PAS-gebiedsanalyse in het kader van herstelmaatregelen voor BE2200035. Mechelse Heide en Vallei van de Ziepbeek

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als doel de stikstofdepositie op Speciale Beschermingszones (SBZ’s) planmatig terug te dringen. De herstelstrategie bevat niet alleen maatregelen die de lokale stikstofvoorraad in het systeem verkleinen, maar ook alle mogelijke maatregelen die ingrijpen op de complexe verstoringen die stikstofdepositie veroorzaakt. De rapporten met de PAS-gebiedsanalyses worden per Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) opgemaakt.

PAS-gebiedsanalyse in het kader van herstelmaatregelen voor BE2200035. Mechelse Heide en Vallei van de Ziepbeek

Publicatiedatum
april 2018
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Patrick Oosterlinck