht met al hun vragen.

De Vlaamse overheid heeft voor starters een handige brochure: ‘Handleiding voor bedrijfsovername in land- en tuinbouw(vestiging).’

Registratie als actieve landbouwer

Alle actieve landbouwers moeten zich bij de overheid registreren en krijgen dan een uniek landbouwernummer. Ook elke exploitatie van een landbouwbedrijf krijgt een exploitatienummer.

Met het landbouwernummer kunt u later subsidies aanvragen, een bedrijf overnemen of een verzamelaanvraag indienen.

Bedrijfsadvies en vorming voor land- en tuinbouwers

Land- en tuinbouwers kunnen zich via het Vlaamse Bedrijfsadviessysteem laten adviseren over allerlei aspecten van hun werk. Ze kunnen advies krijgen van privé-adviesdiensten die door de Vlaamse overheid worden erkend op basis van hun ervaring en vakkennis, hun technische en administratieve uitrusting en hun betrouwbaarheid. Landbouwers die een beroep doen op dat systeem, krijgen van de overheid subsidies.

De Vlaamse overheid staat ook in voor de permanente vorming van land- en tuinbouwers en hun medewerkers. De vormingsactiviteiten, die ingericht worden door erkende vormingscentra en praktijkcentra, worden door de Vlaamse overheid gesubsidieerd.

Steun bij vestiging en grote investeringen

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) geeft subsidies aan de Vlaamse land- en tuinbouwers

  • bij de opstart van hun bedrijf (vestigingssteun)
  • bij grote investeringen (investeringssteun).

Ook samenwerkingsverbanden tussen verschillende bedrijven komen in aanmerking voor financiële steun.

Verzamelaanvraag

Land- en tuinbouwers hebben recht op subsidies en andere financiële compensaties. Daarnaast moeten zij ook voldoen aan een aantal verplichtingen tegenover de Vlaamse overheid. Via de verzamelaanvraag kunnen zij in één keer een aantal steunmaatregelen aanvragen en verplichte aangiften uitvoeren.

Sinds 2014 verloopt de verzamelaanvraag volledig digitaal. Alle landbouwers vinden hun volledige verzamelaanvraag op het e-loket.

Bedrijf in moeilijkheden

Land- of tuinbouwers die geconfronteerd worden met ernstige moeilijkheden op financieel, juridisch of psychosociaal gebied, kunnen bij de vzw Boeren op een Kruispunt terecht voor de nodige steun.

Publicaties

De ondernemende landbouwer. Syntheserapport rond ondernemerschap in de landbouw

De Vlaamse landbouw wordt vandaag geconfronteerd met veranderende omstandigheden, van globalisering en klimaatverandering over strengere eisen voor milieu en dierenwelzijn tot het wegvallen van prijsondersteuning door het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ondernemerschap van de bedrijfsleiders is een cruciaal element om de uitdagingen ook om te buigen tot opportuniteiten. Want hoewel het