chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Transitie zorg en samenleven

  In Vlaanderen streven we naar een warme samenleving die niemand uitsluit. Daarom zet het beleid in op sociale cohesie en vermaatschappelijking, zelfbeschikking en emancipatie.

  Sociale cohesie

  Sociale cohesie – of verbondenheid – is de lijm die een gemeenschap bij elkaar houdt. Het is de mate waarin mensen – persoonlijk en als burger – betrokken zijn in de maatschappij.

  Jeugdwerking, sport, sociaal-cultureel werk, kunsten, erfgoed, vrijwilligerswerk, zorg … sociale cohesie komt tot uiting in alle domeinen. Drempels wegwerken en gelijke kansen creëren, tegen een achtergrond van (super)diversiteit en intergenerationeel samenleven, zijn noodzakelijke voorwaarden.

   

  Vermaatschappelijking

  Vermaatschappelijking is een sociale shift die iedereen een eigen plek in de samenleving gunt, daarvoor de nodige professionele ondersteuning uitbouwt en het nodige sociaal kapitaal – denk aan mantelzorgers en vrijwilligers – mobiliseert. Zo kunnen ook de meest kwetsbaren (mensen met beperkingen, chronisch zieken, alleenstaande ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen in armoede …) deelnemen aan de maatschappij. 

  De kracht van het engagement ondersteunt het verenigingsleven, stimuleert maatschappelijke integratie, bevordert de sportiviteit en verbindt culturen.

  Kritische reflecties en duurzame keuzes gaan hand in hand met de transitie. Cultuur-, erfgoed- en kennisinstellingen … inspireren de verbeelding en creatie. Zorg verbindt en verzacht, sport voorkomt en technologische innovatie faciliteert. Burgerinitiatieven en sociale bewegingen verhogen de weerbaarheid en kruiden de samenleving.

  Health in all policies is daarbij de toekomst van ons zorgmodel. Welzijn en gezondheid hebben sociale en economische bepalende factoren. In die mate zelfs dat de Wereldgezondheidsorganisatie vraagt om welzijn en gezondheid consequent als sleutelcomponent op te nemen in alle beleidsbeslissingen.

  Vlaanderen kan hierop inspelen met concrete, integrale en gemeenschappelijke uitdagingen: uitstekend onderwijs, kwaliteitsvol wonen, een aantrekkelijke leefomgeving, een vlot en veilig mobiliteitssysteem, zinvol werk, creativiteit, cultuur, sport, spel, mediageletterdheid … Al deze domeinen dragen bij tot meer welzijn en gezondheid op korte en lange(re) termijn. Het zijn onze bruggen naar andere transitieprioriteiten.

  Een ‘delivery unit’ van betrokken ambtenaren bereidt samen met markante personen de strategische veranderingen voor, die de transitieprioriteit naar 2050 moeten vormgeven. Een transitieruimte betrekt de ruime stakeholders, terwijl een transitieplatform, samengesteld uit alle transitiemanagers, de onderlinge samenhang tussen de transities bewaakt. Essentieel is dat het ambitieniveau aansluit en verder bouwt op andere visiedocumenten en plannen, en spoort met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

  Publicaties

  Startnota transitieprioriteit Zorg en samenleven in 2050. Conceptnota

  Op 16 juni 2017 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor transitieprioriteit ‘Zorg en samenleven' goed. In een globaliserende wereld is het cruciaal dat Vlaanderen een sterke community is. Sociale cohesie en geborgenheid zijn voor mensen belangrijk. We streven in Vlaanderen naar een warme samenleving die niemand achterlaat. De startnota sluit aan bij de nota Visie2050, de

  Contact