De Vlaamse begroting in cijfers

Om het beleid te kunnen uitvoeren en de overheidsadministratie goed te laten werken, heeft de Vlaamse overheid financiële middelen nodig. Die financiële middelen haalt ze uit belastingen, heffingen, boetes en eigen vermogen. Dat geld moet de overheid op een verantwoorde en transparante manier uitgeven.

Jaarlijks maakt de Vlaamse Regering daarom een begroting op. Dat is een schatting van de inkomsten en uitgaven die de Vlaamse overheid verwacht in het volgende jaar.

De totale uitgaven voor 2016 bedragen 39,9 miljard euro, een stijging met bijna 2 miljard ten opzichte van 2015. Vorig jaar hadden de nieuwe bevoegdheden al een grote impact op de begroting. Dit jaar wegen ook de Europese begrotingsregels door. De Vlaamse overheid moet immers bepaalde uitgaven in haar begroting opnemen, die vroeger buiten de begroting vielen.

Hoewel de ontvangsten met 1,5 miljard zijn toegenomen tot 39,8 miljard euro, heeft de Vlaamse overheid in 2016 een tekort op de begroting van 172 miljoen euro. De Vlaamse Regering rekent voor 2017 opnieuw op een begroting in evenwicht.

Op basis van nieuwe gegevens over de uitgaven en ontvangsten heeft de Vlaamse Regering deze begroting in april aangepast. Het tekort van 172 miljoen euro blijft behouden. De begrotingsaanpassing 2016 is begin mei ter goedkeuring ingediend bij het Vlaams Parlement.

39,9 miljard uitgaven inkomsten 39,8 miljard

Uitgaven

39,9 miljard

Door de zesde staatshervorming waren de uitgaven van de Vlaamse overheid in 2015 al gestegen. Ook in 2016 is die staatshervorming de belangrijkste oorzaak van de stijgende uitgaven.

Normaal gezien zorgt de aanpassing van lonen en werkingsmiddelen aan de inflatie elk jaar voor een toename van de uitgaven, maar door de federale indexsprong is de impact in 2016 beperkt.

De beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming en Welzijn, Volksgezondheid en gezin krijgen nog steeds het grootste deel van het budget. De uitgaven voor scholenbouw, sociale leningen en grote infrastructuurwerken worden sinds 2015 mee opgenomen in de uitgavenbegroting. In 2016 wordt de Vlaamse overheid bevoegd voor de ziekenhuisfinanciering.

 • 10,9
  miljard
  Onderwijs en Vorming
 • 10,8
  miljard
  Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • 4,3
  miljard
  Financiën en Begroting
 • 3,58
  miljard
  Werk en Sociale Economie
 • 3,32
  miljard
  Kanselarij en Bestuur
 • 2,65
  miljard
  Mobiliteit en Openbare Werken
 • 1,17
  miljard
  Economie, Wetenschap en Innovatie
 • 0,96
  miljard
  Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • 0,78
  miljard
  Leefmilieu, Natuur en Energie
 • 0,43
  miljard
  Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
 • 0,17
  miljard
  Landbouw en Visserij
 • 0,14
  miljard
  internationaal Vlaanderen
 • 0,13
  miljard
  Hogere entiteiten
 • Onderwijs en Vorming

  27,72 % van totale budget

  De grootste uitgavenposten bij de begroting van Onderwijs en Vorming zijn de lonen van het onderwijspersoneel. Bij elke begrotingsronde worden de bestaande ramingen aangepast op basis van de meest recente cijfers over de leerlingenpopulatie en de vergrijzing van het onderwijspersoneel.

  Het budget voor school- en studietoelagen wordt verhoogd met 2,8 miljoen euro om op een uitgavenniveau van 162 miljoen euro te komen.

  10,9 miljard 10,4 miljoen Leren en werken 163 miljoen School- en studietoelagen 13,2 miljoen Nascholing voor leerkrachten 7,35 miljard Lonen onderwijspersoneel 0,49 miljoen Levenslang leren
 • Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

  27,37 % van totale budget

  De grootste hap uit het WVG-budget, bijna 3,6 miljard, gaat sinds 2015 naar de gezinsbijslag (waarvan 2,6 miljard naar kinderbijslag). Nog eens 2,6 miljard wordt uitgetrokken voor thuiszorg- en ouderenzorgbeleid.

  Naar aanleiding van de asielcrisis nemen de kredieten van het beleidsdomein eenmalig toe met 5,7 miljoen euro. Dat geld wordt ingezet voor welzijnswerk (onder meer woonbegeleiding) en ondersteuning van jongeren en gezinnen met jonge kinderen.

