chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan

  Vlaanderen is in 2050 een regio met een lerende cultuur, waar sterke persoonlijkheden gevormd worden en iedereen maximaal voorbereid is op een steeds evoluerende arbeidsmarkt. Werken loont er en ondernemerschap wordt gestimuleerd en gewaardeerd. Dit alles ondersteund door een arbeidsvriendelijke fiscaliteit en werkvloeren met betrokken werknemers in werkbare loopbanen, waar creativiteit en innovatie aangemoedigd worden.

  Talent en kennis zijn in 2050 ook de drijvende krachten van vooruitgang en innovatie. Elke innovatie begint bij goed opgeleide mensen, bij innovatieve leer- en werkplekken die aanzetten tot creativiteit, tot ondernemerszin. We zetten daarom in op competentie- en talentontwikkeling zodat elk kind zich kan ontplooien tot een actieve burger. We leren om te innoveren. Geen talent blijft onbenut in onze superdiverse samenleving. Zo komen we tot veerkrachtige, actieve burgers die gewapend zijn om in een samenleving met disruptieve veranderingen te leven en om er beter, doordachter mee om te gaan. In het onderwijs en op de arbeidsmarkt wordt ingespeeld op nieuwe competenties, op nieuwe werkvormen. Partnerschappen tussen ondernemingen, kennisinstellingen, onderwijs, opleidingsverstrekkers,… zijn dynamisch, flexibel en versterken elkaar. Werknemers en bedrijven zullen de disrupties van vandaag en morgen beter moeten begrijpen en erop inspelen willen ze overleven in de 21ste eeuw. Ook de overheid zal zich moeten aanpassen aan deze ontwikkelingen.

  Het onderwijs- en opleidingslandschap is een actieve leer- en leefomgeving waar ervaringsgericht werken en combinaties van leren en werken en maatschappelijk engagement een volwaardige plaats hebben. De school, onderwijsinstelling of opleidingverstrekker van de toekomst is ook een innovatieve plaats waar het onderwijs, opleidingen, het sociale verenigingsleven en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten en samenwerken om zowel exacte als humane wetenschappelijke expertise op te bouwen en deze om te zetten in meer concurrentiekracht, duurzame loopbanen, veerkrachtige burgers en een betere maatschappij met een goede kwaliteit van leven. We stemmen studierichtingen en opleidingen af op de actuele en toekomstige ontwikkelingen van de samenleving, met daarbij aandacht voor de noden van de arbeidsmarkt, zonder daarbij de kwaliteit van leven van de burger in het gedrang te brengen. We zetten in op een waaier aan exact-wetenschappelijke, technologische, technische en wiskundige opleidingen en beroepen (STEM-opleidingen) waarin de ecologische en sociale uitdagingen mee als vertrekpunt genomen worden. In combinatie met de digitalisering in het onderwijs zorgen we op die manier voor een vlotte doorstroming naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Om in te spelen op veranderingen en uitdagingen in de samenleving hechten we belang aan het aanleren van flexibiliteit, probleemoplossend vermogen, weerbaarheid en het omgaan met stress. Het onderwijs kenmerkt zich hierbij door innovatieve en maatschappijrelevante werkvormen, zodat de leerstof actueel blijft en zo veel mogelijk lerenden bereikt.

  Het onderwijs vormt de brug bij uitstek tussen talent- en competentieontwikkeling. Sterke basisopleidingen, met aandacht voor algemene vorming, vaardigheden en attitudes, zorgen voor een goede zelfontplooiing en bevorderen gelijke kansen. Jongeren worden gevormd tot kritische, creatieve en sociale burgers die voorbereid zijn op een complexe, diverse en solidaire maatschappij. Levenslang leren en een levenslange zelfontplooiing zijn cruciaal opdat alle inwoners van Vlaanderen kunnen participeren in een samenleving die gekenmerkt wordt door een sterke sociale cohesie en waar ieder zijn plaats vindt op basis van de eigen talenten en competenties.

  Persoonlijke leerpaden die aansluiten bij de diversiteit van Vlaanderen zorgen ervoor dat alle burgers op sociaal en economisch vlak hun leven lang actief kunnen blijven in de maatschappij. Een maatschappij die voortdurend in verandering is, vraagt om een concurrentiële economie en onderwijs die zich telkens opnieuw heruitvinden om vroegtijdig in te spelen op de verschuivende jobs en gevraagde competenties. Een permanente omscholing van medewerkers tot inzetbare krachten in de nieuwe economie, is daarom noodzakelijk. Competentie- en talentontwikkeling staat centraal in de (levens)loopbaan. Dit maakt een leven lang leren mogelijk en haalbaar voor iedereen.

  De schotten tussen onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven zullen moeten worden opengebroken om levenslang te leren en op die manier het productieve vermogen van onze economie te versterken. Er zal anders geleerd worden en er zullen andere dingen geleerd worden op een arbeidsmarkt die nieuwe competenties en nieuwe werkvormen vraagt.

  De toenemende flexibiliteit die onze veranderende maatschappij met zich meebrengt vraagt ook een toenemende flexibiliteit van mensen en hun loopbanen. Dynamische (levens)loopbanen dragen bij tot een goede balans tussen, werk, privé, gezins- en verenigingsleven, tot welvaart en welzijn in een sociaal, innovatief en veerkrachtig Vlaanderen.

  Publicaties

  Transitieprioriteit Levenslang leren en dynamische levensloopbaan. Startnota

  Op 10 maart 2017 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor transitieprioriteit 'Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan' goed. De nota beschrijft de impact van technologie op jobs, kwalificaties en vaardigheden; hoe trends als individualisering en flexibilisering de loopbanen en arbeidsrelaties kunnen herdefiniëren en de verwachte evoluties in het onderwijs- en vormingslandschap.

  Contact