Master diploma
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Als Dossierbeheerder werk je in het team Kennisontwikkeling. Het team staat onder meer in voor het geven van juridisch advies in functie van ontwikkeling van regelgeving en het opvolgen van staatssteun en regelgeving. Tot jouw takenpakket behoren drie belangrijke thema’s:

  1. Staatssteun: Je werkt het beleid mee verder uit, volgt de nationale en internationale ontwikkelingen, bent het aanspreekpunt binnen het departement en biedt ondersteuning aan de dossierbeheerders en andere stakeholders. Je draagt een informerende, coördinerende en ondersteunende rol.

  2. Auteursrecht: Je specialiseert je in de verschillende aspecten van auteursrecht. Je bent de contactpersoon voor het Vlaams vooroverleg. Je geeft inhoudelijke input op de vergaderingen, maar draagt hier ook een belangrijke administratieve taak. Daarnaast woon je ook de vergaderingen met het kabinet m.b.t. auteursrecht bij.

  3. Opvolgen van Europese regelgeving die impact kan hebben op de werking van het departement.

Daarnaast kan je nog worden ingeschakeld bij andere thema’s die worden behandeld binnen het team Kennisontwikkeling (vb. opvolging Europese regelgeving, GDPR …).

Jouw taak bevat dus zowel juridische als administratieve aspecten. Je zal je verdiepen in de thema’s staatssteun en auteursrecht. Heb je voeling met rechtspraktijk en schrikt administratief werk je niet af?

Raadpleeg dan zeker de functiebeschrijving en selectiereglement (verplicht sollicitatieformulier)

Profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde:

1) Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in de rechten, of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau.Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Charlotte Vanfleteren, charlotte.vanfleteren@cjsm.vlaanderen.be en 02 553 15 94).

Diploma's

  • Master (MA)

Aanbod

· Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur.

· Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

· Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

· Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

· Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

· Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

· Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3.141,81 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index en tewerkstellingspercentage 100%), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

· Je eerste zes maanden vormen een inwerkperiode.

· Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Mevr. Charlotte Vanfleteren
Via formulier

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

·        je het verplichte sollicitatieformulier gebruikt

·        je een kopie van het vereiste diploma toevoegt

·        je je kandidatuur uiterlijk op zondag 31 juli 2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte