Naar het secundair onderwijs

Naar het secundair onderwijs

Het secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs. De meeste kinderen volgen het voltijds secundair onderwijs. Het voltijds secundair onderwijs is opgedeeld in 3 graden en 4 onderwijsvormen.

Starten in het voltijds secundair onderwijs

Als uw kind een getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, dan kan het naar het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B van het voltijds secundair onderwijs. Het 1ste leerjaar B richt zich op jongeren met een leerachterstand of jongeren die liever al doende leren. Na het eerste leerjaar B kunnen de leerlingen of naar het beroepsvoorbereidend leerjaar of naar het 1ste leerjaar A.

Uw kind kan soms ook zonder getuigschrift basisonderwijs starten in het gewoon secundair onderwijs.

Als uw kind hulp nodig heeft omwille van een handicap, leerstoornissen of gedragsproblematiek, dan kan het starten in het buitengewoon secundair onderwijs. Met behulp van een inschrijvingsverslag van het CLB kunt u bewijzen dat uw kind deze hulp nodig heeft.

Naar de middelbare school

Anneleen, Seppe en Yassin zetten de stap van de lagere school naar het secundair onderwijs. Ze zijn onzeker en stellen zich veel vragen. Zijn hun onzekerheden terecht?

De overgang van basis- naar secundair onderwijs: een verkenning

Het basisonderwijs en het secundair onderwijs sluiten op veel vlakken niet goed aan op elkaar. Deze probleemverkenning bekijkt de aansluitingsproblematiek vanuit verschillende invalshoeken. De Vlaamse Onderwijsraad vroeg wetenschappers om vanuit hun domein daarover onderzoeksgegevens te verzamelen en hun visie te geven. Hoe kijken ontwikkelingspsychologen naar de overstap? Passen leerstof, didactiek, onderwijscultuur bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen? Welke andere factoren zijn beschermend of risicovol voor de leerling die overstapt naar het secundair onderwijs? Welke studiekeuze maken leerlingen en kiezen ze succesvol? Wat is de invloed van de sociale context, persoonskenmerken (intelligentie, motivatie, enz.) en verwachtingen van de omgeving en de jongere zelf? Waarom kiezen ouders of leerlingen voor een welbepaalde school? En kiezen de ouders, de leerling of allebei samen? Er lopen in Vlaanderen verschillende projecten en proeftuinen over de aansluiting tussen basis- en secundair onderwijs. Vier ervaringsdeskundigen beschrijven hun bevindingen over: nascholing in verband met inschrijvingsbeleid en oriëntatie naar de B-stroom; samenwerking tussen scholengemeenschappen, bijv. ontwikkeling van een BaSO-fiche; kennismaking en samenwerking tussen leerkrachten van beide niveaus; een taalbeleid Frans-Nederlands als instrument voor een soepelere overgang. Aanzetten voor debat De probleemverkenning eindigt met een synthesetekst die aanzet geeft voor het toekomstige debat over de overgang van het basis- naar het secundair onderwijs. Deze deskundigen schreven de zeven bijdragen: Koen Bollaert, Agnes Claeys, Hilde Colpin, Marie-Paule Gavel, Patrick Onghena, Heidi Pustjens, Annelies Somers, Hans Van Crombrugge, Jan Van Damme, Karine Verschueren en Geert Willaert.

Een secundaire school kiezen

Een secundaire school kiezen is niet makkelijk. Luister naar uw kind, en luister naar de adviezen van zijn meester of juffrouw. Waar is uw kind goed in? Welke interesses heeft het? Welke studierichting raadt de leraar aan? Bespreek uw twijfels ook met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Bij het CLB werken specialisten: psychologen, pedagogen, dokters, verpleegsters en sociale werkers.

Op de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u een overzicht van de leerjaren, studierichtingen en opleidingen in het secundair onderwijs.

Ga zeker de school een keer bezoeken, bv. tijdens de opendeurdag. Wat is de visie van de school? Op welke manier wil de school lesgeven? Hoe gaan ze om met leerproblemen? Bekijk ook het schoolreglement, daarin leest u hoe de school georganiseerd is, en wat de regels zijn rond huiswerk, agenda's, rapporten en strafwerk.

