Gedaan met laden. U bevindt zich op: Schoolkosten in het basisonderwijs

Schoolkosten in het basisonderwijs

Het basisonderwijs in Vlaanderen is kosteloos:

 • Basisscholen mogen geen inschrijvingsgeld vragen
 • Basisscholen mogen geen bijdragen vragen voor zaken (lesmateriaal, uitstappen,...) die noodzakelijk zijn om de eindtermen te halen of om de ontwikkelingsdoelen na te streven. Hiervoor bestaat er een officiële lijst met kosteloze materialen(opent in nieuw venster). De school moet niet alle opgesomde materialen uit de lijst aanbieden, maar als de school gebruik maakt van iets uit die lijst om de eindtermen te bereiken of de ontwikkelingsdoelen te behalen, dan moet ze dat gratis aanbieden.

Bijdrage voor activiteiten, materialen en meerdaagse uitstappen

Basisscholen mogen wel een bijdrage vragen voor:

 • Activiteiten tijdens de schooltijd die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen: toneelbezoek, daguitstappen, sportactiviteiten, zwemlessen (behalve 1 schooljaar lang gratis zwemmen) …
 • Materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, maar die de school wel oplegt, waardoor u niet zelf naar een goedkoper alternatief kunt zoeken.
  • U moet het materiaal op school aankopen.
  • De school vraagt specifiek materiaal, zoals een bepaald tijdschrift of een bepaald type map.
 • Meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of plattelandsklassen die (geheel of gedeeltelijk) binnen de schooluren vallen. U bent niet verplicht om uw kind te laten deelnemen. Als uw kind meegaat, kan de school daarvoor wel een bijdrage vragen.

Maximumfactuur

Scherpe maximumfactuur

Basisscholen moeten zich in bovenstaande gevallen houden aan een maximumfactuur die zij aan de ouders kunnen vragen. Dit is de scherpe maximumfactuur. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor het schooljaar 2023-2024 en schooljaar 2024-2025 bedraagt de scherpe maximumfactuur voor activiteiten en materialen:

 • 55 euro voor kleuters (per kleuterklas)
 • 105 euro voor leerlingen uit het lager onderwijs (per leerjaar)

Minder scherpe maximumfactuur

 • In het kleuteronderwijs bestaat geen minder scherpe maximumfactuur. De school mag er geen bijdrage vragen aan de ouders voor meerdaagse uitstappen.
 • Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van het lager onderwijs maximaal 520 euro. Voor het schooljaar 2024-2025 is dat 535 euro.

Bijdrageregeling voor andere diensten

Scholen kunnen nog andere diensten en producten aanbieden (zoals buitenschoolse kinderopvang, middagtoezicht, maaltijden, drankjes, schoolbus, sportaanbod of lessen Frans na schooltijd,...). Dat zijn zaken waar u naar eigen keuze gebruik van maakt.

Voor deze zaken wordt geen maximumfactuur opgelegd.

Maar ook voor dit type ouderbijdragen is de school aan afspraken gebonden: ze moet een bijdrageregeling uitwerken en een bijdragelijst opmaken.

De bijdragelijst vermeldt de verschillende categorieën van kosten die de school aan de ouders kan doorrekenen. Per categorie vermeldt ze ook het maximaal te verwachten bedrag, voor zover een raming mogelijk is. Bij grote wijzigingen past de school de bijdragelijst aan.

Het principe is dat de kostprijs in verhouding moet staan tot wat de school aanbiedt. Zo mag de school drankjes aanbieden tegen een redelijke prijs (met een kleine winstmarge). In de bijdrageregeling vindt u ook de afwijkingen die de school kan toekennen, zoals een regeling voor minder begoede ouders.

Betaalmoeilijkheden

Kunt u de schoolfactuur niet of moeilijk betalen, vraag dan na op school:

 • of de kosten gespreid kunnen worden
 • of er andere betaalmogelijkheden zijn

Scholen zijn verplicht om de mogelijkheid van een gespreide betaling met minstens drie betaalmomenten aan te bieden. Sommige scholen beschikken over een solidariteitsfonds dat kan helpen. Om ouders financieel te helpen, zijn er ook schooltoelagen. Ga zeker na of u hiervoor in aanmerking komt.

Klachten

Als u de aangerekende schoolkosten te hoog of onterecht vindt, dan kunt u hierover een vraag stellen of een klacht neerleggen bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur.