Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie van de CLIL-projecten in het secundair onderwijs in Vlaanderen

Dit eindrapport van de KULeuven is een synthese van de bevindingen uit de driejarige 'Content-and-Language-Integrated-Learning' (CLIL)-proeftuin in 9 secundaire scholen (september ‘07-augustus ‘10). De opdracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs voor het KULeuven-team bestond uit: 1. het begeleiden van leerkrachten en hun scholen bij het implementeren van CLIL; 2. het documenteren van het implementatieproces in de proeftuinscholen; 3. het wetenschappelijk evalueren van CLIL in de proeftuinscholen. Centraal in het rapport staan de belangrijkste onderzoeksthema’s uit die wetenschappelijke evaluatie-opdracht. Er wordt ingezoomd op: 1. het leerlingenniveau (motivatiefactoren die meespelen in de CLIL-keuze, leerrendement voor de vreemde taal, het Nederlands en de zaakvakken); 2. het leerkrachtenniveau (vereiste competenties, CLIL-didaktiek, ondersteuningsbehoeften); 3. het schoolniveau (infrastuur, uurroosters, personeelsbeleid, samenstelling en grootte CLIL-programma’s…); 4. twee tijdsfactor-gerelateerde aspecten van CLIL (aanloopperiode en eventueel initieel vertragingseffect). Tot slot formuleren de onderzoekers een aantal beleidsadviezen over deze nieuwe onderwijsvorm in Vlaanderen.

Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie van de CLIL-projecten in het secundair onderwijs in Vlaanderen

Publicatiedatum
april 2011
Publicatietype
Rapport