Hydrodynamica inlaat van het Zwin. Rapport feitelijke gegevens. Metingen bij doodtij

Begin augustus 2016 zijn in het Zwin ingrijpende werkzaamheden gestart. Om de impact van de werken op de hydrodynamica te kunnen evalueren is het noodzakelijk om een beeld te hebben van de stromingen en het getijprisma vóór de werken. Daartoe heeft het Waterbouwkundig Labo een testmeting verricht tijdens doodtij op 29-30/06/2016, complementair aan metingen reeds uitgevoerd door Rijkswaterstaat. De belangrijkste lessen die getrokken kunnen worden uit deze testmetingen zijn dat de bevestigingsstructuren moeten voorzien worden van een inox gedeelte om beïnvloeding van het interne kompas van de ADCP te voorkomen. Daarnaast is het nodig dat langsheen de volledige inlaat veel meer stroommeettoestellen ingezet worden, anders zal een berekening van het getijprisma niet mogelijk zijn. Het is ook noodzakelijk dat alle stroommeetpunten met RTK-gps ingemeten worden en dat deze op het RTK-transect liggen dat met regelmatige tijdstippen door afdeling Kust wordt ingemeten.

Hydrodynamica inlaat van het Zwin. Rapport feitelijke gegevens. Metingen bij doodtij

Publicatiedatum
januari 2018
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
T. van Oyen, S. Dan, H. Vereecken, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten 16_068_1