A-attest, B-attest of C-attest

Leerlingen van het secundair onderwijs in de klas
© Joris Casaer

Er zijn 3 soorten oriënteringsattesten, met elk hun eigen gevolgen voor de leerling:

A-attest

U bent geslaagd en mag overgaan naar het volgend leerjaar. U kunt vrij kiezen welke studierichting/basisoptie u wilt volgen. U moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voor die richting voldoen. Op het einde van het 1ste leerjaar van de 1ste graad kunt u een A-attest met verplichte remediëring krijgen. De klassenraad kan ook de doorstroom naar 1 of meer basisopties (of pakketten) beperken. In het laatste geval geeft de klassenraad ook een bindend advies m.b.t. het overzitten. Met een negatief advies is overzitten niet mogelijk.

B-attest

U bent geslaagd, maar hebt voor 1 of meer vakken minder goede resultaten behaalde. De klassenraad beslist dat u uitgesloten wordt van 1 of meer studierichtingen/basisopties. De school moet schriftelijk motiveren waarom u een B-attest krijgt.

Als u uw leerjaar wilt overdoen (waarbij een horizontale overgang van de B-stroom naar de A-stroom, bv. 3 BSO naar 3 TSO, niet als overzitten geldt) moet de delibererende klassenraad hiermee akkoord gaan (= positief advies overzitten) en hebt u het advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding nodig.

C-attest

U bent niet geslaagd en moet uw leerjaar overdoen. De school moet schriftelijk motiveren waarom u een C-attest krijgt.

In het laatste jaar van uw opleiding krijg u geen attest maar een studiebewijs. Alleen als u niet slaagt in het laatste jaar krijgt u een C-attest.

Niet akkoord met B- of C-attest?

Als u het niet eens bent met die beslissing kunt u verschillende stappen ondernemen:

  1. U contacteert de school voor een overleg met een afgevaardigde van het schoolbestuur. Meestal is dit de directeur. Na dit gesprek wordt beslist of er een nieuwe klassenraad komt of niet.
  2. U tekent beroep aan bij de beroepscommissie van de school. Dit kan als de klassenraad niet opnieuw samenkomt, of u het niet eens bent met de nieuwe beslissing. In de beroepscommissie moeten interne leden (bv. leraren, directeur,...) en externe leden (bv. een lid van het oudercomité) zitten. U vindt in het schoolreglement terug tot welke datum u beroep kunt aantekenen.

In grote lijnen ziet de beroepsprocedure er zo uit:

  1. U tekent beroep aan bij het schoolbestuur via een gedateerd en ondertekend verzoekschrift
  2. De beroepscommissie bekijkt uw klacht en kan uw kind eventueel bijkomende proeven of opdrachten opleggen. De beroepscommissie kan de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad bevestigen of een andere beslissing nemen.
  3. De school brengt u ten laatste op 15 september van het volgende schooljaar schriftelijk op de hoogte van de beslissing van de beroepscommissie. Voor opleidingen die op 31 januari eindigen is dat 15 maart van hetzelfde jaar.