Eindtermen zijn minimumdoelen die leerlingen op een bepaald ogenblik moeten bereiken (bv. op het einde van het lager onderwijs, op het einde van een graad in het secundair onderwijs).

Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die de leerlingen niet noodzakelijk moeten bereiken, maar die de school wel moet nastreven. In het kleuteronderwijs en in het buitengewoon onderwijs werkt men met ontwikkelingsdoelen.

    De eindtermen en ontwikkelingsdoelen moeten duidelijk verwerkt zijn in de leerplannen, de werkplannen en de leerboeken die de scholen gebruiken.

    Op de website van Onderwijsdoelen kunt u terecht voor alle informatie over einddoelen, ontwikkelingsdoelen, basiscompetenties en doelen beroepsgerichte vorming. Per onderwijsniveau en opleiding vindt u eindtermen en/of ontwikkelingsdoelen, aangevuld met bijkomende informatie. Naast deze informatie kunt u ook alle relevante peilingen en publicaties raadplegen.