Master diploma
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

FUNCTIECONTEXT

In uitvoering van artikel van Art. VIII.4§3. van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 gaat het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) over tot de aanwerving van deskundigen die de lokale overlegplatformas voor gelijke onderwijskansen ondersteunen. De lokale overlegplatforms zijn opgericht in een aantal gemeenten en/of regio's voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs. Er zijn 70 lokale overlegplatforms actief. De overlegplatforms zijn samengesteld uit de plaatselijke actoren die van belang zijn voor het onderwijs en het bevorderen van gelijke onderwijskansen: scholen, CLB's, vertegenwoordigers van personeel, ouders, leerlingen, socio-economische en socioculturele partners, organisaties die personen met een migratieachtergrond en armen vertegenwoordigen, de integratiesector, onthaalbureaus voor nieuwkomers, het schoolopbouwwerk en het lokale bestuur. De LOP-deskundigen werken er samen met lplaatselijke voorzitters.

Lees meer over de werking van de LOP’s op: http://www.agodi.be/lop

We leggen een nieuwe wervingsreserve aan voor alle regio's, maar er zijn ook twee vacatures in Brussel (1/2 VTE) en Brusselse rand (1 VTE) met onmiddellijke indiensttreding. Met deze oproep willen we ook kandidaten selecteren met interesse voor een tijdelijke aanstelling als LOP-deskundge (vervangingsopdrachten).

Profiel

Aanwervingsvoorwaarden

 • de deskundige beschikt over een diploma van bachelor of master;
 • de deskundige geeft blijk van kennis en inzicht in de gelijke kansenproblematiek in het onderwijs;
 • de gegevensanalist geeft blijk van kennis en inzicht in dataverwerking en statistiek
 • de deskundige wordt aangeworven:

  • hetzij als personeelslid dat een verlof wegens opdracht in het belang van het onderwijs geniet (detachering van een vast benoemd personeelslid in het onderwijs of CLB ten behoeve van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming);
  • hetzij als personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
  • hetzij als personeelslid met een tijdelijk contract met het oog op een vervangingsopdracht.

Wijze van kandidaatstelling

Geïnteresseerden stellen zich kandidaat door het indienen van een curriculum vitae samen met een uiteenzetting waaruit hun kennis en inzicht in de gelijke kansenproblematiek in het onderwijs blijkt, in het bijzonder ook voor de regio of regio's waarvoor ze zich kandidaat stellen. De kandidatuurstelling bevat ook de motivatie waarom voor de functie van LOP-deskundige wordt gesolliciteerd.

De kandidaturen worden tegen uiterlijk 22 augustus 2018 gestuurd naar volgend adres:

Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming - AGODI

Patrick Vanspauwen

Koning Albert II-laan 15 (4A) 1210 Brussel

Of via e-mail naar: patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be

Diploma's

 • Master (MA)

Aanbod

-In geval van een detachering wordt een salaris toegekend dat gelijk is aan het activiteitssalaris dat u zou genieten als u in het onderwijs in dienst was gebleven, en ook een detacheringstoelage. In geval van een contractuele aanstelling wordt het personeelslid bezoldigd in overeenstemming met het diploma en op basis van de onderwijsbarema’s 301 (bachelor diploma) of 501 (master diploma). Ervaring in de privésector of als zelfstandige kan in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.Mogelijke relevante beroepservaring wordt erkend door de lijnmanager in functie van de vereisten van de job en kan tot maximum 20 jaar erkend worden.- Verplaatsingskosten in het kader van de uitvoering van de opdracht worden vergoed. - Voor de vakantie geldt de regeling van de Vlaamse ambtenaren, zijnde 35 verlofdagen, de wettelijke feestdagen en de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar. - Het Agentschap voor Onderwijsdiensten ondersteunt en begeleidt de LOP-deskundigen. -Kandidaten zijn bereid om vorming en nascholing te volgen over de ontwikkelingen binnen de domeinen Onderwijs en Welzijn op het gebied van (kans)armoede, nieuwkomers en over de taakuitvoering. - Kandidaten stellen zich objectief, neutraal en integer op ten aanzien van de deelnemers van het lokaal overlegplatform. - Alle informatie met vertrouwelijk karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks via de werking van het lokaal overlegplatform verzameld wordt, uitsluitend en voor zover nodig gebruiken ter behartiging van de gelijke onderwijskansen.

Plaats tewerkstelling

Adres
Koning Albert II-Laan 15 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Dhr. Patrick Vanspauwen

 

Procedure

 

Reserve en geldigheid

 • Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd met kandidaten die in de volledige selectieprocedure slagen. Deze reserve heeft een geldigheid van 2 jaar vanaf de datum van de kennisgeving van je resultaat. Desgevallend kan het Agentschap voor Onderwijsdiensten beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.
 • Het Agentschap voor Onderwijsdiensten kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als LOP-deskundige. Indien je twee keer een vacature weigert, schrappen we je uit de lijst en kom je niet langer in aanmerking voor vacatures, waarvoor deze selectieprocedure geldig is. Ook indien je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort.

Selectieprocedure (timing onder voorbehoud)

 • cv-screening: 23 en 24 augustus 2018
 • interview: laatste week van augustus en eerste week van september 2018.

 Na het afsluiten van de fase van schriftelijke kandidatuurstelling zal een selectiecommissie nog een sollicitatiegesprek houden met de geselecteerde kandidaten. Een uur voor dat sollicitatiegesprek plaatsvindt krijgt de kandidaat een opdracht (case) en een rustige ruimte om de case uit te werken.  De bespreking van de case is één van de belangrijkste onderdelen van het sollicitatiegesprek.  

 

Voor bijkomende informatie:

Telefonisch: 02/ 553 04 03 of via e-mail: patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be  

Opgelet: enkel van 6 tem 10 augustus

 

 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte