Slim Wonen en Leven

Slim Wonen en Leven

Het toekomstbeeld van Slim Wonen en Leven is een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven. Een duurzame woning en omgeving, op een slimme locatie. Met een aanbod op maat van de woonbehoefte en met duurzame woonwensen.

Nieuws

25/01/2018

Oproep City of Things voor lokale besturen

De Vlaamse overheid voorziet 4 miljoen euro om alle Vlaamse steden en gemeenten – groot én klein – de kans te geven slim aan de slag te gaan met smart city-toepassingen.

De oproep City of Things wil elke Vlaamse stad of gemeente smart maken. Slim parkeren, gezondheidszorg op afstand, efficiënt energieverbruik… de innovatieve mogelijkheden van het Internet of Things om het leven aangenamer en duurzamer te maken, lijken eindeloos. Met een enorm potentieel in baanbrekende nieuwe technologieën en een ontluikend kmo-ecosysteem heeft Vlaanderen een kans om topspeler te worden in de geconnecteerde wereld. Tijd om een versnelling hoger te schakelen door op een slimme manier samen te werken aan een slimmer, beter en duurzamer Vlaanderen.

25/01/2018

Welkom op de nieuwe website over Slim Wonen en Leven

Hoe leven en wonen we in 2050? Hoe kunnen we nu samen werken aan onze toekomstige samenleving?

De Vlaamse Regering wil nu de omslag naar 2050 versnellen met haar Visie 2050 en beschouwt Slim Wonen en Leven als één van de te realiseren prioriteiten.

We moeten nu inspelen op de groei en diversiteit van het aantal huishoudens, de mobiliteitsproblemen, de klimaatverandering, … Een ander beleid in 2050 vraagt nu al actie. In veel van de woningen waarin we vandaag wonen, zullen we in 2050 ook nog wonen. Daarom moeten we vandaag al anticiperen op de steeds complexere maatschappelijke uitdagingen van de toekomst.

Ontdek hier met welke acties we nu al starten, wie onze partners zijn en wat je zelf kan bijdragen.

16/03/2018

Samenwerking met Vicinia in de werf ‘Buurtinitiatieven’

Met als doel ‘een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven’, gaat de werf ‘Buurtinitiatieven’ nauw samenwerken met de vzw Vicinia (www.vicinia.be). Om duidelijke afspraken te maken hebben de transitiemanager van Slim Wonen en Leven (Helmer Rooze), de Secretaris Generaal van het departement Kanselarij en Bestuur (Martin Ruebens) en de directeur van vzw Vicinia (Luc Galoppin) een overeenkomst getekend waarin het doel en de voorwaarden van de samenwerking staan beschreven.

Vicinia werd opgericht door vijf partners (Matexi, BNP Paribas Fortis, Partena Promeris, bpost en de Koning Boudewijnstichting) en wil buurtinitiatieven verzamelen en vervolgens onderzoeken waarom ze op de ene plaats wel lukken en op de andere niet. We willen als Slim Wonen en Leven ook graag weten waarom bepaalde buurtinitiatieven succes hebben en andere niet, en daarom zijn we van plan om onder andere te helpen in het verzamelen van buurtinitiatieven en het formuleren van de onderzoeksvragen. Op deze manier willen we meewerken aan een goede lokale mix van (overheids-), burger- en commerciële initiatieven.

Naar een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven

We zullen in 2050 met 478.000 huishoudens meer zijn, we moeten de klimaatsverandering tegengaan, onze mobiliteit verbeteren, onze overblijvende ruimte slim benutten, inspelen op de vergrijzing, … Bovendien evolueert het woningaanbod traag: in veel van de woningen waarin we vandaag wonen, zal in 2050 ook nog gewoond worden. We moeten inspelen op verschillende maatschappelijke evoluties. Daarom start de Vlaamse Regering nu al met het veranderingstraject Slim Wonen en Leven.

In de duurzame buurt wordt ingezet op de leefbaarheid en op de ecologische, sociale en economische aspecten. We streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt. Daarom zeggen we dan ook dat iedereen in deze buurten kán wonen en leven. De buurt biedt een thuis aan alle groepen uit de samenleving, ook aan wie uit de boot dreigt te vallen of zijn woonbehoefte niet op eigen kracht kan invullen. De buurt biedt een antwoord op zorgnoden van de bewoners, toegankelijkheid, specifieke noden van kinderen (voldoende en veilige speelruimte, …). In het toekomstbeeld voelen bewoners zich (mede-) verantwoordelijk voor hun buurt.

We zorgen ervoor dat iedereen in deze buurten wíl wonen en leven. Dit kan via een gevarieerd palet van buurten of woon- en leefomgevingen. De voordelen van een duurzame buurt zijn voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor de vraag naar duurzame buurten grotendeels vanuit de burger zelf komt.

Om deze duurzame buurten een concretere invulling te geven, werken we met vier pijlers, maar buiten deze pijlers werken natuurlijk ook meer algemene maatschappelijke innovaties op de duurzame buurt in. Hierbij zien we vooral dat technische innovaties (zoals Smart Cities of technische ontwikkelingen in de bouwsector) en bestuurlijke innovaties ons vooruit zullen helpen.

Werven

Om het transitieproces echt handen en voeten te geven, werken we in werven. Dit zijn tijdelijke thematische samenwerkingen, waar ontwikkelingsruimte is voor proefprojecten, waar we innovatieve samenwerkingsverbanden kunnen opzetten en waar andere ondersteunende initiatieven van relevante stakeholders ruimte kunnen krijgen.

De ambities van de werven mogen onderling verschillen. Bij werven die draaien rond beginnende experimenten is er eerder de vrijheid om te leren wat werkt en wat niet, en wat kan worden verbeterd. Bij werven rond het opschalen en toepassen van bepaalde experimenten, zal het doel de daadwerkelijke implementatie van een nieuwe werkwijze zijn.

De werven zijn geen vrijblijvende denktanks; we moeten resultaten boeken, zoals voorstellen voor nieuw beleid, aangepaste regelgeving en kaders, innovatieve producten en diensten of een verandering in de waarden en het gedrag bij burgers en organisaties.

Concreet nodigen we in deze werven allerlei experten, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigende organisaties uit. Omdat de transitie Slim Wonen en Leven in beweging moet blijven, zijn deze werven in principe in de tijd beperkt. Na twee jaar moet een werf landen en concrete resultaten voorleggen.

Over ons

Centraal binnen de transitie Slim Wonen en Leven staat de strategische denkgroep met leden van binnen en buiten de Vlaamse overheid die het globale traject van de transitieprioriteit vanuit het toekomstbeeld 2050 te bewaken. Voor het dagelijks bestuur van de Slim Wonen en Leven en de ondersteuning van de Strategische Denkgroep is er een Coördinatieteam opgezet met daarin medewerkers van het Agentschap Wonen-Vlaanderen en het Departement Kanselarij en Bestuur.

Publicaties

Transitieprioriteit Slim wonen en leven. Startnota

De transitieprioriteit Slim Wonen en Leven wordt concreet gemaakt via het toekomstbeeld van een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven. De buurt is de interactie tussen de bewoner, zijn woning en zijn woon- en leefomgeving. De startnota sluit aan bij de nota Visie2050, de langetermijnstrategie voor Vlaanderen, die de Vlaamse Regering in maart 2016 heeft voorgesteld. Die strategie