Voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in de socialprofitsector

In de socialprofitsector zijn er 5 mogelijkheden om een aanmoedigingspremie te krijgen. U kunt een premie aanvragen in het kader van:

 • zorgkrediet: u onderbreekt uw loopbaan voor de zorg voor kinderen of hulpbehoevende familieleden. U doet dat in de vorm van een thematisch verlof: ouderschapsverlof (maar niet als u 1/10 ouderschapsverlof neemt), medische bijstand of palliatief verlof
 • loopbaankrediet: u onderbreekt uw loopbaan om even de batterijen op te laden, om voor uw gezin te zorgen of om welke reden ook. U doet dat in de vorm van een voltijds tijdskrediet of een voltijds thematisch verlof.
 • opleidingskrediet: u neemt tijdskrediet om een opleiding te volgen.
 • landingsbaan: u hebt een carrière in de socialprofit achter de rug en u hebt van de RVA een goedkeuring met uitkering gekregen voor een loopbaanonderbreking in het kader van het eindeloopbaanstelsel.
 • steun voor werknemers in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering: u moet noodgedwongen minder werken. De Vlaamse overheid geeft premies om uw inkomensverlies te compenseren en banen te redden. U mag tijdens die periode geen loopbaanonderbreking opnemen bij de RVA.

Aanvraagtermijn

Uw volledige aanvraag (het ingevulde aanvraagformulier en de nodige bijlagen) moet uiterlijk zes maanden na de aanvang van de onderbreking op de dienst aankomen. Te laat is onherroepelijk te laat: uw aanvraag wordt geweigerd als ze later dan zes maanden na het begin van de loopbaanonderbreking de dienst bereikt.
Als u uw onderbreking verlengt, moet u ook een nieuwe aanvraag voor de aanmoedigingspremie indienen. Ook bij een verlenging moet uw volledige aanvraag binnen zes maanden na het begin van uw verlenging ingediend zijn.

Zorgkrediet

Voor u een aanmoedigingspremie in het kader van zorgkrediet kunt aanvragen, moet u via de beslissingsbrief C62 al een goedkeuring van een onderbrekingsuitkering van de RVA gekregen hebben in het kader van een van de thematische verloven:

 • ouderschapsverlof
 • verlof voor medische bijstand
 • palliatief verlof.

Duur

Tijdens uw volledige beroepsloopbaan kunt u maximaal 1 jaar een aanmoedigingspremie in het kader van zorgkrediet krijgen. Als u dat wilt, kunt u voor of na het zorgkrediet (maar niet tegelijkertijd) nog een andere aanmoedigingspremie aanvragen.

Bedrag

(sinds 1 oktober 2018)

U werkte voor uw onderbreking

U werkt tijdens uw onderbreking

Netto maandelijkse premie in euro

minimaal 75 %

0%

504,29

minimaal 75 %

50%

267,12

100% 80%

149,73

minimaal 50% 0%

267,12

tussen 20 en 50 %

0%

149,73

Loopbaankrediet

Voor u een aanmoedigingspremie in het kader van zorgkrediet kunt aanvragen, moet u via de beslissingsbrief C62 al een goedkeuring van een onderbrekingsuitkering van de RVA gekregen hebben in het kader van voltijds tijdskrediet of een voltijds thematisch verlof. Een deeltijdse onderbreking geeft geen recht op de premie.

Duur

Per 5 jaar anciënniteit hebt u recht op 3 maanden premie, met een maximum van 1 jaar. Voor de berekening van de anciënniteit wordt gekeken naar de periode dat u in de socialprofitsector of in een gelijkgestelde sector hebt gewerkt. Dat mag op verschillende plaatsen zijn. Als gelijkgestelde sectoren worden beschouwd:

 • ziekenhuizen
 • thuisverpleging
 • revalidatiecentra
 • rust- en verzorgingstehuizen en rusthuizen voor de opvang van bejaarden
 • openbare instellingen voor gezinszorg
 • openbare kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen
 • openbare instellingen of privébedrijven die onder de bevoegdheid vallen van de Vlaamse minister voor Welzijn maar geen personeelssubsidies ontvangen

Maar op het ogenblik dat u uw tijdskrediet neemt, moet u daadwerkelijk in de Vlaamse socialprofitsector werken en niet in een gelijkgestelde sector.

Als u dat wilt, kunt u voor of na het loopbaankrediet (maar niet tegelijkertijd) nog een andere aanmoedigingspremie aanvragen.