U kunt ten slotte ook het doorlichtingsverslag bekijken. Elke school in Vlaanderen krijgt bezoek van inspecteurs. Die kijken of de school goed werkt. Het inspectieverslag van de scholen kunt u eenvoudig zelf raadplegen.

Uw kind inschrijven

U moet uw kind inschrijven in een school als het overstapt van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. In sommige scholen moet u uw kind aanmelden voor u het kunt inschrijven. Voor aanmelden en inschrijven bestaan er in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs voorrangregels. Zo krijgen broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school voorrang. 

Veranderen van school of studierichting

Van school veranderen, kan op elk moment van het schooljaar.

Wie niet gewoon van school wil veranderen, maar ook van studierichting, moet er rekening mee houden dat overstappen maar kan tot een bepaalde datum in de loop van het schooljaar:

  • In het 1ste tot 4de jaar (1ste of 2de graad) kan een leerling tot en met 15 januari van studierichting veranderen. Uitzonderlijk kan de klassenraad een afwijking toestaan.
  • In het 5de jaar kan een leerling ook tot en met 15 januari van studierichting veranderen. Een afwijking van die datum kan alleen om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.
  • In het 6de jaar mag een leerling niet meer veranderen tijdens het schooljaar. Ook hier kan de klassenraad een uitzondering toestaan om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.
  • In het 7de jaar kan een leerling tot en met 30 september van studierichting of onderwijsvorm veranderen. Ook hier kan de klassenraad een uitzondering toestaan om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Om over te stappen van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs is een verslag nodig van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). In dat verslag staat welke opleidingsvorm en welk type van buitengewoon onderwijs het meest geschikt zijn.

Overstappen naar deeltijds leren en werken

Zodra jongeren deeltijds leerplichtig zijn, kunnen zij van het voltijds secundair onderwijs overstappen naar een stelsel van leren en werken. 

De deeltijdse leerplicht start:

  • op 15 jaar als de leerling de 1ste graad van het secundair onderwijs heeft doorlopen
  • op 16 jaar als dat niet het geval is.

Een diploma behalen in het secundair onderwijs

Via het secundair onderwijs kunt u een diploma secundair onderwijs behalen.

Een leerling behaalt het diploma in het voltijds secundair onderwijs:

  • na het 2de jaar van de 3de graad aso, tso of kso
  • na het 3de jaar van de 3de graad bso (het 2de jaar van de 3de graad geeft recht op een getuigschrift)

Wie overgeschakeld is naar een stelsel van leren en werken, kan het diploma secundair onderwijs ook behalen in het deeltijds secundair onderwijs of via de leertijd.

Ook in het buitengewoon secundair onderwijs kunnen jongeren met een beperking of met leermoeilijkheden in bepaalde gevallen het diploma secundair onderwijs behalen.

Via het secundair onderwijs kunt u nog andere diploma's behalen dan het diploma secundair onderwijs (zoals bijvoorbeeld en getuigschrift van de eerste graad). Een overzicht van mogelijke diploma's in het secundair onderwijs vindt u op de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Schoolkosten

Leerplichtonderwijs is gratis. Voor secundaire scholen houdt dat in, dat ze geen inschrijvingsgeld mogen vragen.

Hebt u moeite om de resterende kosten te dragen, dan maakt u misschien aanspraak op een schooltoelage.

Veilig naar de secundaire school

In het gewoon onderwijs in Vlaanderen en Brussel voorziet de Vlaamse overheid niet in een globaal systeem voor leerlingenvervoer. Leerlingen kunnen gebruik maken van het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro). Buiten de wettelijke regeling is het ook mogelijk dat een gewone secundaire school zelf een schoolbus heeft.

In het buitengewoon onderwijs is het vervoer van leerlingen van en naar de school gratis.

Ziekte en afwezigheid

Er zijn een aantal specifieke gevallen, waarin een leerling zonder ziektebriefje afwezig mag blijven (zoals begrafenis of huwelijk van naaste familieleden). Verder mogen ouders ook per schooljaar zelf een aantal keer een ziektebriefje schrijven. In de andere gevallen heeft een leerling wel een ziektebriefje van een dokter nodig.

Rechten en plichten van ouders en leerlingen

Ouders en leerlingen met vragen over de rechten en plichten op school kunnen terecht bij het Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het secundair onderwijs.

Contact

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs

Adres
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België
Telefoon
02 553 87 33
Fax
02 553 87 25
E-mail