  10,8 miljard 2,57 miljard Thuis- en ouderenzorg 388 miljoen Jongerenwelzijn 3,58 miljard Gezinsbijslag 5,63 miljoen Justitiehuizen en elektronisch toezicht 1,98 miljoen Subsidies aan vrijwilligersorganisaties 1,44 miljard Personen met een handicap
 • Financiën en Begroting

  10,95 % van totale budget

  Sinds 2015 is Vlaanderen bevoegd voor de fiscale uitgaven in het kader van de woonbonus, het bouwsparen, energiebesparende investeringen, restauratiewerken aan monumenten, renovatiewerken door verhuurders van sociale woningen en dienstencheques. Voor al die maatregelen wordt een bedrag van bijna 2 miljard euro voorzien. Voor de fiscale uitgaven voor de woonbonus, is vanaf begrotingsjaar 2016 rekening gehouden met de nieuwe regelgeving voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2015.

  Op 1 april 2016 wordt het Eurovignet vervangen door een kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Voor de registratietoestellen en meetinfrastructuur voorziet de Vlaamse overheid een budget van 174 miljoen euro.

  In 2016 wordt een eenmalige provisie aangelegd van 120,8 miljoen euro voor de aanpak van de vluchtelingenproblematiek. 80,4 miljoen euro gaat naar het domein Financiën en Begroting, de rest wordt verdeeld over andere beleidsdomeinen.

  4,30 miljard 52,7 miljoen Energiebesparende investeringen 157 miljoen Arbeidsmarktbeleid 175 miljoen Kilometerheffing 1,76 miljard Woonbonus en bouwsparen
 • Werk en Sociale Economie

  9,11 % van totale budget

  In 2016 is de bevoegdheid voor de dienstencheques effectief overgedragen naar de gewesten. Het voorziene krediet is met 106 miljoen euro gestegen als gevolg van een verwachte stijging in de vraag naar dienstencheques. De uitgaven voor loopbaanonderbreking dalen dan weer met 6,3 miljoen euro.

  In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 wordt het Gesco-statuut (gesubsidieerde contractuelen) geregulariseerd. De middelen worden overgeheveld van Werk en Sociale Economie naar andere beleidsdomeinen en naar de lokale besturen.

  3,58 miljard 32,2 miljoen Aanmoedigingspremies 739 miljoen Doelgroepenbeleid werk 241 miljoen Bestrijden structurele werkloosheid 1,08 miljard Dienstencheques
 • Kanselarij en Bestuur

  8,45 % van totale budget

  In 2015 werden de beleidsdomeinen ‘Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid’ en ‘Bestuurszaken’ samengevoegd tot ‘Kanselarij en Bestuur’. Datzelfde jaar werd de werving en selectie van personeelsleden overgedragen van Jobpunt Vlaanderen naar het Agentschap Overheidspersoneel (AgO). Gaandeweg worden ook de HR-taken van andere entiteiten bij het agentschap gecentraliseerd. Daardoor stijgt het budget van AgO met 6 miljoen euro.

  De Vlaamse Regering keurde op 27 maart 2015 de visie voor ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ goed, een overkoepelend programma waarbij de inzet van informatie en ICT overheidsbreed moet leiden tot een digitale overheid en de digitalisering op drie niveaus wordt versterkt, namelijk op het vlak van kwaliteit, efficiëntie en gebruikersgerichtheid. Daarvoor werd een hefboombudget van 10 miljoen euro ingezet als een aanvulling van de eigen middelen van de entiteiten. Dankzij dit hefboombudget kunnen projecten de nodige extra middelen krijgen om oplossingen generiek te ontwikkelen en het hergebruik van generieke bouwstenen te realiseren.

  3,32 miljard 21,8 miljoen Personeel en HR-beleid 45,8 miljoen Brusselbeleid 68,0 miljoen Informatie, ICT en e-government 73,8 miljoen Integratie en inburgering 2,62 miljard Lokaal en provinciaal bestuur 155 miljoen Vastgoed, huisvesting en faciliteiten
 • Mobiliteit en Openbare Werken

  6,74 % van totale budget

  Een groot deel van het budget van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, wordt besteed aan openbaar vervoer. Vervoersmaatschappij De Lijn krijgt 1 miljard euro om te zorgen voor bussen en trams in Vlaanderen. De Lijn verwacht een toename van 6,9 miljoen euro ontvangsten door de invoering van een nieuw tarievenplan.

  Daarnaast wordt ook geld voorbehouden voor het onderhoud van de wegen en de bouw van bijkomende weginfrastructuur. En de Vlaamse overheid geeft ook geld uit aan het onderhoud van de waterwegen en de Vlaamse havens.

  3,11 miljard 677 miljoen Waterwegen en scheepvaart 642 miljoen Verkeersveiligheid en wegeninfrastructuur 170 miljoen Wegenonderhoud en strooidienst 1,01 miljard De Lijn
 • Economie, Wetenschap en Innovatie

  2,97 % van totale budget

  Binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie zijn Agentschap Ondernemen en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) begin 2016 samengevoegd. Dankzij die fusie kunnen de maatregelen voor innoveren (182 miljoen euro) en ondernemen (501 miljoen euro) optimaal op elkaar worden afgestemd.

