De Vlaamse begroting in cijfers

Om het beleid te kunnen uitvoeren en de overheidsadministratie goed te laten werken, heeft de Vlaamse overheid financiële middelen nodig. Die financiële middelen haalt ze uit belastingen, heffingen, boetes en eigen vermogen. Dat geld moet de overheid op een verantwoorde en transparante manier uitgeven.

Jaarlijks maakt de Vlaamse Regering daarom een begroting op. Dat is een schatting van de inkomsten en uitgaven die de Vlaamse overheid verwacht in het volgende jaar.

De totale begroting voor 2015 bedroeg 38,3 miljard, een forse stijging ten opzichte van 2014. Door de zesde staatshervorming heeft de Vlaamse overheid er immers heel wat bevoegdheden bij gekregen, en die hadden een grote impact op de begroting. Door de strengere Europese begrotingsregels moesten bepaalde uitgaven bovendien in de Vlaamse begroting worden opgenomen, terwijl dat vroeger niet het geval was.

Toch was de begroting van de Vlaamse overheid in 2015 in evenwicht bij de opmaak. De Vlaamse overheid kreeg minder werkingsmiddelen, spitste zich toe op haar kerntaken en kreeg een efficiëntere overheidsstructuur. Daarnaast nam de Vlaamse Regering nog andere begrotingsmaatregelen, waardoor ze op bepaalde uitgaven kon besparen.

Op basis van nieuwe gegevens over de uitgaven en ontvangsten heeft de Vlaamse Regering deze begroting in april aangepast met een tekort van 548,4 miljoen euro. Op dinsdag 30 juni 2015 heeft het Vlaams Parlement de aanpassing van de begroting goedgekeurd.

38,2 miljard uitgaven inkomsten 38,3 miljard

Uitgaven

38,2 miljard

Door de zesde staatshervorming verwacht de Vlaamse overheid in 2015 heel wat nieuwe uitgaven. De grootste nieuwe uitgavenposten zijn kinderbijslag, ouderenzorg, de woonbonus en dienstencheques. Daardoor zien we het aandeel van de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Werk en Sociale Economie in de totale begroting fors toenemen. Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming krijgt nog steeds het grootste deel van het budget, zoals in voorgaande jaren. De uitgaven voor scholenbouw, sociale leningen en grote infrastructuurwerken worden vanaf 2015 mee opgenomen in de uitgavenbegroting.

 • 10,9
  miljard
  Onderwijs en Vorming
 • 10,4
  miljard
  Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • 3,71
  miljard
  Werk en Sociale Economie
 • 2,98
  miljard
  Mobiliteit en Openbare Werken
 • 2,95
  miljard
  Bestuurszaken
 • 2,47
  miljard
  Financiën en Begroting
 • 1,46
  miljard
  Economie, Wetenschap en Innovatie
 • 1,27
  miljard
  Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • 0,84
  miljard
  Leefmilieu, Natuur en Energie
 • 0,66
  miljard
  Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
 • 0,19
  miljard
  Landbouw en Visserij
 • 0,17
  miljard
  Internationaal Vlaanderen
 • 0,13
  miljard
  Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
 • 0,13
  miljard
  Hogere entiteiten
 • Onderwijs en Vorming

  28,42%van totalebudget

  Het budget van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming is afhankelijk van een aantal factoren als de vergrijzing van het onderwijspersoneel en de evolutie van het aantal leerlingen. Ten opzichte van 2014 is er daarom 72,3 miljoen extra nodig, om de toenemende kosten te kunnen dekken.

  Tegelijk worden er ook besparingen doorgevoerd, voornamelijk met betrekking tot de pensioenuitgaven van het onderwijspersoneel. Zo wordt de TBS-regeling (terbeschikkingstelling) in het hoger onderwijs afgebouwd. Er wordt ook bespaard op de werkingsmiddelen van het leerplichtonderwijs. Voor de bouw van schoolinfrastructuur wordt er in 2015 wel extra geld vrijgemaakt.

  10,9miljard 10,4miljoen Leren en werken 141miljoen School- en studietoelagen 12,5miljoen Nascholing voor leerkrachten 7,33miljard Lonen onderwijspersoneel
 • Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

  27,20%van totalebudget

  Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ziet zijn budget in 2015 spectaculair toenemen. Het komt daarmee bijna op gelijke hoogte met het grootste beleidsdomein in de Vlaamse begroting: Onderwijs en Vorming.

  De grootste hap uit het WVG-budget gaat naar kinderbijslag, een bevoegdheid die Vlaanderen erbij krijgt door de zesde staatshervorming. De kosten voor kinderbijslag bedragen bijna 3,6 miljard. Ook de overheveling van de kosten voor woonzorgcentra en dagverzorgingscentra zorgen voor een toename van 1,9 miljard.

  Niet alleen de nieuwe bevoegdheden veroorzaken een stijging van het budget, ook binnen de huidige bevoegdheden wordt er op bepaalde posten extra geld vrijgemaakt. Het Fonds Jongerenwelzijn krijgt er bijvoorbeeld 1,7 miljoen euro bij ter ondersteuning van pleeggezinnen en internaten.

  10,4miljard 1,87miljard Residentiële ouderenzorg 388miljoen Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden (THAB) 377miljoen Jongerenwelzijn 3,56miljard Kinderbijslag Subsidies aan vrijwilligersorganisaties 1,61miljoen Juridische eerstelijnsbijstand 1,02miljoen
 • Werk en Sociale Economie

  9,71%van totalebudget

  Het beleidsdomein Werk en Sociale Economie krijgt er door de zesde staatshervorming heel wat bevoegdheden bij, voornamelijk wat het arbeidsmarktbeleid betreft. Het beleidsdomein ziet zijn totale budget dan ook sterk groeien.

  Vlaanderen wordt bevoegd voor de verminderingen op de RSZ-bijdragen voor bepaalde doelgroepen, wat een stijging van 639 miljoen euro betekent. Ook de dienstencheques worden overgedragen van de federale naar de Vlaamse overheid, goed voor 1 miljard euro aan extra uitgaven. En diverse andere maatregelen (uitkeringen voor loopbaanonderbreking, activeringsuitkeringen, startbaanovereenkomsten, betaald educatief verlof, outplacement,…) leiden op hun beurt nog eens tot een stijging van 340 miljoen euro.

  Tegelijk wordt er meteen ook bespaard op de niet-thematische verloven in de openbare sector, wat 9,6 miljoen minder uitgaven betekent. Ook op de subsidies voor bepaalde contractuele medewerkers bij lokale besturen wordt 5% of 13,9 miljoen euro bespaard.

  3,71miljard 32,4miljoen Aanmoedigingspremies 758miljoen Doelgroepenbeleid werk 340miljoen Bestrijden structurele werkloosheid 1,07miljard Dienstencheques
 • Mobiliteit en Openbare Werken

  7,80%van totalebudget

  Een groot deel van het budget van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, wordt besteed aan openbaar vervoer. Vervoersmaatschappij De Lijn krijgt zo'n 1 miljard euro om te zorgen voor bussen en trams in Vlaanderen. Daarnaast wordt ook geld voorbehouden voor het onderhoud van de wegen en de bouw van bijkomende weginfrastructuur. En de Vlaamse overheid geeft ook geld uit aan het onderhoud van de waterwegen en de Vlaamse havens.

  426miljoen 2,98miljard Wegeninfastructuur 171miljoen Wegenonderhoud en strooidienst 1,03miljard De Lijn
 • Bestuurszaken

  7,72%van totalebudget

  Het beleidsdomein Bestuurszaken ziet het totale budget toenemen in 2015. Door de zesde staatshervorming wordt het Rampenfonds ondergebracht bij het Departement Bestuurszaken, dat daarvoor 11,2 miljoen euro krijgt toegewezen.

  Alle federale ambtenaren die door de zesde staatshervorming naar de Vlaamse overheid komen, moeten bovendien een werkplek krijgen. Daarvoor wordt 1,9 miljoen euro vrijgemaakt. En voor de huur van de Vlaamse administratieve centra in Gent en Brugge wordt 3,9 miljoen euro extra voorzien in 2015.

  2,95miljard 15,9miljoen Personeel en HR-beleid 48,7miljoen ICT en e-government 179miljoen Stedenbeleid 122miljoen Vastgoed, huisvesting en faciliteiten 64,4miljoen Integratie en inburgering 2,41miljard Lokaal en provinciaal bestuur
 • Financiën en Begroting

  6,46%van totalebudget

  Ook het beleidsdomein Financiën en Begroting voelt de effecten van de zesde staatshervorming. Vlaanderen wordt bevoegd voor de fiscale uitgaven in het kader van de woonbonus, het bouwsparen, de energiebesparende investeringen, de investeringen in het beveiligen van woningen, restauratiewerken aan monumenten, renovatiewerken door verhuurders van sociale woningen en dienstencheques. Voor al die maatregelen wordt een bedrag van 1,9 miljard euro voorzien.

  Vanaf 2015 zal de Vlaamse Belastingdienst ook zelf de successie- en registratierechten innen, wat vroeger door de federale overheid gebeurde. Daardoor nemen de werkingsmiddelen toe met 26,7 miljoen euro. Bovendien verwacht men een overschrijding van de index in februari 2015, wat de uitgaven in de begroting doet stijgen met 62,3 miljoen euro ten opzichte van 2014.

  2,47miljard 23,0miljoen Energiebesparende investeringen 32,8miljoen Beveiliging woningen 198miljoen Dienstencheques 1,68miljard Woonbonus en bouwsparen
 • Economie, Wetenschap en Innovatie

  3,82%van totalebudget

  Binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie wordt er onder andere bespaard op de ecologiepremies voor ondernemingen door de lijst met gesubsidieerde technologieën te beperken.

  Anderzijds wordt er ook 20 miljoen euro vrijgemaakt voor nieuw beleid. Dat geld kan door het Agentschap Ondernemen en door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie worden aangewend. Die twee overheidsdiensten zullen bovendien fuseren, zodat de subsidiemaatregelen optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.

  1,46miljard 184miljoen Steun en advies voor ondernemers 438miljoen Innovatie 498miljoen Wetenschappelijk onderzoek
 • Cultuur, Jeugd, Sport en Media

  3,31%van totalebudget

  Binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt er op verschillende uitgavenposten bespaard. Voor de subsidiëring van het lokale cultuurbeleid zal er in 2015 5 miljoen euro minder zijn. De subsidies in de kunstensector dalen met 12 miljoen euro. En ook voor het lokale en het provinciale jeugdbeleid is er een generieke besparing van 2,1 miljoen euro.

  1,27miljard Dopingbestrijding 0,99miljoen 2,08miljoen Subsidies regionale omroepen 2,59miljoen Topsport 4,25miljoen Cultuurparticipatie 19,2miljoen Ondersteuning lokaal jeugdbeleid 276miljoen Dotatie VRT
 • Leefmilieu, Natuur en Energie

  2,21%van totalebudget

  In 2015 wordt er extra ingezet op de bodemsanering van vervuilde terreinen, de zogenaamde brownfields, en op het inventariseren van verontreinigde gronden. Daarvoor krijgt het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie 9 miljoen euro extra. Om vogels en andere dieren in beschermde vogelrichtlijngebieden nog beter te beschermen, wordt 5 miljoen euro vrijgemaakt.

  De impact van de zesde staatshervorming is ook binnen dit beleidsdomein voelbaar. Vlaanderen is voortaan bevoegd voor dierenwelzijn en voor de controle op de doorvoer van afvalstoffen, wat extra budget met zich meebrengt. Verder wordt er 48 miljoen euro bespaard op onder andere de energiepremies die uitgereikt werden door de distributienetbeheerders. Die kosten worden voortaan verrekend in de tarieven die de distributienetbeheerders hanteren.

  0,84miljard 3,74miljoen Subsidies voor bodemsaneringen 3,24miljoen Natuur- en bosonderzoek 8,55miljoen Energiepremies
 • Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

  1,74%van totalebudget

  Binnen het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed wordt 107,1 miljoen euro bespaard door het totale volume aan nieuwe sociale huurwoningen voor de periode 2015-2019 te verminderen met 15%. Ook de omzetting van de Vlaamse renovatiepremie naar een belastingvermindering of -krediet, zorgt voor 69,8 miljoen minder uitgaven in 2015. De bedragen voor de sociale woonleningen worden dit jaar niet geïndexeerd.

