chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Slim wonen en leven

  We zullen in 2050 met 478.000 huishoudens meer zijn, we moeten de klimaatsverandering tegengaan, onze mobiliteit verbeteren, onze overblijvende ruimte slim benutten, inspelen op de vergrijzing, … Bovendien evolueert het woningaanbod traag: in veel van de woningen waarin we vandaag wonen, zullen we in 2050 ook nog wonen. De Vlaamse Regering maakt daar vandaag al werk van met haar Visie 2050, met als een van de transitieprioriteiten: Slim Wonen en Leven.

  Het Vlaamse ideaalbeeld is nog al te vaak een ruime en vrijstaande woning met tuin, bij voorkeur in een suburbane of landelijke omgeving. We moeten de Vlaming ervan overtuigen dat een goed gelegen en kwaliteitsvolle woning in een aantrekkelijke buurt een grotere levenskwaliteit kan bieden. Dit vertaalt zich in het toekomstbeeld van Slim Wonen en Leven, namelijk een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven met een aanbod op maat van de woonbehoefte.

  Een dergelijke ommekeer realiseer je niet vanuit het beleid alleen. Daarvoor moeten we samen met alle betrokkenen aan de slag.  In de transitie Slim Wonen en Leven brengen we deze betrokkenen samen en verfijnen we de uitdagingen voor de toekomst. Het nieuw beleid en nieuwe dienstverlening zal zoveel mogelijk ontstaan via inspraak en co-creatie met maatschappelijke actoren. Op die manier combineren ze de kennis, middelen en legitimiteit van overheden, burgers, non-profit en de bedrijfswereld. Tegelijkertijd gaan we aan de slag met concrete projecten.

  De transitie Slim wonen en leven is gericht op 2050. Het belang van dat langetermijndenken is voor wonen groot, door de trage evolutie van het woningbestand en omdat fundamentele veranderingen slechts op langere termijn en geleidelijk aan mogelijk zijn. Daarom moeten we vandaag al anticiperen op de steeds complexere maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. En dat doen we ook met stappen op kortere termijn. Voor het hele traject hebben we concrete opeenvolgende tussendoelen uitgezet op weg naar het gewenste toekomstbeeld.

  Deze tussentijdse doelen zien we als een eerste aanzet of voorlopige selectie van concrete ambities. Met de focus op korte termijn spreken we mensen, organisaties, overheden, bedrijven, de bankensector en de onderwijswereld aan om mee te stappen in het realiseren van deze doelen. Samen gaan we engagementen aan, formuleren we adviezen aan de overheden en zetten we experimenten uit om de beoogde einddoelen stap voor stap dichterbij te brengen.

  Natuurlijk hebben andere beleidsplannen (zoals het Woonbeleidsplan of het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) en transitieprocessen (zoals circulaire economie, energie, zorg en welzijn) een grote invloed op Slim Wonen en Leven. Slim Wonen en Leven vaart niet zijn eigen koers, maar neemt andere beleidsplannen of –processen ook mee als basis of betrekt ze net in de projectstructuur. Het is ook net in die transitieruimte, aangevuld met experimenten met rechtstreekse betrokkenen en mensen met ervaring in de praktijk, dat Slim Wonen en Leven kan slagen.

  De langetermijnvisie van het Woonbeleidsplan en Slim Wonen en Leven is dezelfde. We kunnen het er niet los van zien. Om die reden zal het Woonbeleidsplan ook deel uitmaken van de transitie-aanpak van Slim Wonen en Leven.

  Publicaties

  Transitieprioriteit Slim wonen en leven. Startnota

  De transitieprioriteit Slim Wonen en Leven wordt concreet gemaakt via het toekomstbeeld van een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven. De buurt is de interactie tussen de bewoner, zijn woning en zijn woon- en leefomgeving. De startnota sluit aan bij de nota Visie2050, de langetermijnstrategie voor Vlaanderen, die de Vlaamse Regering in maart 2016 heeft voorgesteld. Die strategie

  Contact