Preventieve schorsing

Als andere maatregelen niet werken, kan de directeur beslissen om een leerling preventief te schorsen. De leerling blijft dan maximaal 10 opeenvolgende lesdagen thuis in het voltijds secundair onderwijs, 14 in het deeltijds onderwijs en 5 dagen in het lager onderwijs. Een preventieve schorsing is een zware maatregel, het betekent altijd de start van een tuchtonderzoek.

Tuchtstraf

Na een preventieve schorsing kan de school ervoor kiezen om de leerling een tuchtstraf (tijdelijke of definitieve uitsluiting) te geven. Dit is een zeer zware maatregel. De school moet dan ook een aantal strikte regels volgen. Zo moet zij de leerling en de ouders schriftelijk op de hoogte brengen. De leerling en ouders hebben ook het recht om gehoord te worden, en mogen het tuchtdossier inkijken.

De school is niet verplicht om de leerling op te vangen als die een tuchtstraf krijgt.

Tijdelijke uitsluiting

Een tijdelijke uitsluiting duurt minimaal 1 en maximaal 15 opeenvolgende lesdagen in het voltijds lager en secundair onderwijs. In het deeltijds onderwijs is dit maximaal 21 dagen. Een tijdelijke uitsluiting kan niet verlengd worden.

Definitieve uitsluiting

Voordat een school een leerling definitief kan uitsluiten, moet de klassenraad samenkomen. In de klassenraad zit ook een medewerker van het CLB die advies kan geven.

Als een leerling wordt uitgesloten tijdens het schooljaar, is de school verplicht om samen met de ouders en het CLB op zoek te gaan naar een andere school. Zolang er geen andere school is gevonden, blijft de leerling ingeschreven in de oude school. De leerling mag niet deelnemen aan de lessen of andere activiteiten, maar moet wel opgevangen worden op school.

De school kan ook beslissen om de uitsluiting te laten ingaan op 31 augustus. De leerling mag dan nog deelnemen aan de lessen en examens, maar moet een andere school zoeken voor het volgende schooljaar.

Niet akkoord met de uitsluiting

Als u niet akkoord bent met de definitieve uitsluiting, kunt u beroep aantekenen. Er wordt dan een beroepscommissie bijeengeroepen. De leerling blijft uitgesloten zolang de beroepsprocedure loopt. De beroepsprocedure, en de stappen die u moet ondernemen, staan beschreven in het schoolreglement.