chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Huisonderwijs voor leerplichtige kinderen

  In België is er leerplicht, geen schoolplicht. Dat betekent dat u uw kind wel moet laten leren, maar dat het daarvoor niet noodzakelijk naar school hoeft te gaan. In plaats van uw kind naar een erkende school in Vlaanderen of Brussel te sturen, is onderwijs thuis of ‘huisonderwijs’ ook mogelijk.

  Om een diploma of getuigschrift te behalen moet uw kind wel examens afleggen bij de Examencommissie basisonderwijs of bij de Examencommissie secundair onderwijs.

  Voorwaarden

  Inhoudelijk moet het huisonderwijs gericht zijn op:

  • ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind
  • bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheid
  • bijbrengen van eerbied voor de culturele waarden van het kind zelf en van anderen
  • voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene.

  Daarnaast moeten kinderen die geboren zijn in 2002 of later op vaste tijdstippen inschrijven en deelnemen aan de examens van de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.

  • Uiterlijk in het schooljaar waarin uw kind 11 jaar wordt voor 1 januari, moet u het inschrijven bij de Examencommissie Basisonderwijs.
   Voorbeeld 1: Uw kind wordt 11 in 2018. U schrijft het ten laatste in tijdens het schooljaar 2018-2019.
   Voorbeeld 2: Uw kind wordt 11 in 2019. U schrijft het ten laatste in tijdens het schooljaar 2019-2020.
    
  • Uiterlijk in het schooljaar waarin uw kind 13 jaar wordt voor 1 januari, moet uw kind het getuigschrift basisonderwijs behalen.
   Voorbeeld 1: Uw kind wordt 13 in 2018. Uw kind behaalt het getuigschrift ten laatste tijdens het schooljaar 2018-2019.
   Voorbeeld 2: Uw kind wordt 13 in 2019. Uw kind behaalt het getuigschrift ten laatste tijdens het schooljaar 2019-2020.
    
  • Uiterlijk in het schooljaar waarin uw kind 15 jaar wordt voor 1 januari, moet u het inschrijven bij de Examencommissie secundair onderwijs.
   Voorbeeld 1: Uw kind wordt 15 in 2018. U schrijft het ten laatste in tijdens het schooljaar 2018-2019.
   Voorbeeld 2: Uw kind wordt 15 in 2019. U schrijft het ten laatste in tijdens het schooljaar 2019-2020.
  • Uiterlijk in het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt voor 1 januari, moet uw kind minstens het getuigschrift eerste graad secundair onderwijs behalen.
   Voorbeeld 1: Uw kind wordt 16 in 2018. Uw kind behaalt het getuigschrift ten laatste tijdens het schooljaar 2018-2019.
   Voorbeeld 2: Uw kind wordt 16 in 2019. Uw kind behaalt het getuigschrift ten laatste tijdens het schooljaar 2019-2020.

  Als u uw kind laattijdig inschrijft of als uw kind niet slaagt na twee pogingen, dan bent u verplicht uw kind in te schrijven in een school.

  De onderwijsinspectie kan het huisonderwijs controleren om na te gaan of voldaan is aan de minimumeisen. Als bij twee opeenvolgende inspecties blijkt dat uw huisonderwijs niet voldoet, bent u verplicht uw kind te in te schrijven in een school.

  Procedure

  Als u huisonderwijs wilt organiseren, dient u uiterlijk op de derde schooldag van het schooljaar een verklaring van huisonderwijs en bijkomende informatie over het huisonderwijs in bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). U moet deze verklaring elk schooljaar dat u huisonderwijs wilt organiseren indienen.

  Dat betekent dat leerlingen in de loop van het schooljaar niet kunnen overstappen van onderwijs op school naar huisonderwijs.

  Bedrag

  U draagt de kosten voor het huisonderwijs volledig zelf en hebt geen recht op een schooltoelage.

  Uitzonderingen

  Leerlingen kunnen niet langer in de loop van het schooljaar overstappen van het regulier onderwijs naar het huisonderwijs.

  Er kan wel voor huisonderwijs gekozen worden in de loop van het schooljaar in volgende gevallen:

  • als een leerplichtige zich pas in de loop van een schooljaar domicilieert in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Vlaams Gewest
  • als een leerplichtige in de loop van het schooljaar naar het buitenland gaat, maar gedomicilieerd blijft in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Vlaamse Gewest
  • voor een leerplichtige die begeleid wordt door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), indien dat centrum voor leerlingenbegeleiding na de nodige informatie door de ouders, geen gemotiveerd bezwaar indient tegen het starten met huisonderwijs, binnen de tien werkdagen nadat het betrokken centrum voor leerlingenbegeleiding op de hoogte werd gesteld.

  Meer informatie

  Contact

  Cel Leerplichtcontrole basisonderwijs

  Adres
  Conscience
  Koning Albert II-laan 15
  1210 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 04 04
  Fax
  02 553 93 85
  E-mail

  Cel Leerplichtcontrole secundair onderwijs

  Adres
  Koning Albert II-laan 15
  1210 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 88 84
  Fax
  02 553 87 25
  E-mail