PAS-gebiedsanalyse in het kader van herstelmaatregelen voor BE2100016. Klein en Groot Schietveld

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als doel de stikstofdepositie op Speciale Beschermingszones (SBZ’s) planmatig terug te dringen. De herstelstrategie bevat niet alleen maatregelen die de lokale stikstofvoorraad in het systeem verkleinen, maar ook alle mogelijke maatregelen die ingrijpen op de complexe verstoringen die stikstofdepositie veroorzaakt. De rapporten met de PAS-gebiedsanalyses worden per Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) opgemaakt.

Klein en Groot Schietveld

Publicatiedatum
april 2018
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Steven De Saeger, Mathias Wackenier, Luc Denys