Erkende beroepsopleidingen die recht geven op betaald educatief verlof

De volgende categorieën van beroepsopleidingen geven recht op betaald educatief verlof.

Volwassenenonderwijs

Cursussen in het volwassenenonderwijs (dat vroeger ‘sociale promotie’ heette) die georganiseerd, gesubsidieerd of erkend worden door de gemeenschappen. Die cursussen worden meestal 's avonds en/of tijdens het weekend gegeven. Ze behoren tot:

 • het secundair onderwijs
 • het hoger beroepsonderwijs. 

Maar bepaalde cursussen in het volwassenenonderwijs geven geen recht op betaald educatief verlof:

 • opleidingen die behoren tot de sierkunsten (tekenen, schilderen, woninginrichting, …)
 • opleidingen die behoren tot de huishoudkunde (koken, naad, …)
 • opleidingen die behoren tot de schoonheidsverzorging (haartooi, schoonheidszorgen, manicure-pedicure, …)
 • opleidingen die behoren tot toerisme-onthaal (receptie en onthaal, toeristische gids, …).

Een volledige lijst in Excel van alle toegestane opleidingen in het volwassenenonderwijs vindt u op de website. De uitgesloten modules zijn donkeroranje gemarkeerd.

Syntra-opleidingen

De opleidingen in het kader van ondernemerschapstrajecten die georganiseerd worden door Syntra Vlaanderen. Die opleidingen zijn gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met het oog op de uitoefening van een zelfstandig beroep. Het kan gaan om het verwerven van

 • specifieke kennis voor de uitoefening van een bepaald beroep
 • algemene kennis (fiscaliteit, boekhouding, sociale wetgeving ...).

De lijst van erkende Syntra-opleidingen in Excel vindt u op de website. 

Sectorale opleidingen

Opleidingen per bedrijfstak die erkend zijn door een beslissing van het bevoegde paritair comité. Op de getuigschriften die de instelling uitreikt, moeten het nummer van het paritair comité en de datum van de beslissing van het paritair comité vermeld zijn.

Hoger onderwijs

De opleidingen in het hoger onderwijs die leiden naar de graad van bachelor of master (ook bachelor-na-bachelor, master-na-master en schakel- en voorbereidingsprogramma's) en die 's avonds of tijdens het weekend worden georganiseerd in instellingen voor hoger onderwijs. Voor opleidingen die maximaal één keer per week overdag worden gegeven, kan het alleen als het arbeidsregime van de werknemer nacht- of weekendprestaties inhoudt.

Een volledige lijst in Excel van alle erkende opleidingen in het hoger onderwijs vindt u op de website. Ook schakelprogramma’s en voorbereidingsprogramma’s kunnen in aanmerking komen, maar zijn niet altijd opgenomen in deze lijst. Ga altijd na of de opleiding aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet om zeker te weten of u recht hebt op betaald educatief verlof.    

  Opleidingen van de VDAB

  Opleidingen van de VDAB die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep. Een volledige lijst in Excel van knelpuntopleidingen van de VDAB vindt u op de website. Neem voor meer informatie over die specifieke VDAB-opleidingen contact op met de VDAB op kijk op de VDAB-website.
  Let op: deze opleidingen zijn voornamelijk bedoeld voor werkzoekenden en zijn niet noodzakelijk ook toegankelijk voor werkenden. Het precieze aanbod voor werknemers vindt u op de website van de VDAB.

  Examencommisie secundair onderwijs - Examencontract

  • In het secundair onderwijs: de voorbereiding op en het afleggen van examens voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap
  • In het hoger onderwijs: de voorbereiding op en het afleggen van examens in het kader van een ‘examencontract met het oog op het behalen van een diploma’ 

  Voor de voorbereiding op en het afleggen van deze examens hebben de kandidaten recht op betaald educatief verlof gedurende drie keer de wekelijkse arbeidsduur, ongeacht het aantal examens dat ze afleggen of het aantal opleidingen met een examencontract waarvoor ze zich inschrijven.

  Opleidingen in de landbouwsector

  Opleidingen van type A, type B en type C voor de scholing van personen die in de landbouw werken. Het gaat om

  • bijscholingscursussen
  • cursussen en stages die een specifieke opleiding verstrekken aan wie een bedrijf wil oprichten of overnemen
  • grondige aanvullende cursussen over een specifieke materie.

  Een volledige lijst in Excel van alle erkende opleidingen in de landbouw van type A en type B en die van type C vindt u op de website.

  Deeltijds kunstonderwijs

  Cursussen in het deeltijds kunstonderwijs (dat vroeger ‘onderwijs in de plastische kunsten’ heette) die georganiseerd, gesubsidieerd of erkend worden door de gemeenschappen, als ze behoren tot:

  • de hogere secundaire cyclus
  • de hogere cyclus (finaliteitscyclus)

  Het gaat om de volgende groepen opleidingen

  • bouwkundig tekenen en constructie
  • industriële vormgeving: industrieel tekenen, technisch tekenen, werktuigkundig tekenen
  • toegepaste grafiek: illustratie en striptekenen, reclamekunst, visuele communicatie, typografische verzorging, kalligrafie.

  Een volledige lijst in Excel van alle erkende opleidingen in het kunstonderwijs vindt u op de website. 

  Opleidingen die erkend zijn door de Vlaamse erkenningscommissie

  Beroepsopleidingen waarvan het programma erkend is door de Vlaamse erkenningscommissie. Het gaat om alle opleidingen die niet behoren tot de voorgaande categorieën en waarvan het belang als beroepsopleiding is erkend door de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties die in de erkenningscommissie zetelen. 
  De Vlaamse erkenningscommissie van het betaald educatief verlof is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van werknemers en werkgevers. 

  Een volledige lijst in Excel van alle beroepsopleidingen die erkend zijn door de Vlaamse erkenningscommissie vindt u op de website.

  Afleggen van examen ervaringsbewijs 

  Voor de praktische proef om een ervaringsbewijs te behalen, hebt u recht op 8 uren betaald educatief verlof, te nemen op de dag van het examen. De lijst van ervaringsbewijzen 2018 vindt u op de website.

  Mentoropleidingen

  Mentoropleidingen die in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering voor mentoren. Die opleidingen mogen minder dan 32 cursusuren omvatten. U vindt een niet-volledige lijst van mentoropleidingen op de website. Contacteer bij twijfel altijd de bevoegde dienst.