Etnische diversiteit in zorg en welzijn

In het migratiegebeuren vindt er sinds het begin van de 21ste eeuw een ingrijpende evolutie plaats die omschreven wordt in de sociologische literatuur als een evolutie van diversiteit naar 'superdiversiteit'. Die maatschappelijke verandering maakt het voorwerp uit van dit onderzoek. In het bijzonder willen we de relatie tussen deze maatschappelijke ontwikkeling enerzijds en het beleid op het domein van welzijn, volksgezondheid en gezin anderzijds onderzoeken. Specifiek willen we ons richten op de problematiek van de ongelijkheid in toegang tot het aanbod van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen of de zogenaamde ‘etnische kloof’.

Etnische diversiteit in zorg en welzijn

Publicatiedatum
oktober 2016
Publicatietype
Studie