Journalistieke uitzondering in het kader van de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in België. Advies SARC

Advies van de Sectorraad Media van de SARC over de uitzondering voor journalistieke doeleinden in het kader van de implementatie van de Verordening van de EU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG)

Journalistieke uitzondering in het kader van de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in België. Advies

Publicatiedatum
april 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website SARC