chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Industrie 4.0

  Zoals ook uitgetekend in het Nieuw Industrieel Beleid, is industriële activiteit een essentiële voorwaarde om in 2050 een welvarende regio te zijn. Vlaanderen moet daarom de sprong maken naar de industrie 4.0. De industrie 4.0 is een verzamelnaam voor nieuwe technologieën en concepten binnen de kennis- en maakeconomie. Het verwijst in het bijzonder ook naar de doorgedreven digitalisering van de industrie die momenteel plaatsvindt. Door volop mee te gaan in deze transitie kan Vlaanderen als gespecialiseerde kennis- en maakeconomie een sterke positie innemen in de nieuwe mondiale economie. We moeten ernaar streven om koploper te worden in nieuwe productietechnologieën en concepten. Hierdoor kan een nieuwe productiviteitssprong worden gerealiseerd in de bestaande maakindustrie, maar kunnen zich vooral ook nieuwe industriële activiteiten ontplooien waarbij nieuwe producten met nieuwe functionaliteiten worden ontwikkeld en tegelijk meer werkbaar werk tot stand komt. Bovendien kunnen deze ontwikkelingen leiden tot een efficiënter gebruik van materialen en energie, met alle voordelen van dien op vlak van duurzaamheid en kostenbesparingen. Dit alles is noodzakelijk om onze concurrentiekracht en welvaart op peil te houden in een wereld die razendsnel verandert.

  De overgang naar een industrie 4.0 zal ook zeer belangrijke gevolgen hebben voor de beschikbaarheid en de aard van jobs. Deze disrupties moeten worden opgevangen, onder meer door in te spelen op de nieuwe competenties die nodig zullen zijn bij werknemers. Industrie 4.0 vergt ook een innovatieve arbeidsorganisatie en de overgang naar een vernieuwd en flexibel arbeidsmarktmodel, wat mee gerealiseerd zal worden dankzij de transitie ‘Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan’. Daarnaast hebben we aandacht voor de jobs die verdwijnen en voor het vraagstuk of er voldoende nieuwe jobs gecreëerd zullen worden voor lager geschoolden en mensen die niet helemaal mee kunnen met alle ontwikkelingen. Deze Industrie 4.0 wordt ook geïnspireerd door de transitie naar een circulaire economie en omgekeerd zullen de nieuwe technologieën en concepten die in de Industrie 4.0 ontwikkeld worden ook bijdragen tot het sluiten van de materiaalkringlopen. Beide transities versterken en verdiepen elkaar.

  Om de sprong te maken naar de industrie 4.0 zal Vlaanderen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken telkens de economische opportuniteiten verkennen (beloftevolle niches exploreren, exporteerbare oplossingen voor bepaalde problemen uitwerken,…) en het nieuw industrieel ondernemen versterken. De omzetting van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar economische toepassingen en competitieve loon- en energiekosten zijn hierbij van cruciaal belang.

  Essentieel is ook dat er geïnvesteerd wordt door alle betrokken partners in de verdere ontwikkeling van die nieuwe productiemethoden en -technologieën en dat onze industriële bedrijven worden begeleid in het maken van de omslag. Verder moeten ook intersectorale samenwerkingen worden gepromoot, zowel in het bedrijfsleven (interclustersamenwerking) als in onderzoek. De traditionele sectoren doorbreken, leidt tot innovatieve kruisbestuiving. Het Vlaamse economische beleid en de Vlaamse bedrijven trekken bovendien best radicaal de kaart van de internationalisering. Vooral in EU-verband kan worden ingespeeld op opportuniteiten door (nog meer) gebruik te maken van Europese steunmaatregelen voor onderzoek en innovatie, maar vooral door vanuit het beleid en het bedrijfsleven meer samen te werken met andere landen, regio’s en bedrijven in Europa. De Vlaamse bedrijven kunnen hun niches vinden in internationale (in het bijzonder Europese) waardeketens en clusters.

  De transitieprioriteit ‘Industrie 4.0’ is ten slotte in het bijzonder gelinkt aan de transitieprioriteiten circulaire economie en energietransitie. Ook in het realiseren van een circulaire economie zal de industrie namelijk een belangrijke rol op zich moeten nemen en zullen nieuwe technologieën tot doorbraken kunnen leiden. Energie is dan weer een belangrijke productiekost voor de Vlaamse bedrijven die onder controle gehouden moet worden omwille van de competitiviteit. Blijvende aandacht voor energie-efficiëntie is cruciaal. Anderzijds dienen zich ook op dat domein nieuwe technologieën aan (o.m. om energie te besparen en zelf als Vlaanderen lokale energie op te wekken) die in toenemende mate kunnen bijdragen aan economische meerwaarde. Die dwarsverbanden met de transitieprioriteiten rond energie en circulaire economie worden in de uitwerking van het transitietraject Industrie 4.0 expliciet vormgegeven.

  Publicaties

  Transitieprioriteit De sprong maken naar Industrie 4.0. Startnota

  Op 24 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor transitieprioriteit ‘de sprong maken naar Industrie 4.0’' goed. Industrie 4.0 is een verzamelnaam voor nieuwe technologieën en concepten in de industrie, vooral dankzij een doorgedreven digitalisering. De startnota sluit aan bij de nota Visie2050, de langetermijnstrategie voor Vlaanderen, die de Vlaamse Regering in maart 2016 heeft

  Contact

  Leo Van De Loock  (leo.vandeloock@vlaio.be)