De Vlaamse begroting in cijfers

Om het beleid te kunnen uitvoeren en de overheidsadministratie goed te laten werken, heeft de Vlaamse overheid financiële middelen nodig. Die financiële middelen haalt ze uit belastingen, heffingen, boetes en eigen vermogen. Dat geld moet de overheid op een verantwoorde en transparante manier uitgeven.

Jaarlijks maakt de Vlaamse Regering daarom een begroting op. Dat is een schatting van de inkomsten en uitgaven die de Vlaamse overheid verwacht in het volgende jaar.

Voor 2017 heeft de Vlaamse Regering een begroting in evenwicht vooropgesteld, met 613 miljoen nieuwe investeringen, maar ook 223 miljoen euro besparingen.

De totale uitgaven voor 2017 bedragen 40,9 miljard euro, een stijging met 1 miljard ten opzichte van 2016. De ontvangsten zijn met 2 miljard toegenomen tot 41,8 miljard euro.

Op basis van nieuwe gegevens over de uitgaven en ontvangsten heeft de Vlaamse Regering deze begroting in april 2017 aangepast. Het evenwicht blijft behouden. De begrotingsaanpassing 2017 is eind april ter goedkeuring ingediend bij het Vlaams Parlement.

40,9 miljard uitgaven inkomsten 41,8 miljard

Uitgaven

40,9 miljard

In 2017 voorziet de Vlaamse Regering 955 miljoen euro extra middelen ten opzichte van 2016. Hiervan wordt 507 miljoen euro extra geïnvesteerd, voornamelijk in welzijn en onderzoek en ontwikkeling, om de Vlaamse economie zuurstof te geven en de werkgelegenheid te ondersteunen voor de komende jaren.

Daarnaast worden er nog voor 106 miljoen andere maatregelen voorzien, waarvan een extra investeringsimpuls van 80 miljoen euro naar aanleiding van de introductie van de kilometerheffing de belangrijkste is. Verder wordt er ook geïnvesteerd in natuur, cultuur en jeugd.

De beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin krijgen nog steeds het grootste deel van het budget.

 • 11,3
  miljard
  Onderwijs en Vorming
 • 11,2
  miljard
  Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • 4,44
  miljard
  Financiën en Begroting
 • 3,74
  miljard
  Kanselarij en Bestuur
 • 3,48
  miljard
  Werk en Sociale Economie
 • 2,65
  miljard
  Mobiliteit en Openbare Werken
 • 1,39
  miljard
  Economie, Wetenschap en Innovatie
 • 0,98
  miljard
  Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • 0,72
  miljard
  Leefmilieu, Natuur en Energie
 • 0,5
  miljard
  Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
 • 0,17
  miljard
  Landbouw en Visserij
 • 0,17
  miljard
  internationaal Vlaanderen
 • 0,13
  miljard
  Hogere entiteiten
 • Onderwijs en Vorming

  VLA17Q1-percentage-OV-0127,56%van totalebudget

  De grootste uitgavenposten bij de begroting van Onderwijs en Vorming zijn de lonen van het onderwijspersoneel. Bij elke begrotingsronde worden de bestaande ramingen aangepast op basis van de meest recente cijfers over de leerlingenpopulatie en de vergrijzing van het onderwijspersoneel.

  Het budget voor school- en studietoelagen wordt verhoogd met 4,3 miljoen euro om op een uitgavenniveau van 167 miljoen euro te komen.

  11,3 miljard 10,6 miljoen Leren en werken 167 miljoen School- en studietoelagen 13,2 miljoen Nascholing voor leerkrachten 7,58 miljard Lonen onderwijspersoneel 0,49 miljoen Levenslang leren
 • Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

  VLA17Q1-percentage-WVG-0127,51%van totalebudget

  De grootste hap uit het WVG-budget, meer dan 3,6 miljard, gaat sinds 2015 naar de gezinsbijslag. Nog eens 2 miljard wordt uitgetrokken voor thuiszorg- en ouderenzorgbeleid.

  11,2 miljard 2,08 miljard Thuis- en ouderenzorg 403 miljoen Jongerenwelzijn 3,64 miljard Gezinsbijslag 8,18 miljoen Justitiehuizen en elektronisch toezicht 1,98 miljoen Subsidies aan vrijwilligersorganisaties 1,58 miljard Personen met een handicap
 • Financiën en Begroting

  VLA17Q1-percentage-FB-0110,87%van totalebudget

  Sinds 2015 is Vlaanderen bevoegd voor de fiscale uitgaven in het kader van de woonbonus, het bouwsparen, energiebesparende investeringen, restauratiewerken aan monumenten, renovatiewerken door verhuurders van sociale woningen en dienstencheques. Voor al die maatregelen wordt een bedrag van bijna 2 miljard euro voorzien.

  Voor de fiscale uitgaven voor de woonbonus gaat de Vlaamse overheid uit van een stijging met 8,4 miljoen euro. De fiscale uitgaven voor dienstencheques dalen met 23,9 miljoen euro ten opzichte van de voorgaande begroting.

  4,44 miljard 28,6 miljoen Energiebesparende investeringen 91,2 miljoen Kilometerheffing 141 miljoen Arbeidsmarktbeleid 1,65 miljard Woonbonus en bouwsparen
 • Kanselarij en Bestuur

  VLA17Q1-percentage-KB-019,16%van totalebudget

  Het decretaal voorziene groeipad voor het Gemeentefonds en het Stedenfonds zorgt voor een stijging met respectievelijk 84,2 miljoen euro en 5,3 miljoen euro. Daarnaast worden een aantal sectorale subsidies geïntegreerd in het Gemeentefonds, goed voor 32,7 miljoen euro extra. De grootste stijging in het Gemeentefonds komt op rekening van de regularisatie van gesubsidieerde contractuelen (gesco's) bij de Vlaamse lokale besturen. Het daarvoor voorziene budget van 333 miljoen euro wordt overgedragen van het domein Werk en Sociale Economie naar het Gemeentefonds.

  Vanaf 2017 wordt het beschikbare budget voor de stadsvernieuwingsprojecten, het grootstedenbeleid en het plattelandsfonds samengevoegd in een nieuw Investeringsfonds voor lokale besturen. De 8 miljoen euro middelen van het plattelandsfonds worden overgedragen vanuit het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

  Voor huisvesting voorziet de Vlaamse Regering een aantal eenmalige kredieten, bv. voor de ingebruikname van het nieuwe Herman Teirlinckgebouw (VAC Brussel), de renovatie van het Consciencegebouw en de uitbreiding van het Depot in Vilvoorde.

  3,74 miljard 25,2 miljoen Personeel en HR-beleid 46,1 miljoen Brusselbeleid 52,2 miljoen Informatie, ICT en e-government 63,2 miljoen Integratie en inburgering 3,19 miljard Lokaal en provinciaal bestuur 143 miljoen Vastgoed, huisvesting en faciliteiten
 • Werk en Sociale Economie

  VLA17Q1-percentage-WSE-018,51%van totalebudget

  In 2016 is de bevoegdheid voor de dienstencheques effectief overgedragen naar de gewesten. Aangezien het gebruik van de cheques blijft toenemen, wordt het voorziene krediet met 80,8 miljoen euro verhoogd.

  In het kader van de regularisatie van gesubsidieerde contractuelen (gesco's) bij de Vlaamse lokale besturen wordt het daarvoor voorziene budget van 333 miljoen euro overgedragen naar het Gemeentefonds (beleidsdomein Kanselarij en Bestuur).

  3,48 miljard 37,3 miljoen Bestrijden structurele werkloosheid 706 miljoen Doelgroepenbeleid werk 110 miljoen Aanmoedigingspremies en zorgkrediet 1,08 miljard Dienstencheques
 • Mobiliteit en Openbare Werken

  VLA17Q1-percentage-MOW-016,48%van totalebudget

  Een groot deel van het budget van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, wordt besteed aan openbaar vervoer. Vervoersmaatschappij De Lijn krijgt 1 miljard euro om te zorgen voor bussen en trams in Vlaanderen. De exploitatiekredieten van De Lijn dalen met 7 miljoen euro omdat de afgesproken besparingsmaatregelen rond interne efficiëntie op kruissnelheid komen.

  Daarnaast wordt ook geld voorbehouden voor het onderhoud van wegen en de bouw van bijkomende weginfrastructuur. En de Vlaamse overheid geeft ook geld uit aan het onderhoud van de waterwegen en de Vlaamse havens. In 2017 wordt 60 miljoen euro voorzien voor de nieuwe sluis Gent-Terneuzen.

  2,65 miljard 662 miljoen Waterwegen en scheepvaart 626 miljoen Verkeersveiligheid en wegeninfrastructuur 169 miljoen Wegenonderhoud en strooidienst 1,01 miljard De Lijn
 • Economie, Wetenschap en Innovatie

  VLA17Q1-percentage-EWI-013,40%van totalebudget

  Zoals afgesproken in het regeerakkoord voorziet de Vlaamse Regering 195 miljoen euro extra middelen voor investeringen in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Daarnaast besteedt de Vlaamse overheid 617 miljoen euro aan de ondersteuning van ondernemerschap.

  1,34 miljard 238 miljoen Innovatie 480 miljoen Wetenschappelijk onderzoek 617 miljoen Ondersteunen van ondernemerschap
 • Cultuur, Jeugd, Sport en Media

  2,39 % van totale budget

  De dotatie voor de Vlaamse Radio en Televisie (VRT) bedraagt 271 miljoen euro. De kredieten voor de VRT zijn met 1,1 miljoen gestegen, o.a. voor de geplande nieuwbouw.

  Het agentschap Sport Vlaanderen voert een inhaalbeweging uit op het vlak van sportinfrastructuur en krijgt daarvoor 30 miljoen euro bijkomende middelen.

  0,98 miljard 0,99 miljoen Dopingbestrijding 1,88 miljoen Subsidies regionale omroepen 9,80 miljoen Cultuurparticipatie 42,9 miljoen Jeugdbeleid 124 miljoen Sport en topsport 271 miljoen Dotatie VRT
 • Leefmilieu, Natuur en Energie

  VLA17Q1-percentage-LNE-011,77%van totalebudget

  De Vlaamse overheid voorziet 119 miljoen euro voor een duurzaam energiebeleid (efficiënter verbruik en hernieuwbare energie).

  Voor de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en de programmatorische aanpak stikstof (PAS) wordt 15 miljoen euro extra voorzien. Daarnaast voorziet de Vlaamse Regering een bijkomend bedrag van 2,8 miljoen euro voor de realisatie van het Parkbos Gent.

  In de loop van 2017 zullen de beleidsdomeinen LNE en RWO fuseren tot het nieuwe domein Omgeving.

  0,72 miljard 4,04 miljoen Natuur- en bosonderzoek 0,70 miljoen Dierenwelzijn 119 miljoen Duurzame energie
 • Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

  VLA17Q1-percentage-RWO-011,23%van totalebudget

  In het grond- en pandendecreet werden een aantal groeipaden voorzien. Zo stijgen de kredieten voor de Vlaamse renovatiepremie met 30,7 miljoen euro.

  Er wordt 10 miljoen euro aan nieuwe beleidsruimte ingeschreven voor de uitbreiding en ondersteuning van het sociaal verhuuraanbod en ondersteuning van de eigendomssector.

  In de loop van 2017 zullen de beleidsdomeinen LNE en RWO fuseren tot het nieuwe domein Omgeving.

  0,50 miljard 78,0 miljoen Renovatiepremies, verbeterings- en aanpassingspremies 87,2 miljoen Beheer van onroerend erfgoed 99,6 miljoen Sociale woonleningen
 • Landbouw en Visserij

  VLA17Q1-percentage-LV-010,41%van totalebudget

  Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds krijgt jaarlijks een budget van 69 miljoen euro om de Vlaamse land- en tuinbouw te ondersteunen. De visserijsector krijgt een budget van 2,5 miljoen euro via het Financieringsinstrument van de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA).

  Daarnaast stelt de Vlaamse Regering jaarlijks 1 miljoen euro extra ter beschikking van de landbouwsector naar aanleiding van de invoering van de kilometerheffing.

  0,17 miljard 4,03 miljoen Landbouw- en visserijonderzoek 4,79 miljoen Promotie van landbouwproducten 67,3 miljoen Vlaams Landbouw- investeringsfonds (VLIF)
 • internationaal Vlaanderen

  VLA17Q1-percentage-iV-010,40%van totalebudget

  Het budget van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen wordt voor een groot deel ingezet voor toerisme enerzijds en de ondersteuning van internationaal ondernemen anderzijds, onder meer door het toekennen van subsidies aan ondernemingen die de export bevorderen. Ten opzichte van 2016 is het aandeel van Toerisme Vlaanderen toegenomen. Het agentschap kan in 2017 rekenen op 8 miljoen euro aan bijkomende middelen.

  De rest van het budget gaat naar ontwikkelingssamenwerking en naar de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland, die ter plekke de internationale relaties onderhouden en de belangen van Vlaanderen behartigen.

  0,17 miljard 9,55 miljoen Internationale relaties 52,2 miljoen Internationaal ondernemen 23,1 miljoen Ontwikkelingssamenwerking 68,0 miljoen Toerisme
 • Hogere entiteiten

  VLA17Q1-percentage-HogereEnt-010,32%van totalebudget

  In de Vlaamse begroting worden ook de werkingsmiddelen van het Vlaams Parlement en de kabinetten van de Vlaamse ministers opgenomen. De algemene werkingskosten van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement blijven nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van 2016.

  0,13 miljard 36,3 miljoen Vlaamse Regering 93,3 miljoen Vlaams Parlement

Inkomsten

41,8 miljard

De totale middelen waarover de Vlaamse overheid in 2017 kan beschikken, worden geraamd op 41,8 miljard euro, een stijging met 2 miljard ten opzichte van 2016.

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werd de Bijzondere Financieringswet van 1989 ingrijpend gewijzigd en werd de financiering van de gewesten en gemeenschappen grondig hertekend. De Vlaamse overheid krijgt dotaties van de federale overheid alsook delen van de belastinginkomsten die de federale overheid worden geheven.

Sinds 2015 is ook de fiscale autonomie van de gewesten en gemeenschappen toegenomen. Naast de inkomsten uit de eigen gewestbelastingen, kan de Vlaamse overheid opcentiemen heffen op de federale personenbelasting. In 2014 haalde de Vlaamse overheid nog 19,4% aan eigen inkomsten op het totaal van de middelen. In 2017 bedraagt de fiscale autonomie al 33,1%.

 • 14,87%
  Gewestelijke belastingen
 • 56,92%
  Bijzondere Financieringswet
 • 18,20%
  Opcentiemen
 • 1,99%
  Dotaties
 • 8,02%
  Andere ontvangsten
41,8miljardtotale inkomsten Gewestelijke belastingen 14,87% Bijzondere financieringswet 56,92% Andere ontvangsten 8,02% Dotaties 1,99% Opcentiemen 18,20%
 • Gewestelijke belastingen

  VLA17Q1-percentage-GewBel14,87%van totalebudget

  De gewestelijke belastingen zijn belastingen die de Vlaamse overheid zelf oplegt. Zij kan hierover autonoom beslissen. Het zijn belastingen zoals de verkeersbelasting, onroerende voorheffing, registratie- en erfbelastingen en de nieuwe kilometerheffing. De inkomsten uit de gewestelijke belastingen bedragen ongeveer 15% van de totale inkomsten.

  De belastingen op spelen en weddenschappen en op speelautomaten worden geschat op 72 miljoen. Voorlopig worden die gewestbelastingen nog door de federale overheid geïnd. Vanaf 2018 zal de Vlaamse overheid die belastingen zelf innen.

  6,22miljard 71,9 miljoen Andere belastingen Eurovignet 2,33 miljoen 1,51 miljard Erfbelastingen 1,05 miljard Verkeersbelasting 233 miljoen Belasting op inverkeerstelling 109 miljoen Onroerendevoorheffing 421 miljoen Kilometerheffing 2,81 miljard Registratiebelastingen
 • Bijzondere Financieringswet

  VLA17Q1-percentage-BijFin56,92%van totalebudget

  Naast de eigen fiscale autonomie (gewestbelastingen en opcentiemen) en federale dotaties krijgt de Vlaamse overheid nog andere middelen toegewezen door de federale overheid. De opbrengsten uit belastingen die in heel België op een uniforme manier worden geheven door de federale overheid, worden toegewezen aan de gewesten en de gemeenschappen.

  Tegelijkertijd wordt een deel van de ontvangsten van alle gewesten en gemeenschappen ingehouden voor de sanering van de openbare financiën.

  23,8miljard 2,18 miljard Gewestmiddelen 21,6 miljard Gemeenschapsmiddelen
 • Opcentiemen

  VLA17Q1-percentage-opcent18,20%van totalebudget

  Opcentiemen zijn bijkomende belastingen die een overheid mag heffen op een belasting die door een andere overheid geheven wordt. Sinds 2015 mag de Vlaamse overheid opcentiemen heffen op de federale personenbelasting. Hierdoor stijgt de fiscale autonomie van de Vlaamse overheid. Zij kan immers zelf beslissen over de bedragen en de verdeling van deze opcentiemen.

 • Dotaties

  VLA17Q1-percentage-Donatie1,99%van totalebudget

  De Vlaamse overheid krijgt van de federale overheid een aantal dotaties. Dat geld is voorbestemd voor de uitvoering van een bepaald beleidsmaatregel. De Vlaamse overheid mag het geld uit die dotaties dan ook enkel spenderen aan de uitvoering van dat beleid. De Vlaamse overheid krijgt van de federale overheid onder andere dotaties voor:

  • universitair onderwijs voor buitenlandse studenten
  • de Plantentuin in Meise
  • de inning van verkeersbelastingen, registratiebelastingen en erfbelastingen.
  831 miljoen 86,1 miljoen Specifieke dotaties 745 miljard Toegewezen ontvangsten
 • Andere ontvangsten

  VLA17Q1-percentage-andereBel8,02%van totalebudget

  Naast de eigen inkomsten uit de gewestbelastingen en het geld dat van de federale overheid komt via dotaties, opcentiemen of toegewezen belastingen, heeft de Vlaamse overheid nog enkele andere bronnen van inkomsten, zoals de winst uit aandelen of dividenden. De Vlaamse overheid krijgt ook een percentage van de winst van de lottogelden van de Nationale Loterij. Voor 2017 wordt dat bedrag geschat op 30 miljoen euro.

  De bijkomende ontvangsten van de Vlaamse instellingen die tot de consolidatieperimeter behoren, worden geschat op 3 miljard euro. Het gaat hier om heffingen die worden geïnd door milieu-instellingen (afvalstoffenheffing van OVAM, waterheffingen van VMM, …) of de verkoop van materieel en onroerende goederen. Vanaf 2017 behoren de Vlaamse universiteiten en hogescholen tot de consolidatiekring van de Vlaamse Overheid, goed voor 908,3 miljoen euro bijkomende ontvangsten. 282,4 miljoen euro is afkomstig van bedrijven (ondersteuning van onderzoek, kosten voor vorming en bijscholing), 314,5 miljoen euro is afkomstig van gezinnen (voornamelijk inschrijvingsgelden).

  3,35miljard 30,0 miljoen Lottogelden 280 miljoen Eigen niet-fiscale,niet toegewezen ontvangsten 3,04 miljard instellingen consolidatieperimeter