Gedaan met laden. U bevindt zich op: A-attest, B-attest of C-attest in het secundair onderwijs

A-attest, B-attest of C-attest in het secundair onderwijs

Op het einde van elk leerjaar krijgen leerlingen een eindrapport. Aan dat eindrapport is een oriënteringsattest verbonden. Dat geeft weer of de leerling al dan niet geslaagd is voor een leerjaar, en naar welke studierichtingen/basisopties de leerling kan doorstromen.

A-attest, B-attest of C-attest

Leerlingen van het secundair onderwijs in de klas
© Joris Casaer

Er zijn 3 soorten oriënteringsattesten, met elk hun eigen gevolgen voor de leerling:

A-attest

U bent geslaagd en mag overgaan naar het volgend leerjaar. U kunt vrij kiezen welke studierichting/basisoptie u wilt volgen. U moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voor die richting voldoen.

Op het einde van het 1ste leerjaar van de eerste graad kunt u een A-attest met verplichte remediëring krijgen. De klassenraad kan ook de doorstroom naar één of meer basisopties (of pakketten) beperken. Krijgt u zo’n A-attest met uitsluiting (clausulering) dan kunt u in principe niet overzitten, tenzij het om een uitgebreide clausulering gaat.

Wat is een uitgebreide clausulering? In het 1ste leerjaar van de 1ste graad: minstens de helft van alle basisopties van het tweede leerjaar A (7 basisopties) of minstens de helft van alle basisopties van het tweede leerjaar B (4 basisopties) worden uitgesloten.

B-attest

U bent geslaagd, maar hebt voor 1 of meer vakken minder goede resultaten behaald. De klassenraad beslist dat u uitgesloten wordt van 1 of meer studierichtingen/basisopties. De school moet schriftelijk motiveren waarom u een B-attest krijgt.Wilt u toch het leerjaar overdoen, dan moet de delibererende klassenraad hiermee akkoord gaan. Kreeg u een B-attest met uitgebreide clausulering dan mag u altijd overzitten als u dat wil.

Wat is een uitgebreide clausulering? In het 2de leerjaar van de 1ste graad en in de 2de graad: minstens alle structuuronderdelen van 3 onderwijsvormen of 2 finaliteiten worden uitgesloten.

  C-attest

  U bent niet geslaagd en moet uw leerjaar overdoen. De school moet schriftelijk motiveren waarom u een C-attest krijgt.

  In het laatste jaar van uw opleiding krijg u geen attest maar een studiebewijs. Alleen als u niet slaagt in het laatste jaar krijgt u een C-attest.

  Niet akkoord met een evaluatiebeslissing?

  Neemt de klassenraad in het secundair onderwijs één van volgende evaluatiebeslissingen, dan moet ze die schriftelijk motiveren:

  • Een oriënteringsattest A met uitsluiting van één of meer (pakketten van) basisopties na 1A of 1B
  • Een oriënteringsattest B of C
  • Een ongunstig advies om over te zitten met een B-attest.

  Als u het niet eens bent met die beslissing kunt u verschillende stappen ondernemen:

  1. U contacteert de school voor een overleg met een afgevaardigde van het schoolbestuur. Meestal is dit de directeur. Na dit gesprek wordt beslist of er een nieuwe klassenraad komt of niet.
  2. U tekent beroep aan bij de beroepscommissie van de school. Dit kan als de klassenraad niet opnieuw samenkomt, of u het niet eens bent met de nieuwe beslissing. In de beroepscommissie moeten interne leden (bv. leraren, directeur,...) en externe leden (bv. een lid van het oudercomité) zitten. U vindt in het schoolreglement terug tot welke datum u beroep kunt aantekenen.

  In grote lijnen ziet de beroepsprocedure er zo uit:

  1. U tekent beroep aan bij het schoolbestuur via een gedateerd en ondertekend verzoekschrift
  2. De beroepscommissie bekijkt uw klacht en kan uw kind eventueel bijkomende proeven of opdrachten opleggen. De beroepscommissie kan de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad bevestigen of een andere beslissing nemen.
  3. De school brengt u ten laatste op 15 september van het volgende schooljaar schriftelijk op de hoogte van de beslissing van de beroepscommissie. Voor opleidingen die op 31 januari eindigen is dat 15 maart van hetzelfde jaar.