chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Aanmoedigingspremie voor tijdskrediet

  Werkt u in de privésector of in de socialprofitsector en neemt u tijdskrediet of een van de thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof)? Dan kunt u van de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie krijgen. Dat is een aanvullende uitkering, boven op de onderbrekingsuitkering die u krijgt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

  Personeelsleden van de Vlaamse openbare sector kunnen sinds 2 september 2016 Vlaams zorgkrediet opnemen. Er worden geen aanmoedigingspremies meer toegekend voor periodes van Vlaams zorgkrediet die gestart zijn vanaf 2 september. Als u voor 2 september 2016 al een aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking kreeg, dan blijft u die krijgen tot uw recht opgebruikt is.

  In de loop van 2017, wellicht na de zomer, wordt de mogelijkheid ingevoerd om 1/10 ouderschapsverlof te nemen. Met deze formule zou u gedurende 40 maanden een halve dag verlof per week of één volledige dag verlof om de twee weken kunnen nemen. Daar zal geen AP voor aangevraagd kunnen worden.

  Voorwaarden

  Welke sector?

  De voorwaarden voor het krijgen van een Vlaamse aanmoedigingspremie zijn verschillend voor de twee mogelijke sectoren van tewerkstelling:

  • de privésector
  • de socialprofitsector.

  Ga eerst na tot welke sector u behoort. Per sector zijn er specifieke voorwaarden.

  • In de privésector geldt dat werknemers in het Vlaamse Gewest tewerkgesteld moeten zijn.
   Ook als u bijvoorbeeld voor een Waals bedrijf werkt, maar 3 dagen per week in Vlaanderen thuiswerkt of als vertegenwoordiger voortdurend in Vlaanderen werkt, komt u in aanmerking. Vraag in dat geval om een verklaring van uw werkgever. Een eenvoudige ‘verklaring op eer’ volstaat.
  • Ook in de socialprofitsector geldt dat werknemers in het Vlaamse Gewest tewerkgesteld moeten zijn. Maar als u in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werkt, komt u toch in aanmerking voor de aanmoedigingspremie als uw werkgever
   • ofwel tot de Vlaamse gezondheids- en welzijnssector behoort en Vlaamse subsidies ontvangt
   • ofwel tot de Vlaamse socio-culturele sector behoort.
  • Federale ambtenaren hebben geen recht op een aanmoedigingspremie.

  Welke regeling?

  In de privésector kunt u in 3 gevallen een aanmoedigingspremie krijgen, namelijk als u kiest voor:

  • zorgkrediet (tijdskrediet of thematisch verlof om voor kinderen of hulpbehoevenden te zorgen)
  • opleidingskrediet
  • krediet in het kader van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

  Bekijk de voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in de privésector.

  In de socialprofitsector kunt u in 5 gevallen een aanmoedigingspremie krijgen, namelijk als u kiest voor:

  • zorgkrediet (thematisch verlof om voor kinderen of hulpbehoevenden te zorgen)
  • opleidingskrediet
  • landingsbaan
  • loopbaankrediet (als u uw loopbaan voltijds onderbreekt)
  • krediet in het kader van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

  Bekijk de voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in de socialprofitsector.

  Voorafgaand

  Om in aanmerking te komen voor een aanmoedigingspremie, moet u altijd:

  • al een goedkeuring van een onderbrekingsuitkering van de RVA gekregen hebben voor uw thematisch verlof of tijdskrediet. U krijgt die goedkeuring via de beslissingsbrief C62.
  • 12 maanden aaneensluitend gewerkt hebben voordat uw loopbaanonderbreking of tijdskrediet ingaat.
   Als u in die 12 maanden wegens jaarlijkse vakantie, zwangerschapsverlof, ziekteverlof, loopbaanonderbreking, progressieve werkhervatting, economische werkloosheid, borstvoedingsverlof of een ander verlof een tijdlang niet gewerkt hebt, dan wordt die periode voor de berekening van uw premiebedrag beschouwd als gewerkte tijd. Ook interimwerk telt als gewerkte tijd, zolang u in die 12 maanden maar geen enkele dag werkloos bent geweest.

  U kunt de aanmoedigingspremie alleen krijgen voor de periode waarin u ook een uitkering krijgt van de RVA, behalve in het uitzonderlijke geval van steun aan werknemers van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.

  Ook als u een zelfstandige activiteit uitoefent, kunt u in sommige gevallen een aanmoedigingspremie krijgen. De absolute voorwaarde is wel dat u al een uitkering van de RVA krijgt. Als de RVA geen bezwaar heeft tegen uw zelfstandige activiteit, dan zal die ook aanvaard worden voor uw aanmoedigingspremie.

  Begindatum

  De aanmoedigingspremie wordt altijd toegekend vanaf de eerste van de maand, ook als u in uw aanvraag een andere begindatum vermeldt.

  • Als de RVA-onderbreking start tussen de 1ste en de 15de van de maand, begint de aanmoedigingspremie te lopen vanaf het begin van die maand.
  • Als de RVA-onderbreking start vanaf de 16de van de maand of later, begint de aanmoedigingspremie pas te lopen vanaf het begin van de volgende maand.

