Tijdskrediet in de privésector

Via het systeem van tijdskrediet kunt u als werknemer in de privésector gedurende een bepaalde periode minder of helemaal niet werken om voor iemand te zorgen of om een opleiding te volgen.
In de Vlaamse openbare sector bestaat een soortgelijk systeem: het Vlaams zorgkrediet

Verwar het tijdskrediet niet met het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof. Voor die drie verloven, de zogenaamde ‘thematische’ verloven, bestaan er specifieke voorwaarden en regels.

Voorwaarden

Motieven

Sinds 1 april 2017 kunt u niet langer tijdskrediet zonder motief opnemen.  Als u tijdskrediet wilt nemen, moet u daar altijd een van de volgende 6 specifieke motieven voor hebben. 

 • zorgen voor uw kind(eren) jonger dan 8 jaar
 • palliatieve zorgen verlenen
 • zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid                                                                           
 • zorgen voor uw gehandicapte kind jonger dan 21 jaar
 • bijstand of zorg verlenen aan uw zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van uw gezin
 • een erkende opleiding volgen.

Duur

De duur van het tijdskrediet varieert, naargelang van het motief, van 36 tot 51 maanden.

 • Voor de eerste 5 motieven, de ‘zorgmotieven’, is de maximumduur 51 maanden.
 • Voor het motief ‘een erkende opleiding volgen’ is de maximumduur beperkt tot 36 maanden.

Het is niet mogelijk eerst 36 en daarna nog 51 extra maanden (of omgekeerd) op te nemen. 51 maanden tijdskrediet tijdens de hele loopbaan is het absolute maximum. Dat maximum kan over de volledige loopbaan opgebruikt worden voor de verschillende motieven.

Afhankelijk van het motief en de gekozen vorm van onderbreking (voltijds, 1/2 of 1/5) neemt u het tijdskrediet op in periodes van 1 maand, 3 maanden of 6 maanden.

Vormen

Als u tijdskrediet neemt, kunt u ofwel

 • helemaal niet werken: u onderbreekt dus voltijds
 • halftijds werken: un onderbreekt met 1/2 (als u al minstens 3/4 werkt)
 • 4/5 werken: u onderbeekt met 1/5 (als u al voltijds werkt). U kunt dat doen in de vorm van een dag per week of twee halve dagen per week. 

Recht?

Om recht te hebben op tijdskrediet, moet u minstens 2 jaar bij dezelfde werkgever gewerkt hebben. Als u geen 24 maanden anciënniteit bij uw werkgever hebt, kunt u toch tijdskrediet opnemen op voorwaarde dat

 • u uw volledige ouderschapsverlof voor alle rechthebbende kinderen al hebt uitgeput
 • en dat tijdskrediet rechtstreeks, zonder onderbreking, op het ouderschapsverlof laat aansluiten.

Het tijdskrediet is geen absoluut recht.

 • Als het bedrijf waar uw werkt, maximaal 10 werknemers telt, hebt u de toestemming van uw werkgever nodig.
 • Als het bedrijf meer dan 10 werknemers telt, is het tijdskrediet wel een recht, maar in bepaalde gevallen kan uw werkgever de begindatum van uw tijdskrediet uitstellen.

Vanaf de datum van uw verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag.

Het is in bepaalde gevallen ook mogelijk tijdskrediet met motief zonder uitkeringen aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke RVA-kantoor.

Eindeloopbaan

Een specifieke vorm van tijdskrediet is het eindeloopbaanstelsel. Als u 60 jaar of ouder bent, dan kunt u mogelijk tot uw pensioen tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel nemen. Dat betekent dat u tot uw pensioen deeltijds kunt werken, ook als u na u 65ste blijft werken, en daar een onderbrekingsuitkering voor kunt krijgen.

In sommige gevallen kan dat al vanaf 55 jaar, maar dan zonder onderbrekingsuitkering. In heel specifieke gevallen kan het vanaf 50 jaar, onder meer als u in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering werkt of als u een bepaald aantal jaar een zwaar beroep hebt uitgeoefend.

Neem voor meer informatie over de verschillende vormen van tijdskrediet zeker contact op met uw personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor.

Procedure

U moet uw werkgever op de hoogte brengen dat u tijdskrediet wilt nemen:

 • 3 maanden vooraf als het bedrijf waar u werkt, meer dan 20 werknemers telt
 • 6 maanden vooraf als het bedrijf waar u werkt, 20 werknemers of minder telt.

Om een uitkering van de RVA te krijgen, vult u het aanvraagformulier in. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier daarop, bij voorkeur aangetekend, naar uw plaatselijke RVA-kantoor. Daar moet het ten laatste twee maanden na het begin van uw loopbaanonderbreking verlof aankomen.

U kunt uw dossier online raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid. Om toegang te hebben, moet u een elektronische identiteitskaart met een kaartlezer hebben ofwel een federaal token.

Via de online toepassing Break@Work krijgt u een overzicht van het aantal maanden en dagen tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof (niet Vlaams zorgkrediet) waarop u nog recht hebt.

Bedrag

Tijdens uw loopbaanonderbreking krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen. Boven op die onderbrekingsuitkering hebt u mogelijk nog recht op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.

Contact

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Adres
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Keizerslaan 7
1000 Brussel
België
Telefoon
02 515 44 44
Contactpagina
http://www.rva.be/nl/contactformulier
Website