  0,66miljard 34,3miljoen Renovatiepremies, verbeterings- en aanpassingspremies 69,6miljoen Restauratiepremies voor onroerend erfgoed 77,0miljoen Sociale woonleningen
 • Landbouw en Visserij

  0,49%van totalebudget

  In 2015 krijgt het beleidsdomein Landbouw en Visserij er door de zesde staatshervorming de bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau bij. Daardoor stijgen de uitgaven van het beleidsdomein met 5,3 miljoen euro.

  Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds krijgt jaarlijks een budget van ongeveer 70 miljoen euro om de Vlaamse land- en tuinbouw te ondersteunen. Voor de visserijsector is er het Financieringsinstrument van de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA), dat in 2015 een budget van 2,5 miljoen euro krijgt.

  0,19miljard 4,20miljoen Landbouw- en Visserijonderzoek 4,77miljoen Promotie van landbouwproducten 67,2miljoen Vlaams Landbouw- investeringsfonds (VLIF)
 • Internationaal Vlaanderen

  0,45%van totalebudget

  Het budget van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen wordt voor een groot deel ingezet voor de ondersteuning van internationaal ondernemen, onder meer door het toekennen van subsidies aan ondernemingen die de export bevorderen.

  Daarnaast wordt een deel van het budget voorbehouden voor ontwikkelingssamenwerking.

  En de Vlaamse Regering heeft ook heel wat vertegenwoordigers in het buitenland, die daar de internationale relaties onderhouden en de belangen van Vlaanderen behartigen. Ook daar gaat een deel van het budget naartoe, in 2015 zo'n kleine 2 miljoen euro.

  0,17miljard 9,13miljoen Internationale relaties 53,7miljoen Internationaal ondernemen 25,5miljoen Ontwikkelingssamenwerking 83,8miljoen Toerisme
 • Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

  0,33%van totalebudget

  Binnen het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid wordt voornamelijk bespaard. Zo krijgt het Vlaams Brusselfonds 2 miljoen euro minder in 2015. En ook bij het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) wordt 3,5 miljoen euro bespaard.

  0,13miljard 3,41miljoen Onderzoek en statistieken 4,60miljoen Gelijke kansen 6,11miljoen Vlaamse Rand 8,66miljoen Informatie en communicatie 15,6miljoen Geografische informatie 46,2miljoen Brusselbeleid
 • Hogere entiteiten

  0,34%van totalebudget

  In de Vlaamse begroting worden ook de werkingsmiddelen van het Vlaams Parlement en de kabinetten van de Vlaamse ministers opgenomen. In 2015 stijgt het budget van het Vlaams Parlement met 1,7 miljoen euro. Als gevolg van de zesde staatshervorming komen er 10 extra gemeenschapssenatoren bij, en de besparing die het Vlaams Parlement in 2014 opgelegd kreeg, wordt in 2015 teruggedraaid.

  De algemene werkingskosten van de Vlaamse Regering blijven ongewijzigd ten opzichte van 2014.

  0,13miljard 35,6miljoen Vlaamse Regering 93,2miljoen Vlaams Parlement

Inkomsten

38,3 miljard

De totale middelen waarover de Vlaamse overheid in 2015 kan beschikken, bedragen 38,3 miljard euro. Een forse stijging ten opzichte van de begroting 2014, toen het totale budget ongeveer 27,5 miljard bedroeg. De zesde staatshervorming is de voornaamste oorzaak voor die forse toename. De Vlaamse overheid heeft in 2015 heel wat nieuwe bevoegdheden uit te oefenen en krijgt daarvoor bijkomende middelen. Door de staatshervorming is er ook een verhoging van de fiscale autonomie. Naast de inkomsten die de Vlaamse overheid haalt uit haar eigen gewestbelastingen, kan ze nu ook opcentiemen heffen op de federale personenbelasting.

