Duur en planning van betaald educatief verlof

Als u betaald educatief verlof neemt, mag u op het werk afwezig zijn gedurende het aantal uren dat overeenstemt met dat van de cursussen die u volgt. Maar dat aantal uren is begrensd.

 • Alleen de uren die u daadwerkelijk in de lessen doorbrengt, komen in aanmerking. Als u een beroepsopleiding volgt die 100 uren omvat en u bent maar 92 uur aanwezig geweest, dan hebt u maar recht op 92 uur betaald educatief verlof.
  Als u bovendien per trimester gedurende meer dan tien procent van de werkelijk gegeven cursusuren ongewettigd afwezig was, dan zult u geschorst worden voor een periode van zes maanden, volgens op het trimester waarin u te vaak afwezig was. Dat betekent concreet dat u in die zes maanden
  • geen recht op educatief verlof meer opbouwt (ook al bent u dan wel aanwezig in de les)
  • uw in vorige trimesters opgebouwde recht op educatief verlof niet kunt opnemen.
 • Het maximale aantal verlofuren per schooljaar (periode van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende kalenderjaar) is vastgesteld per soort opleiding. 

Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op één uur educatief verlof. 

Uw recht op betaald educatief verlof wordt opgetrokken naar 180 uur als u een opleiding volgt

 • die leidt naar een knelpuntberoep. De start van de opleiding is bepalend voor de toekenning van het verhoogde maximum. Het verhoogde maximum blijft geldig voor de volledige periode van de opleiding, ook in het geval dat de opleiding verdwijnt uit de lijst van knelpuntberoepen die jaarlijks door de VDAB wordt opgesteld.
 • in het volwassenenonderwijs, die leidt naar een eerste diploma hoger secundair onderwijs
 • in een van de centra voor basiseducatie als u nog geen diploma (hoger) secundair onderwijs hebt.

Jaarlijkse plafonds

Om welke opleiding gaat het? Maximaal aantal uren

Maximaal aantal uren
bij knelpuntberoep/
eerste diploma HSO/
basiseducatie/

Jaarlijks plafond als uw werkuren en uw opleidingsuren niet samenvallen
Beroepsopleiding (uitgezonderd taalopleiding) 100 180
Algemene opleiding 80 /
Beroepsopleiding (uitgezonderd taalopleiding) gecombineerd met algemene opleiding 100 180
Academische bachelor of master 120 180
Jaarlijks plafond als uw werkuren en uw opleidingsuren wel samenvallen 
(u moet in dat geval 20 samenvallende uren bewijzen)
Beroepsopleiding (uitgezonderd taalopleiding) 120 180
Algemene opleiding 80 /
Beroepsopleiding (uitgezonderd taalopleiding) gecombineerd met algemene opleiding 120 180
Specifieke jaarlijkse plafonds, ongeacht of werkuren en opleidingsuren samenvallen of niet    
Taalopleiding 80 /
Taalopleiding gecombineerd met andere beroepsopleiding 100 180

 

 

 

 

 

 

Specifieke gevallen

 • ​U hebt recht op betaald educatief verlof gedurende drie keer de wekelijkse arbeidsduur voor de voorbereiding op en het afleggen van examens
  • voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap
  • in het kader van een ‘examencontract met het oog op het behalen van een diploma’
   ongeacht het aantal examens dat u aflegt of het aantal opleidingen met een examencontract waarvoor u zich inschrijft.
 • Voor de praktische proef om een ervaringsbewijs te behalen, hebt u recht op 8 uren betaald educatief verlof, te nemen op de dag van het examen.

In beide gevallen moet u uw werkgever deze documenten bezorgen:

 • een bewijs van inschrijving 
 • een bewijs van deelname aan de examens, met vermelding van de data van de examens.

Deeltijdse werknemers

Als u deeltijds werkt, kunt u betaald educatief verlof nemen in verhouding tot de normale wekelijkse arbeidstijd.

Spreiding

U moet het educatief verlof opnemen in de periode tussen de dag dat uw opleiding begint of, als u zich later ingeschreven hebt, de dag dat u voor het eerst aanwezig bent in de opleiding, en de datum van het laatste examen van de eerste zittijd. Bij een tweede zittijd wordt die periode verlengd tot en met het laatste examen van de tweede zittijd.

Planning

Het betaald educatief verlof is een recht voor de werknemer. Uw werkgever mag uw aanvraag voor educatief verlof dus niet weigeren, maar de planning van het verlof moet wel in overleg gebeuren.

 • In bedrijven met minder dan 20 werknemers kan de werkgever zich verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid wegens betaald educatief verlof van meer dan 10 procent van het totale aantal werknemers. Maar ten minste één werknemer moet de toestemming krijgen om wegens educatief verlof afwezig te zijn.
 • In bedrijven met tussen 20 en 50 werknemers kan de werkgever zich verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid wegens betaald educatief verlof van meer dan 10 procent van het totale aantal werknemers die dezelfde functie uitoefenen. Maar ten minste één werknemer per functie moet de toestemming krijgen om wegens educatief verlof afwezig te zijn.
 • In bedrijven met meer dan 50 werknemers kan de werkgever zich verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid wegens betaald educatief verlof van meer dan 10 procent van het totale aantal werknemers die dezelfde functie uitoefenen. Maar ten minste één werknemer per functie moet de toestemming krijgen om wegens educatief verlof afwezig te zijn en de ondernemingsraad moet vooraf hebben vastgesteld wat onder ‘dezelfde functie’ moet worden verstaan.

Deze planningsregels gelden alleen voor gelijktijdige afwezigheden, als de periodes van afwezigheid elkaar niet afwisselen. Bij blijvende onenigheid tussen werkgever en werknemer(s) worden de geschillen voorgelegd aan het Toezicht op de Sociale Wetten.

 

Contact

Betaald educatief verlof

Adres
Departement Werk en Sociale Economie
Betaald educatief verlof
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
1700
E-mail