  Voor de ondersteuning van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek heeft de Vlaamse overheid 437 miljoen voorzien.

  1,17 miljard 182 miljoen Innovatie 437 miljoen Wetenschappelijk onderzoek 501 miljoen Ondersteunen van ondernemerschap
 • Cultuur, Jeugd, Sport en Media

  2,44 % van totale budget

  Net als de federale overheid draagt ook de Vlaamse overheid beleidskredieten over naar andere overheidsniveaus. In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 wordt 116,5 miljoen euro aan beleidsmiddelen overgedragen naar het Gemeentefonds voor lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid.

  Op 1 januari 2016 fuseren het departement Sport en de instelling BLOSO tot het agentschap Sport Vlaanderen, zonder budgettaire meerkost.

  0,96 miljard 0,99 miljoen Dopingbestrijding 1,88 miljoen Subsidies regionale omroepen 9,61 miljoen Cultuurparticipatie 42,3 miljoen Jeugdbeleid 121 miljoen Sport en topsport 270 miljoen Dotatie VRT
 • Leefmilieu, Natuur en Energie

  2,00 % van totale budget

  De Vlaamse overheid voorziet 192 miljoen euro voor een duurzaam energiebeleid (efficiënter verbruik en hernieuwbare energie). Door het succes van de energieleningen wordt het budget met 25 miljoen opgetrokken tot 55 miljoen euro.

  4 miljoen euro gaat naar onderzoek. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) schroeft de strategische onderzoeksactiviteiten terug. De vrijgekomen middelen worden onder meer ingezet voor de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en de programmatorische aanpak stikstof (PAS).

  0,78 miljard 4,04 miljoen Natuur- en bosonderzoek 0,58 miljoen Dierenwelzijn 193 miljoen Duurzame energie
 • Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

  1,10 % van totale budget

  Het nieuws over de wijzigende renovatiepremie zorgde in 2015 voor een aanzuigeffect bij het aantal ingediende dossiers. Bij de begrotingsaanpassing 2015 werd het budget voor de premie eenmalig verhoogd met 54,3 miljoen euro. In 2016 wordt dat krediet opnieuw verminderd met 45,9 miljoen euro als gevolg van de nieuwe voorwaarden en procedure.

  Er wordt 10 miljoen euro extra ingeschreven voor bijkomende tegemoetkomingen in de huurprijs (huursubsidie en -premie) en de ondersteuning en verdere professionalisering van sociale verhuurkantoren.

  0,43 miljard 42,7 miljoen Renovatiepremies, verbeterings- en aanpassingspremies 65,1 miljoen Sociale woonleningen 87,8 miljoen Beheer van onroerend erfgoed
 • Landbouw en Visserij

  0,44 % van totale budget

  Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds krijgt jaarlijks een budget van 67 miljoen euro om de Vlaamse land- en tuinbouw te ondersteunen. De visserijsector krijgt een budget van 3 miljoen euro via het Financieringsinstrument van de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA).

  0,17 miljard 4,73 miljoen Promotie van landbouwproducten 5,29 miljoen Landbouw- en visserijonderzoek 67,3 miljoen Vlaams Landbouw- investeringsfonds (VLIF)
 • internationaal Vlaanderen

  0,37 % van totale budget

  Het budget van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen wordt voor een groot deel ingezet voor de ondersteuning van internationaal ondernemen, onder meer door het toekennen van subsidies aan ondernemingen die de export bevorderen. Daarnaast wordt een deel van het budget voorbehouden voor ontwikkelingssamenwerking. En de Vlaamse Regering heeft ook heel wat vertegenwoordigers in het buitenland, die ter plekke de internationale relaties onderhouden en de belangen van Vlaanderen behartigen.

  0,14 miljard 9,51 miljoen Internationale relaties 48,9 miljoen Toerisme 23,0 miljoen Ontwikkelingssamenwerking 50,7 miljoen Internationaal ondernemen
 • Hogere entiteiten

  0,33 % van totale budget

  In de Vlaamse begroting worden ook de werkingsmiddelen van het Vlaams Parlement en de kabinetten van de Vlaamse ministers opgenomen. De algemene werkingskosten van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement blijven nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van 2015.

  0,13 miljard 35,6 miljoen Vlaamse Regering 93,3 miljoen Vlaams Parlement

Inkomsten

39,8 miljard

De totale middelen waarover de Vlaamse overheid in 2016 kan beschikken, worden geraamd op 39,8 miljard euro, een stijging met 1,5 miljard ten opzichte van 2015. De Vlaamse Regering verwacht onder meer dat de inkomsten uit gewestbelastingen zullen toenemen met meer dan 600 miljoen euro.

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werd de Bijzondere Financieringswet van 1989 ingrijpend gewijzigd en werd de financiering van de gewesten en gemeenschappen grondig hertekend. De Vlaamse overheid krijgt dotaties van de federale overheid alsook delen van de belastinginkomsten die de federale overheid worden geheven. Sinds 2015 is ook de fiscale autonomie van de gewesten en gemeenschappen toegenomen. Naast de inkomsten uit de eigen gewestbelastingen, kan de Vlaamse overheid opcentiemen heffen op de federale personenbelasting.

 • 15,61%
  Gewestelijke belastingen
 • 58,24%
  Bijzondere Financieringswet
 • 18,95%
  Opcentiemen
 • 1,68%
  Dotaties
 • 5,52%
  Andere ontvangsten
39,8miljardtotale inkomsten Gewestelijke belastingen 15,61% Bijzondere financieringswet 58,24% Andere ontvangsten 5,52% Dotaties 1,68% Opcentiemen 18,95%
 • Gewestelijke belastingen

  15,61%van totalebudget

  De gewestelijke belastingen zijn belastingen die de Vlaamse overheid zelf oplegt. Zij kan hierover autonoom beslissen. Het zijn belastingen zoals de verkeersbelasting, onroerende voorheffing, registratie- en erfbelastingen, …

  De inkomsten uit de gewestelijke belastingen bedragen ongeveer 16% van de totale inkomsten.

  Op 1 april 2016 wordt het Eurovignet vervangen door een kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton.

  6,21miljard 67,9 miljoen Andere belastingen 4,52 miljoen Eurovignet 1,67 miljard Erfbelastingen 1,01 miljard Verkeersbelasting 236 miljoen Belastingop inverkeerstelling 106 miljoen Onroerendevoorheffing 397 miljoen Kilometerheffing 2,73 miljard Registratiebelastingen
 • Bijzondere Financieringswet

  58,24%van totalebudget

  Naast de eigen fiscale autonomie (gewestbelastingen en opcentiemen) en federale dotaties krijgt de Vlaamse overheid nog andere middelen toegewezen door de federale overheid. De opbrengsten uit belastingen die in heel België op een uniforme manier worden geheven door de federale overheid, worden toegewezen aan de gewesten en de gemeenschappen.

  Tegelijkertijd wordt een deel van de ontvangsten van alle gewesten en gemeenschappen ingehouden voor de sanering van de openbare financiën.

  23,2miljard 2,44 miljard Gewestmiddelen 20,7 miljard Gemeenschapsmiddelen
 • Opcentiemen

  18,95%van totalebudget

  Opcentiemen zijn bijkomende belastingen die een overheid mag heffen op een belasting die door een andere overheid geheven wordt. Sinds 2015 mag de Vlaamse overheid opcentiemen heffen op de federale personenbelasting. Hierdoor stijgt de fiscale autonomie van de Vlaamse overheid. Zij kan immers zelf beslissen over de bedragen en de verdeling van deze opcentiemen.

 • Dotaties

  1,68%van totalebudget

  De Vlaamse overheid krijgt van de federale overheid een aantal dotaties. Dat geld is voorbestemd voor de uitvoering van een bepaald beleidsmaatregel. De Vlaamse overheid mag het geld uit die dotaties dan ook enkel spenderen aan de uitvoering van dat beleid.

  De Vlaamse overheid krijgt van de federale overheid onder andere dotaties voor ziekenhuisfinanciering, universitair onderwijs voor buitenlandse studenten, de Plantentuin in Meise en de inning van verkeersbelastingen, registratiebelastingen en erfbelastingen.

  669miljoen 81,4 miljoen Specifieke dotaties 585 miljard Toegewezen ontvangsten
 • Andere ontvangsten

  5,52%van totalebudget

  Naast de eigen inkomsten uit de gewestbelastingen en het geld dat van de federale overheid komt via dotaties, opcentiemen of toegewezen belastingen, heeft de Vlaamse overheid nog enkele andere bronnen van inkomsten.

  Het gaat hier bijvoorbeeld om winst die de overheid krijgt uit aandelen of dividenden van banken en andere financiële instellingen. In 2016 wordt nog een groot deel van het geld terugbetaald, dat de Vlaamse overheid aan banken uitleende.

  De Vlaamse overheid krijgt ook een percentage van de winst van de lottogelden van de Nationale Loterij. Voor 2016 wordt dat bedrag geschat op 33,4 miljoen euro.

  2,19miljard 33,4 miljoen Lottogelden 264 miljoen Eigen niet-fiscale,niet toegewezen ontvangsten 1,90 miljard instellingen consolidatieperimeter