Bedrag

(sinds 1 oktober 2018)

 U werkte voor uw onderbreking

 U werkt tijdens uw onderbreking

Netto maandelijkse premie in euro

Netto maandelijkse premie in euro

 

 

minstens 5 jaar anciënniteit in de sector
maar niet in dezelfde onderneming

minstens 5 jaar anciënniteit in dezelfde onderneming

minimaal 75% 0%

430,22

278,77

minimaal 50 %

 0%

230,09

149,13

Als u minstens 5 jaar anciënniteit hebt in dezelfde onderneming en dus niet alleen in de sector, krijgt u een lagere aanmoedigingspremie omdat uw onderbrekingsuitkering van de RVA hoger is.

Opleidingskrediet

Voor u een aanmoedigingspremie in het kader van opleidingskrediet kunt aanvragen, moet u via de beslissingsbrief C62 al een goedkeuring van een onderbrekingsuitkering van de RVA gekregen hebben in het kader van tijdskrediet (maar niet voor onderbreking met 1/5).

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een aanmoedigingspremie in het kader van opleidingskrediet, als u een opleiding volgt die minstens 120 contacturen (stage wordt ook aangezien als contacturen) of 9 studiepunten omvat en die aan één van de volgende criteria beantwoordt:

U mag ook twee of meer opeenvolgende opleidingen volgen waarvan het programma samen minstens 120 contacturen of 9 studiepunten op jaarbasis omvat. 
Afstandsonderwijs geeft alleen recht op de aanmoedigingspremie als de opleiding minstens 9 studiepunten telt of minstens 120 contacturen omvat.

Komen niet in aanmerking voor een Vlaamse aanmoedigingspremie:

 • webleren
 • buitenlandse opleidingen
 • opleidingen die u in België volgt maar die door een buitenlandse opleidingsinstelling worden georganiseerd
 • Erasmusopleidingen.

 

Elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag indienen met een nieuw opleidingsattest. In de tussentijd is het document c62 wel voldoende om de verlenging van het opleidingskrediet te krijgen. Let wel: dat is alleen het geval bij opleidingskrediet. Bij andere types van onderbreking moet u altijd een aanvraagformulier indienen.

Duur

Tijdens uw volledige beroepsloopbaan kunt u in de socialprofitsector de premie opleidingskrediet voor de duur van maximaal 2 jaar verkrijgen. Werknemers met minstens 20 jaar anciënniteit krijgen daar een half jaar bij. Die periode van maximaal 24 maanden is:

 • niet proportioneel: of u halftijds of voltijds onderbreekt speelt geen rol
 • cumulatief: elke maand die u vroeger al in het kader van opleidingskrediet hebt opgenomen, wordt meegeteld.
 • deelbaar: u kunt de aanmoedigingspremie gespreid over uw hele loopbaan opnemen.

Als uw opleiding langer dan 2 jaar duurt, kunt u toch de premie krijgen voor de volledige duur van de opleiding als het gaat om

 • tweedekansonderwijs: dat wil zeggen onderwijs dat mensen van 18 en ouder de kans geeft om een diploma of getuigschrift van algemeen, beroeps- of technisch secundair onderwijs te behalen van een hogere graad dan de graad die de betrokkene al heeft.
 • opleidingen die leiden naar een knelpuntberoep: het beroep moet voorkomen in de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB of in de RVA-lijst van studies die toegang geven tot knelpuntberoepen.

Bedrag 

(sinds 1 oktober 2018)

U werkte voor uw onderbreking

U werkt tijdens uw onderbreking

 Netto premie in euro

minimaal 75%

0%

179,68

minimaal 75%

50%

119,79

minimaal 50%

0%

119,79

tussen 20 en 50% 0%

59,90

100% 80% NIETS

Bent u alleenwonende? Dan worden de bedragen verhoogd met 43,45 euro. U bent alleenwonende als u:

 • helemaal alleen woont
 • samenwoont met ten minste één kind voor wie u kinderbijslag ontvangt.  

Als u een papieren aanvraag indient, moet u een attest van gezinssamenstelling van het gemeentehuis mee opsturen. Als u van de RVA een verhoogde uitkering als alleenstaande krijgt, hoeft u dat attest niet bij te voegen.

Als u niet alleenwonend bent, hoeft u geen attest van gezinssamenstelling op te sturen.

