Stress op het werk

Stress op het werk ontstaat als u het gevoel krijgt dat er een onevenwicht bestaat tussen de eisen van de werkomgeving en uw mogelijkheden. Stress heeft een negatieve invloed op uw mentale en fysieke gezondheid.

Uw werkgever is verplicht een beleid te voeren dat stress op het werk verhelpt. Ook voordat er zich incidenten voordoen, moet hij met de hulp van de preventieadviseur een risicoanalyse uitvoeren om stressfactoren op het werk op te sporen. Op basis van die risicoanalyse neemt hij de nodige preventiemaatregelen op het vlak van de organisatie, de groep of het individu.

Als u last hebt van stress op het werk, kunt u zich in de eerste plaats richten tot uw preventieadviseur.

Onderzoek naar stress op het werk

Om de evolutie van de werkbaarheid in beeld te brengen, ontwikkelde de Stichting Innovatie & Arbeid van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een ‘werkbaarheidsmonitor’. Sinds 2004 ondervraagt de SERV om de drie jaar een grote groep werknemers uit het Vlaams Gewest. Een soortgelijke enquête gebeurt sinds 2007 bij zelfstandigen. In februari 2019 werd de jongste enquête uitgestuurd naar zowel zelfstandige ondernemers als werknemers.

Ook interessant

Publicaties

(Betaald) werk: belang en tevredenheid in een EU-perspectief

De Studiedienst van de Vlaamse Regering verrichte internationaal vergelijkend onderzoek op basis van de International Social Survey Programme en zocht antwoorden op de vragen: “Hoe kijkt de werkende bevolking zelf, hier in Vlaanderen en in tal van andere Europese landen, aan tegen (betaald) werk? Hoe belangrijk is arbeid voor hen? Wat is er van belang in een job en treft men deze aspecten ook aan

Vlaamse werkbaarheidsmonitor werknemers 2013. Informatiedossier

Het informatiedossier bevat de resultaten van de meting van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2013 en vergelijkt die met de bevindingen van de vorige werkbaarheidsmetingen. Centraal staat de evolutie van de vier werkbaarheidsindicatoren (psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden en werk-privé-balans) en de zes risico-indicatoren (werkdruk, emotionele belasting,

Wat maakt werk werkbaar 2007-2010? Zelfstandige ondernemers

In dit dossier wordt nagegaan hoe werkbaarheid van de zelfstandige ondernemers wordt beïnvloed door hun arbeidssituatie. Meer bepaald wordt de impact van de vijf risicofactoren in de arbeidssituatie (werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, arbeidsomstandigheden, gewerkte uren) op vier aspecten van werkbaar werk (psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden, werk-privé

Wat maakt werk werkbaar 2004-2007-2010-2013? Werknemers

Het rapport beschrijft hoe werkbaarheid beïnvloed wordt door de arbeidssituatie van de werknemer. Meer bepaald gaat het om een onderzoek naar de impact van de zes risicofactoren in de arbeidssituatie (werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie, ondersteuning door de directe leiding, arbeidsomstandigheden) op vier aspecten van werkbaar werk (psychische vermoeidheid, welbevinden in het

Wat maakt werk werkbaar 2004-2007-2010? Werknemers

Het rapport beschrijft hoe werkbaarheid beïnvloed wordt door de arbeidssituatie van de werknemer. Meer bepaald gaat het om een onderzoek naar de impact van de zes risicofactoren in de arbeidssituatie (werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie, ondersteuning door de directe leiding, arbeidsomstandigheden) op vier aspecten van werkbaar werk (psychische vermoeidheid, welbevinden in het

Werkstresspreventie in de praktijk

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar werkstresspreventie bij Vlaamse ondernemingen en organisaties.

Contact

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Adres
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Chrysalisgebouw
Wetstraat 34
1040 Brussel
België
Telefoon
02 20 90 111
E-mail
Website