  Hou er rekening mee dat de premie pas toegekend wordt als bij de start van de onderbreking aan alle voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld: als iemand een onderbreking opneemt vanaf de 17de van een maand, maar voldoet pas aan de voorwaarden vanaf de 19de van die maand, zal de aanvraag geweigerd worden, ook al zou de aanmoedigingspremie pas ingaan op de 1ste van de daarop volgende maand.

  Procedure

  Online

  De meeste mensen die een aanmoedigingspremie willen aanvragen, kunnen dat gewoon online doen. Online aanvragen is bijvoorbeeld mogelijk voor alle thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof).

  Online aanvragen is makkelijk: bekijk de video
  Het heeft alleen maar voordelen: u krijgt meteen een ontvangstbevestiging, gegevens en documenten die de dienst al heeft, hoeft u niet opnieuw in te geven, uw dossier wordt sneller behandeld en u zult het geld sneller ontvangen. Om een online aanvraag te doen, moet u u de beslissingsbrief C62 van de RVA al ontvangen hebben. Voor de online aanvraag hebt u een elektronische identiteitskaart met een kaartlezer nodig, ofwel een federaal token.

  Hou daarnaast deze informatie klaar:

  • uw rekeningnummer
  • de precieze periode van uw onderbreking
  • de adresgegevens van uw feitelijke plaats van tewerkstelling
  • het aantal uren dat u normaal gezien volgens uw arbeidscontract werkt en het aantal uren dat u tijdens uw onderbreking werkt.

  Vraag uw aanmoedigingspremie hier online aan.

  Hou er rekening mee dat het doorgaans tot twee maanden duurt voordat uw papieren aanvraag behandeld wordt

  Papier

  Als u uw aanvraag toch op papier wilt of moet doen, download dan het juiste aanvraagformulier

  U vult deel A in, uw werkgever deel B. Als u tijdskrediet neemt om een opleiding te volgen, laat u deel C invullen door de onderwijsinstelling waar u de opleiding volgt.

  Voeg de juiste documenten (in elk geval een kopie van de beslissingsbrief C62) toe aan uw aanvraag en stuur alles op naar de Dienst Competenties en Loopbanen. Doe dat bij voorkeur aangetekend: bij eventuele betwistingen accepteert de dienst het briefje van een aangetekende zending als bewijs.

  Als u een opleiding volgt die bestaat uit verschillende modules, stuurt u een inschrijvingsattest voor de eerste module van de opleiding op. De attesten van de andere modules mag u later opsturen. Ook andere ontbrekende documenten, bijvoorbeeld een kopie van een geboorteattest, mag u per post of per mail (ingescand of duidelijk zichtbare foto) opsturen, met vermelding van dossiernummer en persoonsgegevens.
  Het is aan te raden een kopie te nemen van alle attesten en die bij de tweede en de daaropvolgende zendingen mee te sturen, zo blijven alle documenten aan elkaar gelinkt.

  Aanvraagtermijn

  Aanvragen voor de aanmoedigingspremie in de socialprofitsector moet u binnen 6 maanden na de start van uw tijdskrediet of thematisch verlof aanvragen.
  In de privésector is er geen strikte deadline, maar de premie kan maar met een terugwerkende kracht van maximaal 6 maanden worden toegekend.

  Als u bij de RVA een verlenging of aanpassing van uw tijdskrediet of thematisch verlof aanvraagt, dan moet u ook een nieuwe aanvraag voor een aanmoedigingspremie indienen.

  Bedrag

  Het bedrag van de premie hangt af van

  • de sector waarin u werkt.
  • de specifieke vorm van onderbreking
  • het percentage waarmee u uw werk onderbreekt
  • het aantal uren dat u werkte in de 12 maanden voor de onderbreking. De hoogte van het premiebedrag wordt bepaald door het laagste tewerkstellingspercentage (dus het minste aantal uren) dat u werkte in de 12 maanden voor de onderbreking.

  De betaling gebeurt telkens omstreeks de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft. Als uw onderbreking op het moment van de goedkeuring al enige tijd loopt, krijgt u meteen ook de voorgaande maanden uitbetaald.

  Meer informatie

  Publicaties

  Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privésector: zorgkrediet, opleidingskrediet, onderneming in moeilijkheden

  De Vlaamse overheid schept mogelijkheden voor een soepele loopbaanplanning met aanmoedigingspremies. Als je een tijdskrediet of loopbaanonderbreking neemt, krijg je van de RVA een onderbrekingsuitkering. Die uitkering kan aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. Ook wanneer je minder gaat werken zonder opname van tijdskrediet of loopbaanonderbreking bij een

  Vlaamse aanmoedigingspremies voor de social profit sector : zorgkrediet, loopbaankrediet, landingsbaan, opleidingskrediet, onderneming in moeilijkheden

  De Vlaamse overheid schept mogelijkheden voor een soepele loopbaanplanning met aanmoedigingspremies voor wie een tijdskrediet of een loopbaanonderbreking neemt. Ook wanneer je minder gaat werken zonder opname van tijdskrediet of loopbaanonderbreking bij een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, kun je een premie ontvangen. Naargelang de sector waar je tewerkgesteld bent, verschilt

  Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector

  Formulier om een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector aan te vragen.

  Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector

  Formulier om een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector aan te vragen.

  Wijzigen rekeningnummer aanmoedigingspremies. Formulier

  Formulier voor het wijzigen van een rekeningnummer voor aanmoedigingspremies