Voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in de privésector

In de privésector zijn er 3 mogelijkheden om een aanmoedigingspremie te krijgen:

 • u vraagt een premie aan in het kader van zorgkrediet
 • u vraagt een premie aan in het kader van opleidingskrediet
 • u vraagt steun voor werknemers aan indien u werkt in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Aanvraagtermijn

Als u in de privésector werkt, hoeft u de aanmoedigingspremie niet noodzakelijk binnen een bepaalde termijn aan te vragen. Maar zodra de dienst uw volledige aanvraag heeft ontvangen, kunt u uw premie maar met een terugwerkende kracht van maximaal zes maanden krijgen. Als u uw aanvraag bijvoorbeeld pas een jaar na het begin van uw tijdskrediet of thematisch verlof aanvraagt, dan zult u maar voor de laatste zes maanden een aanmoedigingspremie krijgen.

Zorgkrediet

Voor u een aanmoedigingspremie in het kader van zorgkrediet kunt aanvragen, moet u via de beslissingsbrief C62 al een goedkeuring van een onderbrekingsuitkering van de RVA gekregen hebben in het kader van

 • één van de thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof).
 • of tijdskrediet

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een aanmoedigingspremie in het kader van zorgkrediet als u:

 • een thematisch verlof neemt: ouderschapsverlof (maar niet als u 1/10 ouderschapsverlof neemt), medische bijstand of palliatief verlof
 • halftijds of voltijds tijdskrediet neemt bij de RVA (dus niet als u met maar 1/5 onderbreekt):
  • voor de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid of een persoon buiten de familie die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte
  • voor de zorg voor uw kind(eren) tot en met 7 jaar, dus tot de maand waarin het kind voor wie u tijdskrediet neemt, 8 jaar wordt. Voor kinderen die een handicap van ten minste 66% hebben, is dat tot en met 11 jaar.
  • voor de zorg voor een (schoon)moeder of (schoon)vader die ouder is dan 70 jaar, niet voor een grootouder.

Pas op: in het geval van tijdskrediet op basis van de laatste twee gevallen (zorg voor een kind tot en met 7 jaar en zorg voor een (schoon)ouder van meer dan 70) moet de sector of de onderneming waarin u werkt, een sectorakkoord, een bedrijfsakkoord of een toetredingsakte afgesloten hebben. Dat is voor de meeste sectoren en ondernemingen het geval, maar niet voor allemaal. Neem bij twijfel contact op met uw personeelsdienst.

Bij opname van een RVA-tijdskrediet eindeloopbaan (de ‘landingsbaan’) in de privésector kunt u geen Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen.

Duur

Tijdens uw volledige beroepsloopbaan kunt u in de privésector maximaal 1 jaar een aanmoedigingspremie in het kader van zorgkrediet verkrijgen. Die periode van maximaal 12 maanden is:

 • niet proportioneel: het maakt geen verschil uit of u die 12 maanden halftijds, deeltijds of voltijds onderbreekt.
 • cumulatief: elke maand dat u in het verleden al een premie hebt gekregen in het kader van zorgkrediet, wordt als volledige maand meegeteld in de berekening van het aantal maanden dat u nog rest.
 • deelbaar: u kunt de aanmoedigingspremie gespreid over uw hele loopbaan opnemen.

 

Bedrag 

(sinds 1 september 2018)

U werkte voor uw onderbreking

U werkt tijdens uw onderbreking

Netto maandelijkse premie in euro

 minimaal 75%

0%

179,68

 minimaal 75%

50%

119,79

 minimaal 50%

0%

119,79

 tussen 20 en 50%

0%

 59,90

100%

80%

59,90 (enkel bij thematisch verlof, niet bij tijdskrediet. Bij tijdskrediet krijg je niks)

 • Bent u alleenwonende? Dan worden de bedragen verhoogd met 43,45 euro netto. U bent alleenwonende als u
  • helemaal alleen woont
  • samenwoont met ten minste één kind voor wie u kinderbijslag ontvangt.  
 • Als u een papieren aanvraag indient, moet u in dat geval een attest van gezinssamenstelling van het gemeentehuis mee opsturen. Bij de online aanvraag is dat niet nodig, maar dan moet u wel in uw aanvraag expliciet aangeven dat u de verhoogde premie wilt ontvangen.
 • Als u niet alleenwonend bent, hoeft u geen attest van gezinssamenstelling op te sturen.

Opleidingskrediet

Voor u een aanmoedigingspremie in het kader van opleidingskrediet kunt aanvragen, moet u via de beslissingsbrief C62 al een goedkeuring van een onderbrekingsuitkering van de RVA gekregen hebben in het kader van tijdskrediet (maar niet voor onderbreking met 1/5!).

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een aanmoedigingspremie in het kader van opleidingskrediet, als u een opleiding volgt die minstens 120 contacturen (stage wordt ook aangezien als contacturen) of 9 studiepunten omvat en die aan één van de volgende criteria beantwoordt:

U mag ook twee of meer opeenvolgende opleidingen volgen waarvan het programma samen minstens 120 contacturen of 9 studiepunten op jaarbasis omvat.
Afstandsonderwijs geeft alleen recht op de aanmoedigingspremie als de opleiding minstens 9 studiepunten telt of minstens 120 contacturen omvat.

Komen niet in aanmerking voor een Vlaamse aanmoedigingspremie:

 • webleren
 • buitenlandse opleidingen
 • opleidingen die u in België volgt maar die door een buitenlandse opleidingsinstelling worden georganiseerd
 • Erasmusopleidingen.

Opmerking: 55-plussers komen alleen in aanmerking in geval van volledig tijdskrediet. Als u als 55-plusser halftijds gaat werken, krijgt u immers een verhoogde uitkering bij de RVA.

Bij opleidingen die uit verschillende modules bestaan, stuurt u alvast een inschrijvingsattest voor de eerste module van de opleiding op. De attesten van de andere modules mag u later opsturen. Het is aan te raden een kopie te nemen van alle attesten en die bij de tweede en de daaropvolgende zendingen mee te sturen, zo blijven alle documenten aan elkaar gelinkt.

Let wel: als u voltijds of halftijds tijdskrediet neemt om een opleiding te volgen en op basis daarvan een aanmoedigingspremie opleidingskrediet wilt aanvragen, ga dan na of de sector of de onderneming waarin u werkt, een sectorakkoord, een bedrijfsakkoord of een toetredingsakte afgesloten heeft. Dat is voor de meeste ondernemingen het geval, maar niet altijd. Neem bij twijfel contact op met uw personeelsdienst.
Als dat niet het geval is, hebt u alleen recht op een aanmoedigingspremie opleidingskrediet als u tweedekansonderwijs volgt: dat wil zeggen onderwijs dat mensen van 18 en ouder de kans geeft om een diploma of getuigschrift van algemeen, beroeps- of technisch secundair onderwijs te behalen van een hogere graad dan de graad die de betrokkene al heeft.

Duur

Tijdens uw volledige beroepsloopbaan kunt u in de privésector maximaal 2 jaar een aanmoedigingspremie in het kader van opleidingskrediet verkrijgen. Werknemers met minstens 20 jaar anciënniteit krijgen daar een half jaar bij. Die periode van maximaal 24 maanden is:

 • niet proportioneel: het maakt geen verschil uit of u die 24 maanden halftijds, deeltijds of voltijds onderbreekt.
 • cumulatief: elke maand dat u in het verleden al een premie hebt gekregen in het kader van opleidingskrediet, wordt als volledige maand meegeteld in de berekening van het aantal maanden dat u nog rest.
 • deelbaar: u kunt de aanmoedigingspremie gespreid over uw hele loopbaan opnemen.

Als uw opleiding langer dan 2 jaar duurt, kunt u toch de premie krijgen voor de volledige duur van de opleiding als het gaat om

Bedrag

(sinds 1 september 2018)

 

U werkte voor uw onderbreking

U werkt tijdens uw onderbreking

 Netto maandelijkse premie in euro

 minimaal 75%

0%

179,68

minimaal 75%

50%

119,79

minimaal 50%

0%

119,79

 tussen 20 en 50 %

0%

59,90

 100%

80%

NIETS

Bent u alleenwonende? Dan worden de bedragen verhoogd met 43,45 euro netto. In dat geval moet u bij uw aanvraag een attest van gezinssamenstelling van het gemeentehuis mee opsturen. U bent alleenwonende als u

 • helemaal alleen woont
 • samenwoont met ten minste één kind voor wie u kinderbijslag ontvangt.

Als u een papieren aanvraag indient, moet u een attest van gezinssamenstelling van het gemeentehuis mee opsturen. Als u van de RVA een verhoogde uitkering als alleenstaande krijgt, hoeft u dat attest niet bij te voegen.

Als u niet alleenwonend bent, hoeft u geen attest van gezinssamenstelling op te sturen.

Elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag indienen met een nieuw opleidingsattest.

Steun voor werknemers in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

Een zeer specifieke aanmoedigingspremie is de steun voor werknemers van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Werknemers van een bedrijf dat federaal erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, kunnen tijdens hun tijdelijke arbeidsduurvermindering maximaal twee jaar een aanmoedigingspremie krijgen. Maar die premie mag niet gecombineerd worden met een tijdskrediet van de RVA. Voor informatie over voorwaarden en bedragen kunt u terecht op de website werk.be of bij de Dienst Competenties en Loopbanen.

Publicaties

Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privésector: zorgkrediet, opleidingskrediet, onderneming in moeilijkheden

De Vlaamse overheid schept mogelijkheden voor een soepele loopbaanplanning met aanmoedigingspremies. Als je een tijdskrediet of loopbaanonderbreking neemt, krijg je van de RVA een onderbrekingsuitkering. Die uitkering kan aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. Ook wanneer je minder gaat werken zonder opname van tijdskrediet of loopbaanonderbreking bij een

Veelgestelde vragen