chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Master diploma
  Statutair
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Als Adjunct sta je de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij in zijn taken als diplomatiek aanspreekpunt voor de autoriteiten ter plaatse. Je zal meehelpen bij het voorbereiden en begeleiden van missies van Vlaamse ministers, parlementsleden, kabinetsleden en ambtenaren vanuit Vlaanderen naar het ambtsgebied. Daarnaast is het van belang om de uitbouw en onderhoud van het internationaal netwerk te onderhouden. Je zal instaan voor de rapportering van vergaderingen en bijeenkomsten en help je mee met het uitwerken van een jaarprogrammatie van de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering. Voor deze job zoeken we iemand met een brede kennis en een open mind. Kunnen samenwerken, netwerken en communicatie zijn zeer belangrijk in deze functie.

  Interesse in deze functie? Meer informatie vind je in de uitgebreide functieomschrijving.

  Profiel

  Je kunt deelnemen indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende 3 voorwaarden :

  1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

  2) Je bezit de Belgische nationaliteit.

  3) Je beschikt over minstens 4 jaar professionele ervaring in een internationale beleidscontext

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau.Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

  Kandidaten die kunnen deelnemen via interne of externe mobiliteit hoeven niet te voldoen aan deze diplomavoorwaarde.

  Werk je al binnen de diensten van de Vlaamse overheid, dan kan je ook deelnemen via de interne arbeidsmarkt als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:

  • Je bent statutair ambtenaar binnen de diensten van de Vlaamse overheid en geslaagd voor een loopbaanselectie voor de graad van de vacature.
  • Of je werkt als (statutair) ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Of je bent contractueel tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
  • Of Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

  Je kunt ook deelnemen via externe mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

  · Je bent een vastbenoemd personeelslid bij een externe overheid en je bent tewerkgesteld in een functie van een gelijkwaardige graad.

  Onder externe overheid wordt begrepen (art. VI 30ter):

  • Federale overheid
  • Diensten van andere gemeenschappen en gewesten
  • Entiteiten en raden die niet behoren tot de Diensten van de Vlaamse overheid (zoals VRT, Vlaams Parlement, UZ Gent)
  • Lokale besturen (gemeenten, provincies, OCMW’s)
  • Onderwijssector

  Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Tamara Mertens, tamara.mertens@kb.vlaanderen.be, 0492 15 18 05).

  Diploma's

  • Master (MA)

  Aanbod

  • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
  • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad Adjunct van de directeur (rang A) met de bijbehorende salarisschaal A111.
  • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • Je beschikt over een diplomatiek statuut/paspoort.
  • De werkgever staat in voor de aansluiting bij een medische verzekering en bij een repatriatieverzekering.
  • Je ontvangt een postvergoeding.
  • Je hebt recht op een tussenkomst in de kosten voor verhuizing van België naar Berlijn.
  • De werkgever voorziet een tussenkomst in de huur van de woning ter plaatse.
  • Je hebt recht op drievoudige kinderbijslag. Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
  • Word je aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 12 maand. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
  • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteit. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.
  • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

  Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Tamara Mertens
  Via formulier

  Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 28 februari 2018**.**

  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier, samen met een kopie van je diploma:

  • bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
  • of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Boudewijnlaan 30, bus 42, 1000 Brussel

  Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

  • je het sollicitatieformulier gebruikt
  • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
  • je je kandidatuur uiterlijk op 28 februari 2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

  Het sollicitatieformulier kun je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

  Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Eline Breynaert, tel. 0492 15 33 78.

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!