chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Master diploma
  Statutair
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Als Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bent u het aanspreekpunt van Vlaanderen voor buitenlandse partners en verdedigt u de Vlaamse belangen. U zet representatieve activiteiten op om in uw ambtsgebied bij te dragen tot de uitstraling van Vlaanderen als een betrouwbare partner voor samenwerking. U creëert en onderhoudt daartoe waardevolle netwerken. Via allerlei kanalen vergaart u informatie met betrekking tot voor Vlaanderen belangrijke dossiers. U geeft leiding aan een klein team van medewerkers en staat in voor het algehele beheer van het kantoor. U werkt nauw samen met uw collega’s van Flanders Investment & Trade en Toerisme Vlaanderen.

  Profiel

  U kan deelnemen indien u op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende 3 voorwaarden:

  • U hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vindt u hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
  • U hebt 7 jaar beroepservaring in een internationale context
  • U bezit de Belgische nationaliteit

  Als u het diploma buiten de Benelux behaalde, moet u bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat uw diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. U kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als u het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet u bij aanwerving aantonen dat u geslaagd bent voor een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

  Kandidaten die kunnen deelnemen via interne of externe mobiliteit hoeven niet te voldoen aan de diplomavoorwaarde.

  Werkt u al binnen de diensten van de Vlaamse overheid, dan kan u ook deelnemen via de interne arbeidsmarkt als u op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:

  • U bent statutair ambtenaar binnen de diensten van de Vlaamse overheid en geslaagd voor een loopbaanselectie voor de graad van de vacature.
  • Of u werkt als (statutair) ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Of u bent contractueel tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
  • Of u bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

  U kunt ook deelnemen via externe mobiliteit indien u op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

  • U bent een vast benoemd personeelslid bij een externe overheid en u bent tewerkgesteld in een functie van een gelijkwaardige graad.

  Onder externe overheid wordt begrepen (art. VI 30ter):

  • Federale overheid
  • Diensten van andere gemeenschappen en gewesten
  • Entiteiten en raden die niet behoren tot de Diensten van de Vlaamse overheid (zoals VRT, Vlaams Parlement, UZ Gent)
  • Lokale besturen (gemeenten, provincies, OCMW’s)
  • Onderwijssector

  Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kunt u contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Tamara Mertens, tamara.mertens@kb.vlaanderen.be, 0492 15 18 05).

  Diploma's

  • Master (MA)

  Aanbod

  • U beschikt over een diplomatiek statuut/paspoort.
  • De werkgever staat in voor de aansluiting bij een hospitalisatieverzekering, een medische verzekering en een repatriatieverzekering.
  • U ontvangt een maandelijkse postvergoeding als tegemoetkoming voor de kosten en lasten die gepaard gaan met het wonen en werken in het buitenland (in functie van verwijdering en hardship van de post en de levenskost ter plaatse).
  • U hebt recht op een tussenkomst in de kosten voor verhuizing van België naar de standplaats.
  • De werkgever voorziet een tussenkomst in de huur van de woning ter plaatse.
  • U hebt recht op een vergoeding voor de inrichting van de woning.
  • U hebt recht op een studietoelage voor studerende kinderen.
  • U hebt recht op extra-kinderbijslag.
  • U komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
  • U krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Uw werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij u 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
  • Uw woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en uw hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • U wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adviseur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211.
  • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kunt u het nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • Uw eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien u reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
  • Wordt u aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maand. U behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
  • Als u solliciteert via horizontale mobiliteit, moet u de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. U behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoudt u ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.
  • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

  Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

  Plaats tewerkstelling

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Tamara Mertens
  Via formulier

  Heeft u interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 15 mei 2018.

  U stuurt het ingevulde sollicitatieformulier samen met een kopie van uw diploma:

  • bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van uw mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
  • of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum,Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel

  Uw kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

  • U het sollicitatieformulier gebruikt
  • Uw kandidatuur uiterlijk op 15 mei 2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

  U vindt het sollicitatieformulier bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

  Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

  Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

  Hou me op de hoogte