 • 14,60%
  Gewestelijke belastingen
 • 60,13%
  Samengevoegde en gedeelde belastingen
 • 19,50%
  Opcentiemen
 • 1,73%
  Dotaties
 • 4,03%
  Andere inkomsten
38,3miljardtotale inkomsten Gewestelijke belastingen 14,60% Samengevoegde en gedeelde belastingen 60,13% Andere belastingen 4,03% Dotaties 1,73% Opcentiemen 19,50%
 • Gewestelijke belastingen

  14,60%van totalebudget

  De gewestelijke belastingen zijn belastingen die de Vlaamse overheid  zelf oplegt. Zij kan hierover autonoom beslissen. Het zijn belastingen zoals de verkeersbelasting, onroerende voorheffing, registratie- en successierechten, het eurovignet, …

  De inkomsten uit de gewestelijke belastingen  bedragen ongeveer 15% van de totale inkomsten.

  De inning van de registratie- en successierechten gebeurde in 2014 nog door de federale overheid, maar vanaf 1 januari 2015 zal de Vlaamse overheid die belastingen zelf innen.

  5,59miljard 64,6miljoen Andere belastingen 82,2miljoen Eurovignet 1,60miljard Successierechten 1,00miljard Verkeersbelasting 201miljoen Belasting op inverkeerstelling 107miljoen Onroerende voorheffing 2,54miljard Registratierechten
 • Samengevoegde en gedeelde belastingen

  60,13%van totalebudget

  Samengevoegde en gedeelde belastingen zijn belastingen die in heel het land op een uniforme manier geheven worden door de federale overheid, en waarbij een deel van de opbrengst wordt toegewezen aan andere overheden. Bij samengevoegde belastingen wordt een deel van de opbrengst toegewezen aan de gewesten, bij gedeelde belastingen wordt een deel van de opbrengst toegewezen aan de gemeenschappen.

  Inkomsten uit samengevoegde en gedeelde belastingen zijn dus middelen die de Vlaamse overheid krijgt van de federale overheid. In de praktijk gaat het om inkomsten uit de personenbelasting en inkomsten uit btw (belasting op de toegevoegde waarde).

  23,0miljard 2,91miljard Samengevoegde belastingen 20,1miljard Gedeelde belastingen
 • Opcentiemen

  19,50%van totalebudget

  Opcentiemen zijn bijkomende belastingen die een overheid mag heffen op een belasting die door een andere overheid geheven wordt. Vanaf 2015 mag de Vlaamse overheid opcentiemen heffen op de federale personenbelasting. Dat werd zo bepaald in de zesde staatshervorming. Hierdoor stijgt de fiscale autonomie van de Vlaamse overheid. Zij kan immers zelf beslissen over de bedragen en de verdeling van deze opcentiemen.

 • Dotaties

  1,73%van totalebudget

  De Vlaamse overheid krijgt van de federale overheid een aantal dotaties. Dat is geld dat voorbestemd wordt voor de uitvoering van een bepaalde beleidsmaatregel. De Vlaamse overheid mag het geld uit die dotaties dan ook enkel spenderen aan de uitvoering van dat beleid. De Vlaamse overheid krijgt van de federale overheid onder andere dotaties voor universitair onderwijs voor buitenlandse studenten, tewerkstellingsprogramma’s, de Plantentuin in Meise en de inning van registratie- en successierechten.

  663 miljoen 82,0 miljoen S p e c i e k e d o t a t i e s 581 miljoen
 • Andere inkomsten

  4,03%van totalebudget

  Naast de eigen inkomsten uit de gewestbelastingen en het geld dat van de federale overheid komt via dotaties, opcentiemen of samengevoegde en gedeelde belastingen, heeft de Vlaamse overheid nog enkele andere bronnen van inkomsten.

  Het gaat hier bijvoorbeeld om winst die de overheid krijgt uit aandelen of dividenden van banken en andere financiële instellingen. In 2015 wordt een deel van het geld terugbetaald, dat de Vlaamse overheid aan banken uitleende.

  De Vlaamse overheid krijgt ook een percentage van de winst  van de lottogelden van de Nationale Loterij. Voor 2015 wordt dat bedrag geschat op 33,8 miljoen euro.