Landingsbaan

Om in aanmerking te komen voor de aanmoedigingspremie landingsbaan:

 • moet uw beroep voorkomen op de lijst van ‘zorggerelateerde beroepen’
 • moet u via de beslissingsbrief C62 al een goedkeuring van een onderbrekingsuitkering van de RVA gekregen hebben in het stelsel tijdskrediet eindeloopbaan. Net als het federale tijdskrediet eindeloopbaan kan ook de Vlaamse aanmoedigingspremie landingsbaan in principe pas vanaf 60 jaar toegekend worden. Maar er zijn, net als op federaal vlak, uitzonderingen mogelijk vanaf 55 jaar. Neem bij twijfel altijd contact op met de Dienst Competenties en Loopbanen.
 • moet u uw aanvraag voor de premie binnen 6 maanden na het begin van uw landingsbaan indienen. Ook als er een goedkeuring is van de RVA maar er gedurende een bepaalde periode geen uitbetaling is door de RVA (eindeloopbaan zonder uitkeringen), moet de aanvraag binnen 6 maanden na de start van de onderbreking ingediend worden. De uitbetaling van de aanmoedigingspremie start pas vanaf het ogenblik dat de RVA een uitkering toekent.
 • moet u in het jaar dat aan het tijdskrediet voorafgaat, een arbeidscontract gehad hebben van minimaal 75% van een voltijdse betrekking.
 • moet u voor de eerste dag van de landingsbaan:
  • ofwel 20 jaar voltijds of deeltijds in de socialprofitsector of de gelijkgestelde sectoren hebben gewerkt
  • ofwel een loopbaan van 25 jaar hebben gehad, waarvan minstens 10 jaar voltijds in de socialprofitsector of gelijkgestelde sectoren, of een equivalent van 10 jaar voltijds. Bijvoorbeeld: als u 12,5 jaar 80 procent hebt gewerkt, is dat hetzelfde als 10 jaar 100 procent. Als gelijkgestelde sectoren worden beschouwd:
   • ziekenhuizen
   • thuisverpleging
   • revalidatiecentra
   • rust- en verzorgingstehuizen en rusthuizen voor de opvang van bejaarden
   • openbare instellingen voor gezinszorg
   • openbare kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen
   • openbare instellingen of privébedrijven die onder de bevoegdheid vallen van de Vlaamse minister voor Welzijn maar geen personeelssubsidies ontvangen.
   • Op het ogenblik dat u uw tijdskrediet neemt, moet u daadwerkelijk in de Vlaamse socialprofitsector werken en niet in een gelijkgestelde sector
    ​Voor het bepalen van de loopbaan van 20 of  25 jaar tellen ook mee
    • voor de sociale zekerheid gelijkgestelde dagen
    • de dagen die u hebt gewerkt in een DAC-, Gesco-, IBF- en PBW-statuut in de social profit
    • de dagen die u hebt besteed aan de zorg voor uw eigen kinderen (met maximaal 3 jaar per kind en maximaal 6 jaar op je volledige loopbaan).

Duur

U kunt de aanmoedigingspremie landingsbaan krijgen tot u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Zodra u een brugpensioen ontvangt, verliest u het recht op de premie.

Als u dat wilt, kunt u voor of na de landingsbaan (maar niet tegelijkertijd) ook een andere aanmoedigingspremie aanvragen.

Bedrag

(sinds 1 januari 2013)

U werkte voor uw onderbreking

 U werkt tijdens uw onderbreking

Netto maandelijkse premie in euro

100%

 50%

 363,44

100%

 80%

 84,66

 minimaal 75%

 50%

 279,91

De aanmoedigingspremies voor landingsbanen in de socialprofitsector worden sinds 1 juni 2016 niet meer geïndexeerd. Dat geldt voor zowel nieuwe als bestaande dossiers.

Steun voor werknemers in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

Een zeer specifieke aanmoedigingspremie is de steun voor werknemers van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Werknemers van een bedrijf dat federaal erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, kunnen tijdens hun tijdelijke arbeidsduurvermindering maximaal twee jaar een aanmoedigingspremie krijgen. Maar die premie mag niet gecombineerd worden met een tijdskrediet van de RVA. Voor informatie over voorwaarden en bedragen kunt u terecht op de website werk.be of bij de Dienst Competenties en Loopbanen.

Publicaties

Vlaamse aanmoedigingspremies voor de social profit sector : zorgkrediet, loopbaankrediet, landingsbaan, opleidingskrediet, onderneming in moeilijkheden

De Vlaamse overheid schept mogelijkheden voor een soepele loopbaanplanning met aanmoedigingspremies voor wie een tijdskrediet of een loopbaanonderbreking neemt. Ook wanneer je minder gaat werken zonder opname van tijdskrediet of loopbaanonderbreking bij een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, kun je een premie ontvangen. Naargelang de sector waar je tewerkgesteld bent, verschilt

Contact

Dienst competenties

Adres
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst competenties
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
E-mail