Master diploma
SYNTRA Vlaanderen
Brussel
Statutair
Voltijds

Functieomschrijving

De verantwoordeliijke innovatie en woordvoerder coördineert en treedt als expert klankbord op van het innovatieteam met als doel het verder uitbouwen van de innovatie- en digitaliseringsstrategie van het agentschap in lijn met de beleidsdoelstellingen van het duaal leren en de ondernemersvorming. De belangrijkste opdrachten zijn het adviseren en opzetten van pilootprojecten in samenwerking met de entiteiten, teams duaal leren en ondernemersvorming op basis van interne en externe datasets en stakeholderanalyses, en het vergroten en synthetiseren van kennis over innovatie in duaal leren en ondernemersvorming. De doelstelling van de verantwoordelijke innovatie is het agentschap als explorator (onbekend terrein verkennen) en pionier (de eerste met innovatieve systemen) positioneren om stakeholders te inspireren en te faciliteren en het agentschap mee op de kaart te zetten in die hoedanigheid. Omwille van het belang van het inspireren en faciliteren van stakeholders zetelt de verantwoordelijke innovatie/woordvoerder in het Vlaams Partnerschap. Als afgevaardigde van de gedelegeerd bestuurder is de verantwoordelijke innovatie/woordvoerder aanspreekpunt voor de leden van het Vlaams partnerschap, op vlak van de rol en visie van SYNTRA Vlaanderen. Hij/zij inventariseert de visies rond duaal leren van de partners in functie van stakeholdersmapping binnen het agentschap. De verantwoordelijke innovatie/woordvoerder is omwille van de strategische en beleidsmatige relevantie voor de doelstellingen van het agentschap betrokken bij strategische en tactisch overleg binnen het agentschap.

De verantwoordelijke innovatie/woordvoerder ondersteunt het thought leadership. De A2-functiehouder is inhoudelijk aanspreekpunt voor interne en externe stakeholders en neemt een inspirerende rol op. Hij/zij zal het strategisch-tactisch belang van de organisatie, de stakeholders en het beleid mee bewaken en de visie van de belanghebbenden in kaart brengen en synthetiseren. Dit betekent onder meer dat de functiehouder ook vlot moet kunnen informatie en kennis delen met de verantwoordelijke duaal leren en de verantwoordelijke kennis centrum, rekening houdend met het strategisch-tactisch belang ervan en het ruimer stakeholdersveld.

Profiel

Je kunt deelnemen indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden :

1. Je beschikt over een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier:
https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen:
http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (
www.selor.be).

Kandidaten die kunnen deelnemen via interne of externe mobiliteit hoeven niet te voldoen aan deze diplomavoorwaarde.

2. Je
hebt minstens 6 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot het verrichten van onderzoek en studies rond onderwijs- en/of arbeidsmarktgerelateerde thema’s.

3. Je beschikt over minstens 2 jaar beroepservaring met elk van volgende aspecten:

- Ervaring met cocreatieve processen, innovatie en belanghebbendenmanagement.

- Ervaring met het werken, minimaal als projectleider in innovatie en/of digitalisering.

- Inhoudelijke expertise duaal leren of ondernemersvorming.

- Ervaring in het werken vanuit een generalistisch perspectief binnen complexe stakeholder meetings en hoger management of directiecomité.

Werk je al binnen de diensten van de Vlaamse overheid, dan kan je ook deelnemen via de interne arbeidsmarkt of externe mobiliteit. Meer informatie vind je terug in het selectiereglement.

Diploma's

 • Master (MA)

Aanbod

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van directeur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 4143,50 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op
  www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste zes maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
 • Word je aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maanden. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
 • Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Plaats tewerkstelling

Adres
SYNTRA Vlaanderen
Kanselarijstraat 19 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Elisa Vanderveken
Via formulier

b je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 18/01/2019.

Je stuurt je motivatiebrief en sollicitatieformulier via mail naar public@ascento.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

 • je het sollicitatieformulier gebruikt zoals opgenomen in het vacaturebericht.
 • je je kandidatuur uiterlijk op 18/01/2019 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Het sollicitatieformulier kan je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte