Vlaanderen en het Europees Semester

De Vlaamse overheid onderschrijft de Europa 2020-strategie al sinds 2010. Vlaanderen is één van de enige regio's in de Europese Unie (naast Schotland) met een eigen Europa 2020-hervormingsprogramma. Het gaat om een goede praktijk die door de Europese Commissie en het Comité van de Regio's sterk wordt gewaardeerd.

Het ‘Europees Semester’ is de roepnaam voor de werkmethode van de Europese Commissie om het financiële, monetaire en fiscale beleid van de lidstaten op elkaar af te stemmen. Het Europees Semester vindt de eerste zes maanden van ieder jaar plaats, en resulteert in juli in beleidsaanbevelingen die de lidstaten moeten toepassen in hun begroting en besluitvorming. Zo gaat de Commissie na of de lidstaten zich voldoende inspannen om hervormingen door te voeren om de doelstellingen te verwezenlijken uit de Europa 2020-strategie en het Stabiliteits- en groeipact. Die moeten onder meer de crisis tegen gaan en de economie er bovenop helpen.

Het Europees Semester kenmerkt zicht de laatste jaren door intensievere dialoog tussen de Europese Commissie en de lidstaten. Vlaanderen neemt actief deel aan de bilaterale dialoogmomenten met België. De Commissie wil zich vergewissen van de voortgang die de lidstaat maakt, en gebruikt de informatie bij de opmaak van de gedetailleerde landenverslagen, die in februari elk jaar worden gepubliceerd.

Het Vlaams Hervormingsprogramma (VHP) brengt de beleidsantwoorden van Vlaanderen in beeld die uitvoering geven aan de landenspecifieke aanbevelingen (pdf) van de Raad van 14 juli 2015. Daarnaast beschrijft het VHP andere Vlaamse maatregelen die de realisatie van de ambitieuze Vlaamse Europa 2020-doelstellingen dichterbij moeten brengen. Het VHP houdt ook tenslotte rekening met het landenverslag van de Commissie (pdf) en formuleert antwoorden op de uitdagingen die de Commissie daarin voor Vlaanderen identificeert.

Vlaams Hervormingsprogramma 2018

Het Vlaams Hervormingsprogramma (VHP) 2018 goed is het achtste hervormingsprogramma dat de Vlaamse Regering in het kader van het Europees Semester opstelt. Met het VHP wil Vlaanderen de interactie tussen de Vlaamse en Europese instellingen vergroten.

De Vlaamse Regering betrekt traditiegetrouw zoveel mogelijk belanghebbenden bij de opmaak van het VHP. Het kwam tot stand met de medewerking van het Vlaams Parlement en de sociale partners (VESOC). Ook de leden van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (Vleva), waaronder de (boven)lokale besturen, tonen met enkele goede praktijken aan dat zij een bijdrage leveren aan de implementatie van de landenspecifieke aanbevelingen. Daarmee komt de Vlaamse Regering tegemoet aan de oproep van de Commissie om een breed draagvlak voor het Europees semester te creëren.

Het VHP maakt integraal deel uit van het nationale hervormingsprogramma. Het VHP wordt ook aan de voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's bezorgd. Op deze manier worden de Vlaamse Europa 2020-inspanningen ook Europees in de kijker geplaatst.

Meer informatie

Publicaties

Vlaams Hervormingsprogramma 2016

Met het Hervormingsprogramma wil Vlaanderen de interactie tussen de Vlaamse en Europese instellingen vergroten. Het is het zesde rapport dat Vlaanderen in het kader van het Europees Semester opmaakt. Het hervormingsprogramma geeft een maatgericht antwoord op de landenspecifieke aanbevelingen en de uitdagende Europa 2020-doelstellingen. Zo krijgt de Europese Commissie een fijnmaziger beeld van de

Flemish Reform programme 2016

In its reform programme Flanders gives a bespoke response to the country-specific recommendations and challenging Europe 2020 targets. It also provides the EC with a more detailed picture of the measures taken at the Flemish level. To allow Flanders to respond even better to the analyses made by the EC in its country reports or to the country-specific recommendations, the Government of Flanders

Vlaams Hervormingsprogramma 2015

Met het hervormingsprogramma wil Vlaanderen de interactie tussen de Vlaamse en Europese instellingen vergroten. Het is het vijfde rapport dat Vlaanderen in het kader van het Europees Semester opmaakt. Het is het eerste dat door de nieuwe Vlaamse Regering wordt voorgelegd, en dat rekening houdt met de nieuwe bevoegdheden die in juli 2014 met de zesde staatshervorming naar Vlaanderen overkwamen.